Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2118. Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem, stran 5778.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 7. seji, dne 22. 6. 2015, sprejel
O D L O K
o urejanju in oddaji urbanih vrtov v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo pogoji za urejanje in oddajo zemljišč v lasti Občine Krško (v nadaljevanju: Občina) v najem za namene urbanega vrtnarjenja ter za rabo in vzdrževanje urbanih vrtov.
2. člen
Urbani vrt po tem odloku je zemljišče, primerno za pridelavo vrtnin in grmičastega sadja ter gojenje okrasnih rastlin za nekomercialne oziroma lastne potrebe.
3. člen
Zemljišča, ki jih Občina oddaja v najem za urbane vrtove na podlagi tega odloka so stavbna zemljišča, ki se začasno uporabljajo za urbane vrtove.
II. UREJANJE URBANIH VRTOV
4. člen
Vsa potrebna oprema na območju urbanih vrtov se postavlja skladno s katalogom urbane opreme in skladno z opisom iz 5. člena tega odloka. Urbani vrt na določeni lokaciji se uredi skladno z Idejno zasnovo, ki se izdela za vsako lokacijo posebej.
5. člen
Elementi, ki se umeščajo na območje urbanih vrtov morajo ustrezati spodaj navedenim opisom:
– PRIROČNE SHRAMBE: Objekt je sestavljen iz štirih stebrov in lesenega ostrešja. Vmesne pregradne stene so narejene iz lesenih letvic. Streha je oblikovana v obliki dvokapne strehe naklona med 30° in 40°. Razmerje stranic je 1:1,6. Objekt je v celoti lesen. Podstavki za pritrjevanje v podlago so jekleni, streha je prikrita z bobrovcem. Barvna shema: črna RAL 9005, grafitno črna RAL 9011 – uskladiti z obstoječo urbano opremo črne barve ali barva naravnega lesa.
– INDIVIDUALNI SKLADIŠČNI ELEMENT: Element je sestavljen iz pregradnega elementa v višini 65 cm. Na njem so nanizani kompostnik, v velikosti 50 x 50 x 60 cm in klop, v velikosti 100 x 40 x 50 cm. Objekt je v celoti lesen. Podnožje in ogrodje je kovinsko, barva črna RAL 9005, grafitno črna RAL 9011 – uskladiti z obstoječo urbano opremo črne barve ali barva naravnega lesa.
– SKUPNI KOMPOSTNIK: Tipski kompostnik iz masivnega slovenskega lesa. Osnovna ekološka izvedba neoblana in nebarvana. Je sestavljen iz štirih stranic, ena stran se odpira zaradi lažjega praznjenja, s pokrovom. Osnovna velikost je 90 x 90 x 90 cm. Objekt je v celoti lesen.
– SKUPNI REZERVOAR ZA VODO: Tipska cisterna za vodo, 1000 l, »skrita« z leseno ograjo ali panelno ograjo s polnilom v obliki PVC neprosojne zaščite (kot ekološki otoki). Barva naravnega lesa ali kovinski deli ograje črna RAL 9005, grafitno črna RAL 9011 – uskladiti z obstoječo urbano opremo črne barve in siva RAL 7038; PVC neprosojna zaščita v odtenkih RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035 ali RAL 7040.
– OGRAJE: Tipska kovinska panelna ograja z možnostjo polnila v obliki PVC neprosojne zaščite na izpostavljenih delih, barva kovinski deli ograje zelena RAL 6005 in siva RAL 7038; PVC neprosojna zaščita v odtenkih RAL 6005, RAL 7016, RAL 7035 ali RAL 7040 ali tipska lesena pregrada.
– GREDA ZA ZELIŠČA: Greda za zelišča je izvedena v obliki zidu, višine 75 cm. Z zunanje strani je zid obložen z lesom, barva naravnega lesa.
6. člen
Vsako območje urbanih vrtov mora biti pred oddajo vrtov v najem primerno urejeno in opremljeno.
III. ODDAJA URBANIH VRTOV V NAJEM
7. člen
Občina odda posamezne urbane vrtove v najem v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem, z najemno pogodbo. Urbane vrtove odda osebam s stalnim prebivališčem na območju občine Krško. Občina odda vrtove v najem skupaj s pripadajočim delom skupnih objektov.
8. člen
Urbane vrtove Občina oddaja v najem za določen čas, za dobo 5 (pet) let z možnostjo podaljšanja.
9. člen
(1) Najemniki za uporabo urbanega vrta plačujejo najemnino.
(2) Poleg najemnine so najemniki dolžni plačevati tudi sorazmeren del stroškov rednega vzdrževanja (vzdrževanje kompostnikov, zalogovnikov za vodo, skupnih objektov in podobno), ki se določi na letni ravni z najemniki vrtov.
(3) Najemnik za uporabo urbanega vrta plačujejo najemnino v višini, določeni s sklepom Občinskega sveta.
(4) Osebam s posebnim socialnim statusom (Odločba Centra za socialno delo) in upokojencem (potrdilo o pokojnini) se lahko vrt odda brezplačno, kot oblika pomoči.
10. člen
(1) Občina objavi namero o sklenitvi neposrednih najemnih pogodb z javnim pozivom na svoji spletni strani.
(2) Pogoji in merila za oddajo vrta so sledeči:
– stalnost uporabe: minimalno 5 let,
– oddaljenost urbanega vrta od stalnega bivališča,
– socialni status uporabnika,
– upokojenec, upokojenci,
– mlade družine.
11. člen
Če najemnik sklene pogodbo med letom, se mu najemnina sorazmerno zmanjša.
12. člen
(1) Najemna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
(2) Občina lahko odpove najemno pogodbo in zahteva odstranitev vrtnin, sadnih vrst in okrasnih rastlin ter objektov, ki jih je morebiti postavil najemnik, oziroma izpraznitev objektov, ne glede na pogodbene določbe o trajanju najema urbanega vrta, če:
– najemnik uporablja urbani vrt in objekte na njem v nasprotju z najemno pogodbo ali njenim namenom,
– najemnik obdeluje zemljišče v nasprotju z najemno pogodbo,
– najemnik uporablja sredstva za varstvo in gnojenje rastlin v nasprotju z najemno pogodbo,
– je najemnik v zamudi s plačilom najemnine oziroma s plačilom ostalih pogodbeno dogovorjenih obveznosti in jih ne plača niti v roku 15 dni od prejema opomina,
– najemnik odda urbani vrt v podnajem ali drugačno uporabo,
– najemnik nima več stalnega bivališča na območju občine Krško,
– zemljišče ni obdelano,
– Občina potrebuje zemljišče, na katerem je urbani vrt, za namen, določen v občinskem prostorskem aktu.
(3) V primerih iz prve do sedme alineje drugega odstavka tega člena Občina odpove najemno pogodbo ob vsakem času in to brez odpovednega roka. V primeru iz osme alineje prejšnje točke se najemna pogodba razveže z odpovednim rokom šest mesecev, da najemnik lahko odstrani vrtnine, grmičasto sadje in okrasne rastline z urbanega vrta. Za poškodovane in uničene vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline, ki jih najemnik v odpovednem roku ne odstrani, najemniku ne pripada nikakršna odškodnina.
(4) Če mora v primeru iz zadnje alineje drugega odstavka tega člena najemnik vrniti zemljišče pred iztekom dobe, za katero je plačal najemnino in stroške rednega vzdrževanja, je upravičen do povračila sorazmernega dela plačila. V drugih primerih iz drugega odstavka tega člena najemnik do povračila ni upravičen.
(5) Najemna pogodba preneha tudi v primeru smrti najemnika.
13. člen
V primeru, da se spremenijo pogoji najema na strani najemnika, mora najemnik v roku 8 dni obvestiti Občino.
14. člen
Najemna pogodba za oddajo urbanega vrta v najem v skladu z določili tega odloka določa predvsem:
– podatke o pogodbenih strankah,
– lokacijo, velikost in interno oznako urbanega vrta znotraj območja z navedbo parcelne številke zemljišča in katastrske občine,
– opremljenost urbanega vrta,
– pogoje za rabo in vzdrževanje urbanega vrta,
– čas trajanja najema,
– višino najemnine,
– pogoje za odpoved pogodbe,
– skrbnika pogodbe,
– pristojnosti za reševanje morebitnih sporov,
– druge pravice in obveznosti pogodbenih strank,
– način vzdrževanja skupnih objektov opreme.
IV. RABA IN VZDRŽEVANJE URBANIH VRTOV
15. člen
Najemnik ne sme oddati v podnajem urbanega vrta, kot tudi ne v brezplačno uporabo.
16. člen
Na urbanih vrtovih lahko najemniki pridelujejo vrtnine in grmičasto sadje ter gojijo okrasne rastline izključno za lastne potrebe. Najemniku se lahko prepove sajenje določenih invazivnih rastlin, previsokih rastlin, rastlin, ki se zelo razraščajo in upravičeno motijo ostale najemnike.
17. člen
Najemnik je dolžan obdelovati urbani vrt kot dober gospodar in ves čas trajanja najemne pogodbe skrbeti za njegov urejen videz. Najemnik mora redno odstranjevati plevel in preprečiti, da bi se tvoril semenski material ali kako drugače razširil na sosednje vrtove.
18. člen
(1) Na urbanih vrtovih ni dovoljeno uporabljati herbicidov, kemičnih sredstev za zatiranje plevela. Prepovedana je uporaba vseh sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih gnojil, je prepovedana uporaba lesa, ki je obdelan s kemikalijami, so prepovedane vse snovi in predmeti, ki bi lahko škodljivo sevale ali oddajale škodljive snovi v zemljo ali v zrak. Najemnik vrta sme za varstvo rastlin uporabljati le sredstva, ki so dovoljena za ekološko pridelavo v Republiki Sloveniji. Priporočajo se tudi doma pripravljeni naravni pripravki, ki ne vsebujejo kemičnih herbicidov ali insekticidov. Dovoljena so le naravna sredstva in domači pripravki za preprečevanje bolezni in škodljivcev na vrtu.
(2) Na urbanih vrtovih za gnojenje ni dovoljeno uporabljati gnojnice in grezničnih gošč ter neuležanega gnoja ali drugih odpadkov izrazito neprijetnega in obstojnega vonja. Na vrtovih se ne sme gnojiti z lahkotopnimi mineralnimi gnojili.
(3) Najemniki so dolžni ob vsakem času dopustiti vzorčenje tal in rastlin zaradi nadzora nad uporabo sredstev za varstvo in gnojenje rastlin.
(4) Pridelava zelenjave in sadja ter okrasne rastline je dovoljena po usmeritvah in predpisih za ekološko pridelavo, zaželeni pa so tudi drugi načini ekološke pridelave, če pri tem ne ovirajo ostalih najemnikov (permakultura, biodinamika, visoka greda, … itd.).
(5) Na urbanih vrtovih je dovoljena uporaba naravnih materialov (kamnov, lesa, slame, vej, ….) za namen odganjanja škodljivcev in kot dekoracija vrtov (strašila, tablice za označevanje posevkov, količki, senčniki za rastline, nizkih ograjic, vmesnih potk, upore za rastline).
19. člen
Za zalivanje rastlin je priporočljivo, da najemniki uporabljati predvsem deževnico, ki jo zbirajo v enotno oblikovanih zbiralnikih vode. Za preprečevanje izsušenosti prsti je priporočljiva uporaba naravnih zastirk.
20. člen
(1) Najemniki morajo rastlinske odpadke odlagati na območju urbanih vrtov na posebej določenem prostoru za kompostiranje ali znotraj posameznega urbanega vrta, če je tako urejeno, v enotno oblikovanih kompostnikih.
(2) Druge odpadke je vsak najemnik dolžan, takoj po njihovem nastanku, odstraniti s svojega urbanega vrta.
(3) Na območju urbanih vrtov najemniki ne smejo sežigati odpadkov ali kuriti ognja.
(4) Postavljena ograda je predmet stroškov vzdrževanja uporabnikov vrtov.
(5) Na vrtu ni dovoljena uporaba umetnih snovi, plastik, folij, umetnih strašil, tkanin, CD plošč ter ostalih predmetov iz umetnih snovi.
(6) Najemnikom je dovoljena uporaba skupnih objektov na območju urbanega vrta.
21. člen
Na območjih urbanih vrtov ni dovoljeno prosto gibanje domačih živali, njihova reja in paša.
V. NADZOR
22. člen
(1) Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
(2) Nadzor nad ravnanji najemnikov na vrtičkih na podlagi najemnih pogodb opravlja Občina Krško, oziroma pristojna služba ali s strani Občine pooblaščena oseba.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
23. člen
Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik (ali pravna oseba), ki obdeluje, uporablja ali drugače posega na zemljišča urbanih vrtov v lasti Občine Krško brez pogodbe oziroma soglasja pristojnega organa Občine Krško, z globo 50 EUR pa najemnik, ki obdeluje, uporablja ali drugače posega na zemljišče v lasti Občine Krško v nasprotju s pogodbo oziroma soglasjem.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Na območjih urbanih vrtov na zemljiščih, kjer so za rabo vrtov že sklenjene pogodbe, se ta odlok uporablja od ureditve območja dalje. Z obstoječimi najemniki vrtov se sklenejo aneksi k pogodbam.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-13/2014-O401
Krško, dne 22. junija 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost