Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2092. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij, stran 5655.

  
Na podlagi 4. točke prvega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 v nadaljevanju: ZBan-2) in 13. člena ter prvega odstavka 31. člena v povezavi s 55. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju monetarnih finančnih institucij
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Splošno)
(1) Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov monetarnih finančnih institucij Banki Slovenije v skladu z zahtevami Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in drugimi potrebami Banke Slovenije, vključno s potrebami nadzora bančnega poslovanja in analize finančne stabilnosti.
(2) S tem sklepom se podrobneje določajo obveznosti poročanja monetarnih finančnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 1071/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2013/33), Uredbo (EU) št. 1375/2014 ECB z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2014/51), Uredbo (EU) št. 1072/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34), Uredbo ECB z dne 8. julija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2014/30), Smernico ECB z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15), Smernico ECB (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2014/43), Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES z dne 19. junija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov in Uredbo Komisije št. 1126/2008/ES z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES.
2. OBVEZNIKI POROČANJA IN OBVEZNOST POROČANJA
2. člen
(Obvezniki poročanja)
(1) Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so monetarne finančne institucije (MFI), ki za namene poročanja obsegajo naslednje institucije oziroma opravljajo dejavnosti:
– banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– podružnice bank tretjih držav, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev;
– podružnice bank držav članic, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pooblaščene opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije;
– hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– družbe za izdajo elektronskega denarja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja pridobijo dovoljenje Banke Slovenije in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja;
– družbe za izdajo elektronskega denarja držav članic Evropske unije, ki so pooblaščene opravljati storitve izdaje elektronskega denarja in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja;
– podružnice družb za izdajo elektronskega denarja tretjih držav, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja.
(2) Med obveznike poročanja po tem sklepu ne sodijo skladi denarnega trga, ki so opredeljeni kot tisti vzajemni skladi, katerih točke so po likvidnosti bližnji substituti za vloge in, ki investirajo predvsem v instrumente denarnega trga in/ali v delnice/točke skladov denarnega trga in/ali v druge prenosne dolžniške instrumente s preostalo zapadlostjo do vključno enega leta in/ali v bančne vloge in/ali dosegajo stopnjo donosa, ki se približuje obrestnim meram instrumentov denarnega trga. Tako opredeljeni skladi denarnega trga so obvezniki poročanja na podlagi Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08, 97/08 in 79/11).
3. člen
(Obveznost poročanja podatkov)
Obvezniki poročanja iz 2. člena tega sklepa morajo mesečno zagotavljati mesečne podatke o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami in o postavkah prevrednotenj s transakcijami.
4. člen
(Izdaja navodila)
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(Prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 46/09 in 79/11).
6. člen
(Veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. julija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost