Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Št. 478-00073/2015-1 Ob-2600/15, Stran 1331
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje:
1.1. Nezazidana stavbna zemljišča:
a. parcela št. 1054/8, k.o. 107 – Martjanci, v izmeri 925 m2, po izklicni ceni 22.891,00 EUR brez DDV,
b. parcela št. 1054/9, k.o. 107 – Martjanci, v izmeri 982 m2, po izklicni ceni 24.059,00 EUR brez DDV,
c. parcela št. 1054/10, k.o. 107 – Martjanci, v izmeri 1.235 m2, po izklicni ceni 29.094,00 EUR brez DDV,
d. parcela št. 1054/12, k.o. 107 – Martjanci, v izmeri 1279 m2, po izklicni ceni 29.843,00 EUR brez DDV,
e. parcela št. 1054/14, k.o. 107 – Martjanci, v izmeri 779 m2, po izklicni ceni 19.881,00 EUR brez DDV,
f. parcela št. 1054/15, k.o. 107 – Martjanci, v izmeri 757 m2, po izklicni ceni 19.120,00 EUR brez DDV,
g. parcela št. 1054/16, k.o. 107 – Martjanci, v izmeri 774 m2, po izklicni ceni 19.961,00 EUR brez DDV,
h. parcela št. 738/2, k.o. 102 – Mlajtinci, v izmeri 2500 m2, po izklicni ceni 25.100,00 EUR brez DDV,
i. parcela št. 1098, k.o. 97 – Motvarjevci, v izmeri 988 m2, po izklicni ceni 7.035,00 EUR brez DDV,
j. parcela št. 4224, k.o. 89 – Selo, v izmeri 2013 m2, po izklicni ceni 14.450,00 EUR brez DDV.
1.2. Zazidana stavbna zemljišča:
a. Parcela št. 1681/3, k.o. 88 – Prosenjakovci, v izmeri 2730 m2, po izklicni ceni 16.350,00 EUR,
b. Parcela št. 3911/1, k.o. 99 – Filovci, v izmeri 866 m2, po izklicni ceni 13.000,00 EUR,
1.3. Delno stavbna, delno kmetijska zemljišča:
a. parcele št.: 812, v izmeri 4709 m2, parcela št. 813/2, v izmeri 1960 m2,obe k.o. 89 – Selo,po izklicni ceni 13.630,00 EUR brez DDV,
b. parcele št.: 1526, v izmeri 475 m2, 1527, v izmeri 2115 m2, 1528, v izmeri 789 m2, 1533, v izmeri 223 m2, vse k.o. 89 – Selo, po izklicni ceni 6.633,52 EUR brez DDV,
c. parcele št.: 1402, v izmeri 767 m2 in parcela št. 1403/2, v izmeri 853 m2, obe k.o. 78 – Sebeborci, po izklicni ceni 11.350,00 EUR brez DDV.
1.4.Stanovanje:
a. Stanovanje na naslovu Prosenjakovci 70, št. dela stavbe 7, v izmeri 68,83 m2, po izklicni ceni 30.300,00 EUR. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica (energetski razred D).
2. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
V izklicno ceno nepremičnin ni vključen 22 % davek na dodano vrednost (pri nezazidanih stavbnih zemljiščih) oziroma 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec poleg kupnine.
Najnižji znesek višanja je pri stavbnih zemljiščih in stanovanju (1.1., 1.2., 1.4.) 500,00 EUR, pri delno stavbnih, delno kmetijskih zemljiščih (1.3.) pa 100,00 EUR.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se prodajna pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.
4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo 4. 8. 2015 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice.
5. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji:
a. dokazilo o plačilu varščine in številko računa, za primer vračila varščine;
b. izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko – za fizične osebe;
c. pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, k draženju na javni dražbi ne morejo pristopiti.
6. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnin na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice št.: 01278-0100012085, z navedbo »varščina za javno dražbo« in številke nepremičnine, ki jo želijo kupiti. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina dražiteljev, ki ne pristopijo k javni dražbi, se zadrži.
Dražitelj s plačilom varščine sprejema razpisne pogoje dražbe in obveznost pristopiti k dražbi.
7. Pogoji prodaje in pravila javne dražbe
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne ponudi višje cene. Javna dražba je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno ceno. V primeru, da je dražitelj samo eden, se šteje, da ta sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši oseba, ki vodi javno dražbo.
Javna dražba se opravi ustno v slovenskem jeziku.
Komisija lahko s soglasjem župana Občine Moravske Toplice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina in drugi izkazani stroški.
7.1. Stavbna zemljišča
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo varščino.
Po plačilu celotne kupnine občina izroči kupcu zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.
7.2. Delno stavbna, delno kmetijska zemljišča
Po končani javni dražbi je uspeli dražitelj v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih dolžan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe na pristojni upravni enoti, kjer bo ta ponudba objavljena, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži.
V primeru, da poda izjavo o sprejemu ponudbe kateri od predkupnih upravičencev po zakonu o kmetijskih zemljiščih, bo prodajna pogodba sklenjena s predkupnim upravičencem, uspelemu dražitelju pa se vplačana varščina vrne.
Z najugodnejšim dražiteljem oziroma predkupnim upravičencem se sklene pogodba v 15 dneh po prejemu obvestila pristojne upravne enote o sprejemu ponudbe.
Po plačilu celotne kupnine občina izroči kupcu zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.
8. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, 22 % davek na dodano vrednost za nezazidana stavbna zemljišča oziroma 2 % davek na promet nepremičnin za stanovanje, zazidana stavbna zemljišča in kmetijska zemljišča ter stroške notarskih storitev in vpisa v zemljiško knjigo, plača kupec nepremičnin.
9. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
10. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani dobijo pri Sandri Sukič, tel. 02/538-15-19 ali na e-naslovu: sandra.sukic@moravske-toplice.si.
Občina Moravske Toplice

AAA Zlata odličnost