Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih, stran 5618.

  
Na podlagi 91. člena in tretjega odstavka 93. člena, v zvezi z 92. členom Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih
1. člen
V Pravilniku o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12 in 35/13) se naslov 3. člena spremeni tako, da se glasi: »(Javni poziv)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Po objavi javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje tolmačev v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva, vloži oseba, ki želi biti imenovana za sodnega tolmača (v nadaljnjem besedilu: kandidat) vlogo pri ministrstvu.«.
Tretji odstavek se črta.
2. člen
6. člen se črta.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(Preizkus znanja)
(1) Preizkus znanja za sodnega tolmača (v nadaljnjem besedilu: preizkus) se opravi po določbah IV. poglavja tega pravilnika.
(2) Kandidat opravlja preizkus v rokih, ki jih določi Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP).
(3) Če kandidat iz neutemeljenih razlogov k opravljanju preizkusa ne pristopi v rokih iz prejšnjega odstavka ali v rokih iz prvega oziroma drugega odstavka 29. člena tega pravilnika, minister izda odločbo o zavrnitvi vloge za imenovanje.
(4) Za presojo utemeljenih razlogov se uporablja določba četrtega odstavka 26. člena tega pravilnika.
(5) Kandidat je lahko imenovan za tolmača le, če uspešno opravi preizkus.«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »in posebna pisava tega jezika« črta.
5. člen
13. člen se črta.
6. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, se glasi:
»(1) O svoji odločitvi minister izda odločbo, ki se vroči tolmaču. Z odločitvijo ministra se seznani tudi predlagatelja razrešitve.«.
7. člen
V 18. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Odredba se objavi na spletni strani ministrstva.«.
8. člen
Drugi odstavek 22. člena se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
9. člen
Tretji odstavek 24. člena se črta.
Za enajstim odstavkom, ki postane deseti, se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Pisne naloge, šifre kandidatov, izdelane pisne naloge, zapisniki in ostalo izpitno gradivo veljajo za izpitno tajnost in morajo biti kot tako tudi označeno.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
10. člen
V šestem odstavku 29. člena se za besedo »prvega«, dodata besedi »in drugega«.
11. člen
V 34. členu se v naslovu beseda »Uničenje« nadomesti z besedo »Hramba«.
V besedilu se besedi »komisijsko uniči« nadomestita z besedo »hrani«.
12. člen
Za petim odstavkom 49. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V primeru, da tolmač uveljavlja nadomestilo plače v skladu s 45. členom tega pravilnika, ni upravičen do nagrad iz četrtega in petega odstavka tega člena.«.
13. člen
Peti odstavek 51. člena se spremeni tako da se glasi:
»(5) Pri odmeri nagrade se upošteva vrednost po tarifi, veljavni na dan odmere.«.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
14. člen
52. člen ter »Obrazec vloge za imenovanje sodnega tolmača« ki je priloga tega pravilnika se črtata.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 705-423/5015
Ljubljana, dne 6. julija 2015
EVA 2015-2030-0041
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost