Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2124. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2014, stran 5783.

  
Na osnovi 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2) je Občinski svet Občine Piran na 6. redni seji dne 9. 6. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Piran za leto 2014
1.
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2014.
2.
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, je na ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
Konto
Opis
Znesek v €
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
1.0
PRIHODKI (70+71+72+73+74)
23.128.418,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.793.081,54
I. 70
DAVČNI PRIHODKI
14.794.851,83
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
8.532.921,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
4.144.349,94
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
2.117.344,70
706 DRUGI DAVKI
236,19
II. 71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.998.229,71
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
2.902.864,45
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
20.478,87
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
194.168,97
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
235,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
880.482,42
III. 72
KAPITALSKI PRIHODKI
932.117,31
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
82.972,18
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
849.145,13
IV. 73
PREJETE DONACIJE
9.382,68
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
9.382,68
V. 74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.393.836,58
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
940.111,03
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
2.453.725,55
2.0
ODHODKI
24.805.891,03
I. 40
TEKOČI ODHODKI
5.424.994,17
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.636.846,61
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
246.359,93
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
2.784.496,17
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
178.803,62
409 REZERVE
578.487,84
II. 41
TEKOČI TRANSFERI
10.368.822,85
410 SUBVENCIJE
899.779,20
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.232.443,13
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
1.735.327,82
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
4.336.574,74
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
164.697,96
III. 42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.203.691,65
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
8.203.691,65
IV. 43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
808.382,36
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
158.777,23
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
649.605,13
3.0
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (1.0 – 2.0)
–1.677.472,92
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751)
0,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0,00
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0 – 5.0)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
2.221.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2.221.000,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
783.333,24
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
783.333,24
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (1.0+4.0+7.0-2.0-5.0-8.0)
–239.806,16
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7.0-8.0)
1.437.666,76
11.0
NETO FINANCIRANJE (6.0 +10.0-9.0=-3.0)
1.677.472,92
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.490.828,54
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2014 znaša 2.251.022,38 € in se prenaša v proračun 2015.
Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov ter realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2014 se objavi na spletnih straneh Občine Piran www.piran.si.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Piran. Sestavni del zaključnega računa je tudi realizacija načrta razvojnih programov.
3.
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKE REZERVE Občine Piran za leto 2014, ki izkazuje:
Opis
Znesek v €
Prenos sredstev iz leta 2013
236.232,93
Prihodke v višini
55.000,00
Odhodke v višini
140.003,33
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2014
151.229,60
Sredstva v višini 151.229,60 € se namensko prenašajo v proračunsko rezervo Občine Piran v leto 2015.
4.
Sprejme se realizacija PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA Občine Piran za leto 2014 v višini 523.487,84 €.
5.
Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2014 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2013
Piran, dne 9. junija 2015
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
 
 
Visto l’art. 98 della Legge sulla finanza pubblica (ZJF-UPB4 – testo unico 4, Gazzetta Ufficiale della RS, 11/11 e 14/13) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/2014 testo unico 2) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 6ª seduta ordinaria il giorno 9 giugno 2015 approva il seguente
C O N T O  C O N S U N T I V O
del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2014
1.
È approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2014.
2.
La parte generale di bilancio, composta dalla bilancia delle entrate e spese, dal conto dei crediti finanziari e investimenti e dal conto finanziario, a livello dei sottogruppi dei conti, è articolata come segue:
Conto
Descrizione
Importo in €
A. BILANCIA DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
1.0
ENTRATE (70+71+72+73+74)
23.128.418,11
ENTRATE CORRENTI (70+71)
18.793.081,54
I. 70
ENTRATE TRIBUTARIE
14.794.851,83
700 IMPOSTE SUL REDDITO E SULL'UTILE
8.532.921,00
703 IMPOSTE SUL PATRIMONIO
4.144.349,94
704 IMPOSTE DI RESIDENZA SU MERCI E SERVIZI
2.117.344,70
706 ALTRE IMPOSTE
236,19
II. 71
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
3.998.229,71
710 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RICAVI PATRIMONIALI
2.902.864,45
711 TASSE E CONTRIBUTI
20.478,87
712 AMMENDE ED ALTRE PENE PECUNIARIE
194.168,97
713 RICAVI DALLA VENDITA DI MERCI E SERVIZI
235,00
714 ALTRE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
880.482,42
III. 72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
932.117,31
720 RICAVI DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
82.972,18
722 RICAVI DALLA VENDITA DI TERRENI E DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
849.145,13
IV. 73
DONAZIONI
9.382,68
730 DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI
9.382,68
V. 74
TRASFERIMENTI
3.393.836,58
740 TRASFERIMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE PUBBLICHE
940.111,03
741 FONDI TRASFERITI DAL BILANCIO STATALE, DERIVANTI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
2.453.725,55
2.0
SPESE
24.805.891,03
I. 40
SPESE CORRENTI
5.424.994,17
400 STIPENDI ED ALTRE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI
1.636.846,61
401 CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO PER LA SICUREZZA SOCIALE
246.359,93
402 SPESE PER BENI E SERVIZI
2.784.496,17
403 INTERESSI PASSIVI SULLA PIAZZA NAZIONALE
178.803,62
409 RISERVE
578.487,84
II. 41
TRASFERIMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
10.368.822,85
410 SOVVENZIONI
899.779,20
411 TRASFERIMENTI A CITTADINI SINGOLI ED A NUCLEI FAMILIARI
3.232.443,13
412 TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI ED ISTITUZIONI NON PROFIT
1.735.327,82
413 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI NAZIONALI
4.336.574,74
414 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
164.697,96
III. 42
SPESE D'INVESTIMENTO (420)
8.203.691,65
420 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
8.203.691,65
IV. 43
TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO (431+432)
808.382,36
431 TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO ALLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CHE NON SONO FRUITORI DI BILANCIO
158.777,23
432 TRASFERIMENTI D'INVESTIMENTO AI FRUITORI 
DI BILANCIO
649.605,13
3.0
ECCEDENZA DI BILANCIO (DISAVANZO DI BILANCIO) 
(1.0 – 2.0)
–1.677.472,92
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
4.0
RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE (750 + 751)
0,00
750 RESTITUZIONE DEI CREDITI EROGATI
0,00
751 VENDITA DI QUOTE DI CAPITALE
0,00
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
440 CREDITI EROGATI
0,00
441 AUMENTO QUOTE CAPITALE E INVESTIMENTI
0,00
6.0
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE DI CAPITALE 
(4.0 – 5.0)
0,00
C. CONTO FINANZIARIO
7.0
INDEBITAMENTO (500)
2.221.000,00
500 INDEBITAMENTO NAZIONALE
2.221.000,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
783.333,24
550 RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE
783.333,24
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI (1.0+4.0+7.0-2.0-5.0-8.0)
–239.806,16
10.0
INDEBITAMENTO NETTO (7.0-8.0)
1.437.666,76
11.0
FINANZIAMENTO NETTO (6.0 +10.-9.0=-3.0)
1.677.472,92
12.0
SALDO DEI FONDI SUI CONTI AL 31. 12. DELL'ANNO PRECEDENTE
2.490.828,54
Il saldo dei fondi sui conti al 31. 12. 2014 ammonta a € 2.251.022,38 e si trasferisce all’esercizio finanziario 2015.
La realizzazione della parte generale e della parte particolare di bilancio fino a livello di voci di bilancio – conti, nonché la realizzazione dei programmi di sviluppo per il 2014 sono pubblicate sul sito internet del Comune di Pirano: www.piran.si.
Nella parte generale di bilancio, che si articola in bilancia delle entrate e delle spese, conto dei crediti finanziari e degli investimenti e conto finanziario, sono riportate in dettaglio la previsione e la realizzazione delle rispettive entrate e delle uscite ovvero dei ricavi e delle spese. Nella sezione particolare sono presentate le spese programmate e realizzate nonché le altre uscite del Bilancio del Comune di Pirano. Come parte integrante del conto consuntivo è altresì riportata la realizzazione del piano dei programmi di sviluppo.
3.
Si approva la realizzazione della RISERVA DI BILANCIO del Comune di Pirano per l'anno 2014, come segue:
Descrizione
Importo in €
Trasferimento dei fondi dall’esercizio finanziario 2013
236.232,93
Entrate
55.000,00
Uscite
140.003,33
Situazione dei fondi al 31. 12. 2014
151.229,60
I fondi nell’importo di € 151.229,60 vengono trasferiti in maniera finalizzata alla riserva di bilancio del Comune di Pirano per il 2015.
4.
Si approva la realizzazione del FONDO DI BILANCIO PER GLI ALLOGGI del Comune di Pirano per l'anno 2014 nell'ammontare di € 523.487,84.
5.
Il Conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2014 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-3/2013
Pirano, 9 giugno 2015
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost