Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2102. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2015, stran 5710.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, ZUJF – 40/12) ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 6. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2015
1. člen
V 3. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 21/15) se spremeni tabelarični – splošni del proračuna na ravni podskupin konta:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov
REBALANS 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.126.980
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.645.462
70
DAVČNI PRIHODKI 
8.064.145
700 Davki na dohodek in dobiček 
6.750.145
703 Davki na premoženje 
1.114.000
704 Domači davki na blago in storitve 
200.000
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.581.317
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.069.507
711 Takse in pristojbine 
4.400
712 Globe in druge denarne kazni 
46.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
460.910
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
575.772
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
377.246
721 Prihodki od prodaje zalog 
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
193.526
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.905.745
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
568.760
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU 
1.336.985
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.680.069
40
TEKOČI ODHODKI 
3.190.063
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
512.068
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
87.870
402 Izdatki za blago in storitve 
2.176.125
403 Plačila domačih obresti 
130.000
409 Rezerve 
284.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
3.973.731
410 Subvencije 
49.300
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.446.600
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
484.186
413 Drugi tekoči domači transferi 
1.993.645
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.329.774
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.329.774
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
186.500
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 
132.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
54.500
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
446.911
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
0
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN KAP. DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
583.700
55
ODPLAČILA DOLGA
583.700
550 Odplačila domačega dolga 
583.700
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–136.789
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE
–583.700
XI.
NETO FINANCIRANJE
–446.911
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO
136.789
2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerknica za leto 2015 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0030/2015
Cerknica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost