Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd, stran 5713.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS, št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 51/14; v nadaljevanju: odlok), se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino načrtovanih in obstoječih stavb.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka za nove stavbe se določi po naslednji formuli:
KP = (Dp * Cp * površina parcele + Dt * Ct * neto tlorisna površina * Kdej) * i
pri čemer je:
KP
komunalni prispevek
Cp
cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
Ct
cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe
Dp
delež površine parcele pri izračunu
Dt
delež neto tlorisne površine pri izračunu
Kdej
faktor dejavnosti
i
povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(4) Višina komunalnega prispevka za obstoječe stavbe se v primeru gradnje novega javnega vodovoda ali nove javne kanalizacije določi po formuli iz tretjega odstavka tega člena. V primeru, da ima zavezanec kanalizacijski ali vodovodni priključek na sistem, ki ni v lasti občine, se mu ob priključitvi na javno kanalizacijo ali vodovod obračuna komunalni prispevek v višini 50 % zneska.
(5) V primeru rušitve obstoječe stavbe in gradnje nove stavbe ali v primeru povečave in prizidkov k obstoječim stavbam ali spremembe namembnosti stavbe oziroma dela stavbe, se višina komunalnega prispevka določi po naslednji formuli:
KP = Dt * Ct * (skupna neto tlorisna površina stavb po izvedeni gradnji/dozidavi * Kdej novih stavb – neto tlorisna površina obstoječih stavb * Kdej obstoječih stavb) * i
(6) V primeru legalizacije stavbe se komunalni prispevek obračuna enako, kot za nove stavbe.
(7) Faktorji Cp, Ct, Dp in Dt so določeni v 6. členu tega odloka, Kdej pa v 12. členu tega odloka.
(8) Komunalni prispevek za gradnjo stavb se na območju Občine Dravograd obračuna:
– za cestno infrastrukturo v celoti, le v primeru, če ima parcela dostop le na kategorizirano makadamsko cesto, se prispevek za cestno infrastrukturo obračuna v višini 50 % obračunske vrednosti,
– v primeru asfaltiranja cest se zavezancem na parcelah, ki so imele prej dostop le na kategorizirano makadamsko cesto, po uradni dolžnosti obračuna prispevek za cestno infrastrukturo v višini 50 % obračunske vrednosti,
– pri eno- in dvostanovanjskih stavbah se za parcele, večje od 800 m2 za obračun upošteva velikost parcele 800 m2,
– za kanalizacijo in vodovod se obračuna celoten prispevek, če je ta infrastruktura oddaljena do 100 m od roba parcele; če se investitor priključuje na bolj oddaljeno kanalizacijsko oziroma vodovodno omrežje, se obračuna le delež za primarno omrežje, če se investitor sploh ne priključi pa se ta del komunalnega prispevka ne obračuna,
– za javno razsvetljavo se obračuna prispevek, če je najbližja svetilka javne razsvetljave od parcele oddaljena manj kot 100 m,
– za ostalo infrastrukturo se prispevek vedno obračuna v celoti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2014
Dravograd, dne 2. julija 2015
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost