Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, stran 5617.

  
Na podlagi sedmega odstavka 87. člena in 91. člena, v zvezi z 92. členom Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
1. člen
V Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12 in 35/13) se v drugem odstavku 2. člena beseda »stranko« nadomesti z besedilom »tistega, ki je zahteval njegovo delovanje na podlagi drugega zakona ali uredbe (v nadaljnjem besedilu: naročnik)«, beseda »stranke« pa se nadomesti z besedo »naročnika«.
2. člen
V 3. členu se beseda »stranki« nadomesti z besedo »naročniku«.
3. člen
Naslov 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Javni poziv)«.
V prvem odstavku se pred besedo »sodišča«, črta črka »o«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Po objavi javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje izvedencev in cenilcev v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva, vloži oseba, ki želi biti imenovana za izvedenca oziroma cenilca (v nadaljnjem besedilu: kandidat) vlogo pri ministrstvu.«.
4. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kandidat opravlja preizkus v rokih, ki jih določi Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP).«.
V četrtem odstavku se beseda »roku« nadomesti z besedo »rokih«.
5. člen
8. člen se črta.
6. člen
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V primeru prejema nove štampiljke mora izvedenec oziroma cenilec staro štampiljko takoj vrniti ministrstvu.«.
7. člen
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V primeru prejema nove izkaznice mora izvedenec oziroma cenilec staro izkaznico takoj vrniti ministrstvu.«.
V petem odstavku se črta beseda »uradno«.
8. člen
V 16. členu se v naslovu beseda »Uničenje« nadomesti z besedo »Hramba«.
V besedilu se besedi »komisijsko uniči« nadomestita z besedo »hrani«.
9. člen
19. člen se črta.
10. člen
V 23. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Odredba se objavi na spletni strani ministrstva.«.
11. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O svoji odločitvi minister izda odločbo, ki se vroči izvedencu oziroma cenilcu. Z odločitvijo ministra se seznani tudi predlagatelja razrešitve.«.
12. člen
V 25. členu se besedilo »Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP)« nadomesti z besedo »CIP«.
13. člen
V drugem odstavku 27. člena se beseda »katero«, nadomesti z besedo »katerega«.
14. člen
Za črtanim desetim odstavkom 30. člena se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Pisne naloge, šifre kandidatov, izdelane pisne naloge, zapisniki in ostalo izpitno gradivo veljajo za izpitno tajnost in morajo biti kot tako tudi označeno.«.
15. člen
V šestem odstavku 35. člena se za besedo »prvega« dodata besedi »in drugega«.
16. člen
V drugem odstavku 36. člena se besedilo »odredi suspenz po določbah 19. člena tega pravilnika in« črta.
17. člen
Za petim odstavkom 52. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V primeru, da izvedenec oziroma cenilec uveljavlja nadomestilo plače v skladu s 44. členom tega pravilnika, ni upravičen do nagrad iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.«.
18. člen
Četrti in peti odstavek 53. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Naročnik izvida in mnenja oziroma cenitve mora stroške in nagrado plačati v petnajstih dneh od prejema računa oziroma stroškovnika, razen če zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne določa drugače.
(5) Pri odmeri nagrade se upošteva vrednost po tarifi, veljavni na dan odmere.«.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
19. člen
54. člen in »Obrazec vloge za imenovanje za sodnega izvedenca/cenilca« ki je priloga pravilnika se črtata.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 705-422/2015
Ljubljana, dne 6. julija 2015
EVA 2015-2030-0040
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost