Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2109. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020, stran 5722.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 5. redni seji dne 10. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje za programsko obdobje 2014–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek dodeljevanja sredstev oziroma pomoči z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Grosuplje.
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013) ter Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
2. člen
(namen ukrepov)
Namen ukrepov je zagotavljanje boljše učinkovitosti in strokovnosti enot malega gospodarstva ter prispevanje k njihovemu dolgoročnemu razvoju in sposobnosti preživetja.
3. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se zagotavljajo z odlokom o proračunu Občine Grosuplje za tekoče leto, in sicer v višini najmanj 0,2 odstotka sprejetega proračuna.
4. člen
(oblika pomoči)
Sredstva pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
5. člen
(opredelitev pojmov)
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(3) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(4) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(5) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
6. člen
(upravičenci do pomoči – prejemniki sredstev)
Upravičenci do pomoči so lastniki in nosilci dejavnosti enot malega gospodarstva (majhno podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih), ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetja v zasebni lasti s sedežem delovanja na območju Občine Grosuplje.
7. člen
(izvajalci pomoči)
Izvajalci pomoči so registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na območju občine ali regije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje ukrepov v skladu s tem pravilnikom.
Izvajalci pomoči morajo v čim večji meri izpolnjevati naslednje kriterije:
– biti po svoji osnovni dejavnosti neposredno povezani s čim širšo bazo malega gospodarstva v občini,
– razpolagati z ustreznimi podatkovnimi zbirkami,
– tekoče slediti gibanju in problematiki gospodarstva v občini in
– zagotoviti samostojno organizacijo oziroma izvedbo celovitega programa po principu pravične, poštene in enakovredne obravnave vseh subjektov drobnega gospodarstva v Občini Grosuplje.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti izvajalca storitve;
– program aktivnosti s predračunom stroškov;
– dokazila o usposobljenost z najmanj 5-letnimi izkušnjami na področjih oziroma ukrepih,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Vsebina in način izvedbe aktivnosti po ukrepih, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge morebitne obveznosti se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
8. člen
(način dodeljevanja sredstev)
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se bodo upravičencem do sredstev pomoči in izvajalcem pomoči dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa oziroma javnega naročila in potrjenega programa aktivnosti, skladno s pogoji in po postopku, določenimi v veljavnih predpisih.
O dodelitvi sredstev upravičencem ali o izbiri izvajalca pomoči po tem pravilniku odloča župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan. Medsebojne obveznosti med občino in upravičenci ali izvajalci pomoči se uredijo s pogodbo.
9. člen
(finančne določbe)
Pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov.
10. člen
Kumulacija de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
11. člen
Ostale določbe de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013)
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
Pomoč ni namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Občina kot dajalec pomoči bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
Prejemnik sredstev mora k vlogi predložiti tudi:
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo drugega odstavka tega člena pravilnika.
Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
Občina bo hranila evidence o individualni pomoči de minimis še 10 let od datuma dodelitve pomoči upravičencem.
II. VRSTE POMOČI
12. člen
(vrsta pomoči)
Sredstva po tem pravilniku se namenijo zagotavljanju tehnične podpore enotam malega gospodarstva, in sicer: sofinanciranju izobraževanj in usposabljanj, svetovanj in informiranj, razvoju inovativnosti in drugi ukrepi (organizaciji forumov za izmenjavo znanj med enotami malega gospodarstva, tekmovanj, razstav, sejmov in sodelovanje na njih), ki prispevajo k boljši učinkovitosti in strokovnosti enot malega gospodarstva ter prispevajo k njihovem dolgoročnem razvoju in sposobnosti preživetja.
13. člen
(ukrepi)
1. Izobraževanje in usposabljanje
Sredstva se dodelijo za oblike posebej organiziranega pridobivanja znanj, izobraževanja in usposabljanja, opredeljena s programom, ki zagotavlja čim bolj celovito pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega pri sedanjem oziroma bodočem delu podjetnikov, pri razvoju podjetniških idej in uresničevanju le-teh.
Sredstva se za ukrepe, navedene v prvem odstavku tega člena, dodeljujejo za usposabljanja in pridobivanja znanj na naslednjih področjih:
– informacijske tehnologije,
– znanja tujih jezikov,
– izpolnjevanja in usklajevanja z novostmi zakonskih predpisov,
– strokovna usposabljanja na različnih področjih, za katera se izkazuje širši podjetniški interes,
– izobraževanja, namenjena širitvi znanja podjetnikov – začetnikov in podjetnikov, ki želijo nadgraditi svoje poslovanje,
– sejemske dejavnosti kot oblike seznanjanja z novostmi tehnoloških dosežkov,
– izdelava podjetniškega načrta.
2. Svetovanje in informiranje
Sredstva se dodelijo za oblike posebej organiziranega svetovanja, opredeljenega s programom aktivnosti, ki zagotavlja pridobivanje in posredovanje pomembnih informacij, obveščanje in izvedbo reševanja podjetniške problematike za vse ciljne skupine v občini – samostojni podjetniki, mala podjetja in potencialne podjetnike. Izvajalec svetovanja mora zagotavljati informacijsko podporo podjetniški populaciji – pridobitev različnih informacij na enem mestu v obliki različnih virov informiranja (osebno, mediji, internet).
Svetovalne storitve, za katere se lahko dodelijo sredstva:
– informiranje in svetovanje o različnih področjih delovanja podjetja s poudarkom na razvoju patentov in inovacij,
– informiranje o potencialnih virih financiranja,
– obveščanje in priprava na javne razpise za nepovratna sredstva in mikro-kredite,
– svetovanje o statusnih oblikah in pogojih za začetek poslovanja – ustanovitev podjetja,
– uvajanje novih marketinških pristopov,
– zagotavljanje strokovnega svetovanja preko vključevanja v vavčerski sistem.
3. Razvoj inovativnosti
Sredstva se dodelijo za posebej organizirano obliko razvoja inovativnega in podjetniškega okolja v občini, ki s svojimi aktivnostmi vzpodbuja podjetnike k rasti dobička, dodane vrednosti in števila zaposlenih pri samostojnih podjetnikih in v malih podjetjih. Izvajalec mora svoje aktivnosti opredeliti s programom dela.
Sredstva se dodelijo za:
– organizacijo in vodenje posebnih skupin občanov in podjetnikov, zainteresiranih za razvoj inovativnih podjetniških idej,
– vzpostavljanje mednarodne distribucijske mreže za zainteresirane občane in podjetnike,
– projektno vodenje in organizacija inovativnih in razvojnih skupin znotraj podjetij za iskanje in uveljavljanje inovativnih proizvodov in storitev,
– povezovanje gospodarske in akademske sfere z namenom prenosa novih znanj in znanstvene odličnosti v podjetja;
– izboljšanje konkurenčnih prednosti in tržnega položaja podjetij z medsebojnim povezovanjem, razvoj skupne blagovne znamke, skupni nastop na trgu.
4. Drugi ukrepi
Sredstva se dodelijo za organizacijo forumov za izmenjavo znanj med enotami malega gospodarstva, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih in izdajo publikacij, katalogov idr..
Sredstva se dodelijo izvajalcu za:
– izdaja publikacij, katalogov, spletišč idr.,
– najemnine in opremljanje razstavnih prostorov,
– materialne stroške priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanje idr. ter
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih,
– stroške izdelave analize lokalnega gospodarskega okolja.
14. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški v okviru izvajanja ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– honorarji, potni stroški in dnevnice predavateljev, najemnine za prostor, organizacija predavanj, tečajev in demonstracij, organizacija strokovnih ekskurzij in drugi stroški, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem ukrepa izobraževanja in usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev (honorarji, dnevnice, potni stroški, najem prostora idr.),
– stroški, ki nastanejo v okviru razvoja inovativnosti,
– stroški udeležbe na tekmovanjih, sejmih in razstavah, potni stroški, stroški priprave gradiv in tisk publikacij in katalogov, stroški vzpostavitve internetne strani, stroški nagrad in drugi stroški, ki nastanejo v zvezi izvajanjem drugih ukrepov.
III. NADZOR IN SANKCIJE
15. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava Občine Grosuplje.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Kljub odobritvi sredstev se teh prejemniku ne izplača, če do predvidenega roka v pogodbi projekta ne izvede, če se naknadno ugotovi, da ob sklenitvi pogodbe ni podal pravih podatkov oziroma je podal zavajajoče izjave ali so naknadno zaznane druge nepravilnosti in kršitve ali če se ugotovi, da nima poravnanih vseh prispevkov ali je davčni dolžnik. Ali je prejemnik davčni dolžnik, se preveri na dan, ko odda vlogo.
IV. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra zadeve: 007-0004/2015
Grosuplje, dne 10. junija 2015
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost