Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Št. 478-15/2015-421 Ob-2580/15, Stran 1331
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS) – (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2015 oziroma Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je Občinski svet Občine Ljutomer potrdil na seji dne 7. 1. 2015 in 15. 4. 2015, objavlja Občina Ljutomer
drugo javno dražbo
za prodajo nepremičnin v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe:
2.1. Poslovni prostori v stavbi na Ormoški cesti 3 v Ljutomeru
– Posamezni del št. 5, v stavbi 360, k.o. 259 Ljutomer (ID 5553271), v velikosti 87,40 m2, s pripadajočim deležem na skupnem delu stavbe v etažni lastnini,
– Posamezni del št. 6, v stavbi št. 360, k.o. 259 Ljutomer (ID 5553272), v velikosti 218,90 m2,s pripadajočim deležem na skupnem delu stavbe v etažni lastnini.
2.2. Stavbno zemljišče parc. št. 2549/0, k.o. 259 Ljutomer (ID 4651471), v velikosti 254 m2.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
Poslovni prostori pod točko 2.1. se nahajajo znotraj poslovno-stanovanjskega objekta na Ormoški cesti 3 v Ljutomeru. Za stavbo na Ormoški cesti 3, Ljutomer je izdelana energetska izkaznica. Del poslovnih prostorov, ki se prodajajo, v velikosti 43,59 m2, je oddanih v najem.
Stavbno zemljišče pod točko 2.2., s parc. št. 2549/0, k.o. 259 Ljutomer, je namenjeno za parkirne površine.
Vse nepremičnine se prodajajo kot celota (posameznih nepremičnin ni možno kupiti) in so na prodaj po sistemu videno – kupljeno, v zatečenem stanju.
4. Vrsta pravnega posla: prodaja.
5. Izklicna cena (brez DDV) v EUR:
– etažni del št. 5, v stavbi št. 360, k.o. 259 Ljutomer: 40.808,00 EUR,
– etažni del št. 6, v stavbi št. 360, k.o. 259 Ljutomer: 102.226,00 EUR,
– parc. št. 2549/0, k.o. 259 Ljutomer: 4.318,00 EUR.
Skupaj: 147.352,00 EUR.
Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR.
Kupnina za nepremičnine zajema vrednost nepremičnin v zatečenem stanju.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin (overitev, davki, ZK predlog) krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije stroške cenitve nepremičnin ter objave javne dražbe.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec se zaveže kupnino plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov, vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v torek, 28. 7. 2015 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).
8. Višina varščine
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati varščino v višini 10 % izklicne cene vrednosti nepremičnin, na račun Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino, drugim se vplačana varščina vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida dražbe.
Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne.
9. Informacije o javni dražbi: interesenti lahko dobijo dodatne informacije o dražbi na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45. Ogled predmeta javne dražbe je možen po poprejšnjem dogovoru.
10. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo:
– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni dokument (fizične osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS (fizične in pravne osebe),
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji.
11. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko Občina Ljutomer podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, Občina Ljutomer zadrži njegovo varščino.
12. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Ljutomer

AAA Zlata odličnost