Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Št. 430-1/2015/12 Ob-2589/15, Stran 1339
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/13, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15, v nadaljevanju ZSPDSLS) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo računalniške in druge infrastrukturne opreme
1. Predmet objave: predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja računalniške in druge infrastrukturne opreme, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), ki ne ustreza več doseženi stopnji razvoja in bo zamenjana z zmogljivejšo in ustreznejšo opremo. Podatki o opremi, ki je predmet prodaje, so navedeni v Prilogi 1. Vsa ponujena oprema je še vedno uporabna. Ponudnik lahko v ponudbi ponudi kupnino posamično za enega ali več kosov opreme skupaj tako, da za posamičen kos opreme navede svojo ponudbo v evrih.
2. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudnik lahko obrazce, na katerih bo podal ponudbo, brezplačno pridobi do roka za oddajo ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer:
– osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža prodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, tajništvo Področne enote Informacijski center ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: jasmin.ovčina@zzzs.si in v vednost: branko.rudolf@zzzs.si.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja opreme bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na opremi, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica. Vsa oprema se prodaja po načelu »videno–kupljeno«.
4. Ogled opreme: ogled opreme je mogoč le po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti kontaktni osebi prodajalca. Ogled opreme je mogoč do vključno 17. 7. 2015.
5. Odstranitev in odvoz opreme
Ponudnik mora opremo demontirati in odpeljati iz lokacije naročnika na lastne stroške ob prisotnosti predstavnikov prodajalca. Odstranitev mora biti izvedena v skladu s predpisi. Demontaža in odstranitev mora biti izvedena do vključno 31. 7. 2015.
Vse morebitne poškodbe, ki nastanejo kot posledica demontaže opreme, prodajalec odpravi na stroške ponudnika oziroma kupca. Poškodbe se zapisniško ugotovijo ob demontaži in odstranitvi kupljene opreme.
6. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 20. 7. 2015, do 10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu prodajalca, tajništvo Področne enote Informacijski center.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja opreme 2015«.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj še 30 dni od datuma za oddajo ponudbe postopka javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo:
– obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1).
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
– obrazec Ponudba (Obrazec 2).
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 20. 7. 2015, ob 12. uri na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba PE IC (III. nadstropje).
9. Višina kupnine in merilo za izbor
Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je sestavni del ponudbe, navede ponudbeno višino kupnine v evrih z vključenim DDV za posamezen kos opreme.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne vrednosti opreme, ki so navedene v Prilogi 1.
Merilo za izbor kupca je ponujena kupnina v evrih z DDV. Posamezna oprema bo prodana kupcu, ki bo ponudil enako ali višjo kupnino od izhodiščne vrednosti v Prilogi 1 in ki bo najvišja izmed ponujenih kupnin za to opremo. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najvišjo kupnino, se bo oprema prodalo kupcu, ki bo izmed ponudnikov v dodatnih pogajanjih ponudil najvišjo kupnino.
Prodajalec si pridržuje pravico, da opreme ne proda, če najvišja ponujena kupnina ne doseže izhodiščne vrednosti ter ponovi postopek odprodaje.
Prodajalec bo vse ponudnike najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri, obvestil o ceni, za katero je opremo prodal.
10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po roku za oddajo ponudb.
11. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna celotno kupnino v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ 8 dni od izstavitve računa. V primeru, da je kupec proračunski porabnik, je rok plačila 30 dni od izstavitve računa.
Izročitev opreme in prenos lastninske pravice na kupca se izvrši šele po celotnem plačilu kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe s strani kupca. Kupec je dolžan odpeljati kupljeno opremo najkasneje v treh dneh po celotnem plačilu kupnine.
12. Ustavitev postopka: prodajalec lahko postopek odprodaje kadarkoli do sklenitve prodajne pogodbe ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najboljšim ponudnikom, je izključena.
13. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije: Jasmin Ovčina, 01/30-77-264, 051/674-578, jasmin.ovčina@zzzs.si.
Priloga 1: Seznam računalniške in infrastrukturne opreme ZZZS, ki je predmet prodaje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Področna enota Informacijski center

AAA Zlata odličnost