Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2098. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v radijskih in televizijskih programih Radiotelevizije Slovenija, stran 5680.

  
1. ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV SLOVENIJE, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gregor Štibernik (v nadaljevanju: IPF)
in
2. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, javni zavod, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor mag. Marko Filli (v nadaljevanju: RTV SLO)
dogovorita in skleneta naslednji
S K U P N I  S P O R A Z U M 
o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v radijskih in televizijskih programih Radiotelevizije Slovenija
UVODNA DOLOČILA
1.
Stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– da ima IPF od Urada za intelektualno lastnino RS pridobljeno dovoljenje št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih (obvestilo urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 110-111/00) ter sklep št. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002, s katerim so bile popravljene pomote v dovoljenju št. 800-9/96 (v nadaljevanju: Dovoljenje);
– da je IPF edina kolektivna organizacija na območju Republike Slovenije, ki kolektivno uveljavlja pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih v primerih njihovega izkoriščanja;
– da repertoar IPF sestavljajo vsi fonogrami, ki jih IPF na podlagi mednarodnih konvencij in Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter Dovoljenja, ščiti na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju: repertoar IPF);
– da je RTV SLO javni zavod, ki edini izvaja javno službo produkcije in razširjanja nacionalnih radijskih in televizijskih programov, ki so v javnem in kulturnem interesu Republike Slovenije, vključno z radijskimi in televizijskimi programi italijanske in madžarske narodne skupnosti ter drugimi programi v skladu s posebnim zakonom, zaradi česar so izpolnjeni pogoji, da stranki skleneta skupni sporazum na podlagi določila drugega odstavka 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP);
– da RTV SLO v svojih programih javno priobčuje komercialno izdane fonograme;
– da je RTV SLO izdajatelj naslednjih radijskih in televizijskih programov:
– Televizija: TV Slovenija 1, TV Slovenija 2, TV Slovenija 3, TV Koper Capodistria – regionalni tv program in, TV Koper Capodistria – tv program za italijansko narodno skupnost, TV Maribor, TV Lendava;
– Radio: Ra SLO 1, Val 202, ARS, Radio Maribor, Radio Koper, Radio Capodistria, Pomurski madžarski radio, Radio SI;
– spletno mesto MMC RTV SLO.
– da obseg uporabe komercialnih fonogramov v posameznem TV programu, določenem v tem sporazumu, znaša do 10 % programa, v posameznem radijskem programu do 80 % programa in na spletnem mestu do 5 % vsebin, pri čemer gre za ocenjene vrednosti;
– da se skupni sporazum sklepa skladno z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in je plod medsebojnih pogajanj ter usklajevanj strank tega skupnega sporazuma.
Stranki v nadaljevanju ugotavljata, da je predmet tega sporazuma določitev nadomestila, ki ga je RTV SLO dolžna plačevati kolektivni organizaciji IPF iz naslova kolektivnega uveljavljanja pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih v primerih njihovega izkoriščanja, kot izhaja iz Dovoljenja in predmetnega sporazuma (v nadaljevanju: nadomestilo).
NADOMESTILO ZA UPORABO KOMERCIALNIH FONOGRAMOV V PROGRAMIH RTV SLO – TARIFA
2.
Nadomestilo za posamezno leto, ki ga je po tem sporazumu dolžna plačevati RTV SLO, se določi kot delež ( %) od prihodka od poslovanja RTV SLO za odmero nadomestila v skladu s tabelo pod točko 3. tega sporazuma.
Stranki sta soglasni, da se kotprihodek od poslovanja RTV SLOza odmero nadomestila po tem sporazumu (v nadaljnjih točkah tega sporazuma opredeljen kot: prihodek RTV SLO) štejejo celotni letni prihodki od poslovanja RTV SLO v letu za katerega se nadomestilo odmerja, kot izhajajo iz izkaza prihodkov letnega poročila objavljenega v registru AJPES za to leto, zmanjšani za:
– prihodki Organizacijske enote Oddajniki in zveze v tem letu ter
– 2 % RTV prispevka, namenjenega za obveznosti po Zakonu o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA) v tem letu.
Stranki sta soglasni, da prihodek od poslovanja RTV SLO, ki je osnova za določitev nadomestila zajema zlasti:
– RTV prispevek;
– sofinanciranja;
– oglaševanje;
– druge komercialne prihodke.
3.
Stranki sta soglasni, da višina letnega nadomestila v posameznem letu znaša:
Za leto
Letno nadomestilo znaša: 
2015
0,59 % od prihodka RTV SLO 
2016
0,63 % od prihodka RTV SLO 
2017
0,69 % od prihodka RTV SLO 
2018
0,74 % od prihodka RTV SLO 
2019
0,77 % od prihodka RTV SLO 
2020
0,79 % od prihodka RTV SLO 
Stranki sta soglasni, da nadomestilo, ki je določeno na podlagi zgornje tabele, ne vključuje davka na dodano vrednost, ki se dodatno obračuna na podlagi predpisane stopnje DDV-ja.
Stranki sta soglasni, da izračun nadomestila po zgornji tabeli že vključuje vse možne popuste.
4.
RTV SLO bo v vsakem tekočem letu plačevala akontacijo v višini 90 % ocene nadomestila glede na višino načrtovanih prihodkov v sprejetem poslovnem načrtu za tekoče leto ob upoštevanju dogovorjenega deleža za tekoče leto.
IPF bo akontacijo nadomestila RTV SLO zaračunaval kvartalno in sicer vsak kvartal tekočega leta po 3/12 akontacije nadomestila.
IPF bo račune izstavljal zadnji dan kvartala za tekoči kvartal, z rokom plačila 30 dni.
IPF bo nato razliko med dolžnim nadomestilom po tem sporazumu in plačano akontacijo nadomestila obračunal do 30. 4. naslednjega leta, ko bodo na podlagi revidiranega zaključnega računa znani dejanski prihodki RTV SLO za leto, za katerega se je nadomestilo odmerilo, račun pa bo IPF izstavil z rokom plačila 30 dni.
IPF obračuna k vsakokratnemu nadomestilu (oziroma akontaciji nadomestila) določenemu po tej pogodbi tudi znesek davka na dodano vrednost po predpisani stopnji.
V primeru zamude pri plačilu bo IPF obračunal tudi zneske zakonskih zamudnih obresti.
Stranki ugotavljata, da ob upoštevanju načrtovanih prihodkov v poslovnem načrtu za leto 2015 in ob upoštevanju deleža 0,59 % po tabeli iz točke 3. sporazuma, znaša ocena nadomestila za leto 2015 645.477,73 EUR (brez DDV), RTV SLO pa bo od tega zneska plačal v letu 2015 akontacijo v višini 90 % ocene.
5.
Stranki sta soglasni, da je v dogovorjeni višini nadomestila po točki 3. tega sporazuma RTV SLO že priznan popust v višini 4 % za dostavljanje podatkov v obliki in na način določeni v točki 6. tega sporazuma oziroma v obliki in na način, ki ga določi IPF. IPF bo k znesku, določenemu po točki 3. tega sporazuma dodatno obračunal 4 % k mesečni vrednosti nadomestila, za vsak mesec, ko RTV SLO ne bo dostavila podatkov v obliki in na način, določen v točki 6. tega sporazuma, oziroma v obliki in na način, ki ga določi IPF. Poračun morebiti dodatno obračunanih 4 % k mesečni vrednosti nadomestila za posamezne mesece v skladu s to točko sporazuma, se opravi v drugem kvartalu naslednjega leta, skupaj s poračunom iz četrtega odstavka točke 4. tega sporazuma.
PODATKI O UPORABLJENIH FONOGRAMIH
6.
Stranki se dogovorita, da bo RTV SLO IPF-u najpozneje do 15-tega v mesecu sporočila podatke o vseh komercialnih fonogramih, ki so bili v preteklem mesecu uporabljeni v programih RTV SLO iz šeste alineje točke 1. tega sporazuma.
RTV SLO se obveže, da bodo njena poročila vsebovala zlasti naslednje podatke, ki jih Zavod IPF potrebuje za obdelavo seznamov uporabljenih fonogramov in posledično delitev nadomestil:
– naslov glasbenega posnetka,
– ime izvajalca posnetka,
– ime proizvajalca fonograma,
– dolžina posnetka,
– datum in ura predvajanja,
– v primeru radiodifuzne retransmisije tudi ime RTV organizacije, ki je prvotno (izvorno) radiodifuzno oddajala fonogram.
Stranki se dogovorita, da v času veljavnosti tega sporazuma ustrezajo oblike mesečnih poročil o uporabljenih fonogramih, ki bodo posredovana v elektronski obliki doc, txt, xls oziroma morajo biti uporabljeni fonogrami vpisani v enotni obliki in ločeni z vejicami ali tabulatorji. Dogovorjena oblika posredovanja podatkov po tem odstavku velja do nove določitve oblike oziroma novega načina posredovanja podatkov, ki ga določi IPF, pri čemer takšna sprememba sporočanja velja po poteku roka, ki ga RTV SLO potrebuje za uveljavitev načina sporočanja podatkov, vendar najkasneje 90 dni po spremembi načina oziroma oblike posredovanja podatkov.
7.
Pogoji uporabe glede na različne okoliščine uporabe
S plačilom nadomestila, ki temelji na določilih tega sporazuma, šteje, da je RTV SLO poravnala nadomestilo za obseg uporabe komercialnih fonogramov v programih RTV SLO določenih v tem sporazumu, pri čemer sta podpisnika sporazumna, da se na načine uporabe komercialnih fonogramov, ki zahtevajo izrecno dovoljenje imetnikov izvornih pravic in se ne uveljavljajo kolektivno, določila tega sporazuma ne nanašajo.
KRŠITEV DOLOČIL SPORAZUMA
8.
Podpisnika tega sporazuma za primer hujše kršitve določil tega sporazuma dogovorita pogodbeno kazen v višini vrednosti treh mesečnih nadomestil določenih v skladu s tem sporazumom v letu, v katerem je kršitev nastala.
Za hujšo kršitev določil tega sporazuma šteje:
– zamuda s plačilom nadomestila (akontacije nadomestila) za več kot tri mesece;
– v kolikor RTV SLO več kot tri krat ne posreduje poročil o uporabi varovanih del določenih v točki 6. tega sporazuma;
– v kolikor IPF tri krat ugotovi (»dnevni monitoring« – štiriindvajset urno preverjanje dejanskega stanja pri predvajanju vsebin v programu izdajatelja, ki ga občasno izvaja IPF oziroma s strani IPF-a pooblaščena oseba), da posredovani dnevni podatki RTV SLO o uporabi varovanih del, določeni v poročilu o uporabi varovanih del (točka 6. tega sporazuma) odstopajo od dejanskega stanja, za več kot 5 %.
Za hujšo kršitev določil tega sporazuma v primeru iz vseh treh alinej tega člena se šteje v primeru, da je IPF predhodno pisno opozoril RTV SLO na zamudo in ji dal rok najmanj 8 dni za izpolnitev obveznosti.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA
9.
Stranki se dogovorita, da je ta sporazum sklenjen z dnem podpisa obeh strank sporazuma. Sporazum stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu RS in velja do 31. 12. 2020, obračunavanje nadomestil v skladu s tem sporazumom pa se uporablja za čas od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020.
V primeru, da stranki po preteku veljavnosti tega skupnega sporazuma ne skleneta novega skupnega sporazuma in da v roku 30. dni pred pretekom veljavnosti ena stranka drugi stranki pisno sporoči, da ne želi podaljšanja veljavnosti skupnega sporazuma, se skupni sporazum podaljša vsakokrat za obdobje enega leta z višino tarife, ki se določi na enak način, kot za zadnje leto veljavnosti tega skupnega sporazuma, torej za leto 2020, ob upoštevanju prihodkov RTV SLO v letu, v katerem se odmerja.
Stranki sta sporazumni, da bo IPF v letu 2015 obračunaval akontacijo v višini 90 % ocene nadomestila, kar pomeni v višini 145.232,49 EUR neto na kvartal.
Stranki sta sporazumni, da lahko v primeru spremembe zakonodaje, ki bi vplivala na razmerje med njima, katera koli od strank odpove predmetni sporazum s 3 mesečnim odpovednim rokom, ki se začne šteti z dnem, ko je nasprotna stranka o odpovedi sporazuma obveščena.
Stranki sta sporazumni, da ta Sporazum preneha veljati v primeru, da v času trajanja tega Sporazuma IPFu pravnomočno preneha veljati Dovoljenje z vsemi pravnimi učinki takšnega prenehanja.
Pogodbenika sta sporazumna, da RTV SLO potrjuje, da je seznanjena z dejstvom, da s to pogodbo ureja le uporabo in višino nadomestila za tiste sorodne glasbene pravice, ki se uveljavljajo kolektivno.
Zavod IPF bo v okviru določil prejšnjega dostavka tega sporazuma RTV SLO nudil vso potrebno zaščito pred morebitnimi zahtevki tretjih oseb, ki bi izvirali iz prenosa pravic določenih s tem Sporazumom.
Zavod IPF se obveže, da bo RTV SLO od nadomestila po tem Sporazumu odpisal morebitni znesek plačila, ki bi ga RTV SLO izvršila na podlagi pravnomočnega zahtevka tretje osebe, v kolikor bi se ta zahtevek nanašal na predmet tega Sporazuma pod pogojem, da bo RTV SLO obvestila Zavod IPF o takem zahtevku in o morebitnem sodnem postopku ter s tem Zavodu IPF omogočila udeležbo v postopku.
10.
Sporazum je sestavljen v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod, en izvod pa je namenjen za obvestitev pristojnega nadzornega organa.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega skupnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene in usklajene v pisni obliki ter v obliki pisnega aneksa podpisane s strani obeh strank tega skupnega sporazuma.
Stranki bosta v primeru težav pri interpretacijah posameznih določb tega skupnega sporazuma skušali razlago doseči na način skupnega usklajevanja predstavnikov obeh strank tega skupnega sporazuma.
Ljubljana, dne 1. junija 2015
IPF
Gregor Štibernik l.r.
direktor
Radiotelevizija Slovenija
generalni direktor
mag. Marko Filli l.r.

AAA Zlata odličnost