Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Št. 410-14/2015/2 Ob-2601/15, Stran 1305
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZOF-1), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in 46/15, v nadaljevanju ZIPRS1415) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, v nadaljevanju pravilnik) objavlja
javni razpis
za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015
I. Predmet razpisa in razpisna področja
Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2015, pri katerem bo na podlagi pogojev, določenih z ZOF-1, ZIPRS 1415 in Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna RS, finančno sodelovala tudi Republika Slovenija.
Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za čas trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta.
Upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo:
– nabava prenosnih urgentnih ultrazvokov, za uporabo v nujni medicinski pomoči.
II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdobje za porabo odobrenih sredstev
Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za leto 2015 je 467.600,00 EUR.
Izpolnitev sredstev iz proračuna je vezana na proračunske zmogljivosti v letu 2015. Če pride do spremembe proračuna oziroma do proračunskih ukrepov (znižanje sredstev na postavki), bodo razpoložljiva sredstva za sofinanciranje po posameznih letih sorazmerna znižanju na proračunski postavki.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Vlogo na podlagi razpisa lahko oddajo vse občine, ki v navedenem obdobju načrtujejo nabavo urgentnih ultrazvokov v zdravstvenem domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobite dodatnih sredstev do višine kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14).
Vlagateljica je občina, ki se prijavi na javni razpis.
Namen razpisa je sofinanciranje nabave urgentnih ultrazvokov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2015.
Vlogo na podlagi razpisa lahko oddajo vse občine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Predmet projekta mora biti skladen s predmetom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvedbe (izpolnitev obrazca št. 1).
2. Vlagateljica mora priložiti izjavo iz katere bo razvidno, da bo v primeru dodeljenih sredstev sofinanciranja, predmetno investicijo uvrstila v svoj Načrt razvojnih programov iz katerega bo razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Kot dokazilo se posreduje izjava o vključenosti investicije v NRP občine.
3. Vlagateljica mora imeti sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06)). Kot dokazilo je potrebno predložiti potrjen sklep s strani ustanovitelja.
4. Vlagateljica mora biti lastnica objekta ali prostorov z ustreznim dokazilom. Kot dokazilo se posreduje izpisek iz zemljiške knjige oziroma drug ustrezen dokument iz katerega je razvidno lastništvo.
5. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagateljica odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti zagotovljen kader za upravljanje z opremo, katera je predmet prijave. Kot dokazilo se posreduje izjava o zagotavljanju kadra.
6. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagateljica odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti priznan program s strani plačnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za opremo, katera je predmet razpisa. Kot dokazilo se posreduje pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev s strani ZZZS.
IV. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog
Rok za oddajo vlog je do 30. 7. 2015.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo iz razpisa in razpisne dokumentacije, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela za nepopolno in bo zavržena.
Vlagateljice oddajo vlogo ter spremembe in umike vloge opremljene z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vlogo oddajo po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagateljica strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
V. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije ter predmetom razpisa in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, bo ocenila komisija na osnovi naslednjih meril:
A. Merila za razvrstitev vlog:
Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna izračunan na podlagi koeficienta razvitosti občin za leto 2015
od 30 do 50 točk
Stopnja odpisanosti opreme v javnem zdravstvenem zavodu za leto 2014
od 10 do 50 točk
Skupaj
največ 100 točk
Obrazložitev meril za razvrstitev vlog:
1. Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna za leto 2015 je izračunan na podlagi koeficienta razvitosti občine in je določen na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14).
– obseg sofinanciranja 60–70 = 30 točk,
– obseg sofinanciranja 80–90 = 40 točk,
– obseg sofinanciranja 100 = 50 točk.
Če je lastništvo javnega zavoda razdeljeno med več občin, se obseg sofinanciranja upošteva za občino vlagateljico.
2. Stopnja odpisanosti opreme.
Stopnja odpisanosti opreme je popravek vrednosti opreme AOP 007/oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006 (JZZ morajo o postavkah AOP 006 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva ter AOP 007 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev poročati na obrazcu Bilanca stanja, ki je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999) in Priloge 1 Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002)).
– Stopnja odpisanosti opreme od 0 do 0,54 = 10 točk,
– Stopnja odpisanosti opreme od 0,55 do 0,64 = 20 točk,
– Stopnja odpisanosti opreme od 0,65 do 0,74 = 30 točk,
– Stopnja odpisanosti opreme od 0,75 do 0,84 = 40 točk,
– Stopnja odpisanosti opreme od 0,85 do 1 = 50 točk.
B. Ministrstvo bo vloge razvrstilo glede na število dodeljenih točk po vrstnem redu od vloge z največ števili točk do vloge z najmanj števili točk. Sredstva bodo dodeljena vlagateljicam po vrstnem redu vlog, do končne porabe sredstev. Pri višini dodeljenih sredstev se bo upošteval obseg sofinanciranja na podlagi koeficienta razvitosti občin za leto 2015.
Vse vloge, ki bodo presegale zagotovljena sredstva ministrstva bodo zavrnjene.
C. Dodatno merilo
V primeru da bosta dve občini ali več dobili enako število točk, bo uporabljeno dodatno merilo in sicer čas oddaje vloge na pošto.
VI. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa vprašanja za preostale informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo, morajo biti zahtevana v pisni obliki, na elektronski naslov Ministrstva za zdravje, gp.mz@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani ministrstva v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se smejo postavljati do 20. 7. 2015.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://www.mz.gov.si.
VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri: odpiranje vlog ni javno. Ministrstvo bo vlagateljice o rezultatih oziroma izidu razpisa obvestilo najkasneje v roku 30 dni od skrajnega roka za odpiranje ponudb.
Ministrstvo za zdravje

AAA Zlata odličnost