Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2135. Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme, stran 5806.

  
Na podlagi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 8. člena, 76. člena ter drugega odstavka 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) in petega odstavka 17. člena ter tretjega odstavka 18. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik podrobneje določa vsebino vloge, način ugotavljanja izpolnjevanja predpisanih pogojev ter postopek registracije in odobritve obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (v nadaljnjem besedilu: obrati) za izvajanje:
– Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 225/2012 z dne 15. marca 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 glede posebnih zahtev za odobritev obratov, ki dajejo na trg za uporabo kot krma proizvode, pridobljene iz rastlinskih olj in mešanic maščob, v zvezi s proizvodnjo, shranjevanjem, prevozom in testiranjem olj, maščob in proizvodov, pridobljenih iz njih, na dioksin (UL L št. 77 z dne 16. 3. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005/ES), in
– Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L št. 229 z dne 1. 9. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 939/2010 z dne 20. oktobra 2010 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 767/2009 glede dovoljenih toleranc pri označevanju sestave posamičnih krmil ali krmnih mešanic iz člena 11(5) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2010, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 767/2009/ES).
(2) Ta pravilnik določa tudi izjavo o majhnih količinah krme iz primarne pridelave krme rastlinskega izvora.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
1. obrat je obrat, kot je opredeljen v točki pod (d) 3. člena Uredbe 183/2005/ES;
2. dejavnost poslovanja s krmo je dejavnost, kot je opredeljena v 5. točki 3. člena Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu Uredba 178/2002/ES);
3. nosilec dejavnosti poslovanja s krmo je nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, kot je opredeljen v točki pod (b) 3. člena Uredbe 183/2005/ES;
4. primarna pridelava krme pomeni proizvodnjo kmetijskih proizvodov, kot je opredeljena v točki pod (f) 3. člena Uredbe 183/2005/ES;
5. mobilna mešalnica je obrat nosilca dejavnosti poslovanja s krmo, katerega proizvodni obrat je posebej opremljen tovornjak ali drugo vozilo, ki za različna kmetijska gospodarstva izvaja storitev proizvodnje krmnih mešanic;
6. majhne količine krme rastlinskega izvora iz primarne pridelave so vse količine krme, ki jih kmetijsko gospodarstvo dobavi drugemu kmetijskemu gospodarstvu kot končnemu potrošniku na območju Republike Slovenije.
3. člen
(registracija obratov)
Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, razen tistih iz 3. in 4. člena tega pravilnika, morajo v skladu z 9. členom Uredbe 183/2005/ES pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava) registrirati vsak obrat, v katerem izvajajo dejavnost poslovanja s krmo.
4. člen
(registracija obratov na kmetijskih gospodarstvih, lovskih družinah in loviščih s posebnim namenom)
(1) V skladu z 9. členom Uredbe 183/2005/ES je registracija obvezna za kmetijska gospodarstva ter lovske družine in lovišča s posebnim namenom v skladu z zakonom, ki ureja divjad in lovstvo, če izvajajo dejavnosti iz prvega, drugega ali petega odstavka 5. člena Uredbe 183/2005/ES.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se štejejo kot registrirani:
a) obrati nosilcev dejavnosti primarne pridelave krme in dajanja na trg primarnih proizvodov, ki oddajo zbirno vlogo za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za dejavnost pridelave kmetijskih rastlin in reje živali, ter
b) nosilci dejavnosti, ki izvajajo dejavnost krmljenja živali in so registrirani kot živilski obrati v skladu s predpisom, ki ureja registracijo in odobritev obratov na področju živil, in so vpisani v:
– evidenco rejnih živali v skladu s predpisi, ki urejajo evidenco rejnih živali;
– centralni register akvakulture v skladu s predpisi, ki urejajo centralni register akvakulture, ali
– register čebelnjakov v skladu s predpisi, ki urejajo register čebelnjakov.
(3) Nosilcem dejavnosti iz prejšnjega odstavka se ni treba registrirati, če se vpis v navedene evidence glasi na nosilca dejavnosti poslovanja s krmo in opravljajo samo dejavnost primarne pridelave krme, dejavnosti, povezane s primarno pridelavo krme, in dejavnost krmljenja rejnih živali.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lovske družine in lovišča s posebnim namenom štejejo kot registrirane za krmljenje divjadi in medveda, če imajo krmišča za divjad in mrhovišča za medveda potrjena v letnem načrtu za zadevno lovsko upravljavsko območje za tekoče leto. Seznam krmišč in mrhovišč za medveda enkrat letno do 15. septembra upravi pošlje Zavod za gozdove Slovenije.
5. člen
(registracija zastopnikov obratov iz tretjih držav)
(1) Krmni dodatki, ki imajo dovoljenje za dajanje na trg Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali(UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 29), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2015/327 z dne 2. marca 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za dajanje na trg in pogoji uporabe dodatkov, ki so sestavljeni iz pripravkov (UL L št. 58 z dne 3. 3. 2015, str. 46), (v nadaljnjem besedilu Uredba 1831/2003/ES), premiksi iz krmnih dodatkov, ki so navedeni v prvem delu Poglavja 1 Priloge IV Uredbe 183/2003/ES, in kokcidiostatikov ter krmne mešanice iz krmnih dodatkov, ki so navedeni v prvem delu Poglavja 1 Priloge IV Uredbe 183/2005/ES, in kokcidiostatikov, se lahko uvažajo na teritorij EU, če imajo obrati iz tretjih držav registriranega zastopnika s sedežem na teritoriju EU.
(2) Zastopnik iz prejšnjega odstavka, ki zastopa obrat iz tretje države in ima sedež v Republiki Sloveniji, mora biti registriran pri upravi.
6. člen
(izjeme glede registracije)
(1) Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega pravilnika ni treba registrirati:
– obratov, ki so pri upravi odobreni v skladu s 9. členom tega pravilnika, in
– obratov na področju primarne pridelave krme, ki dobavljajo majhne količine krme rastlinskega izvora neposredno kmetijam kot končnim potrošnikom na lokalnem območju, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja krmo.
(2) Nosilci dejavnosti iz druge alineje prejšnjega odstavka se morajo pri upravi evidentirati kot proizvajalci majhnih količin krme iz primarne proizvodnje rastlinskega izvora. Vloga vsebuje podatke o nosilcu dejavnosti, podatke o dejavnosti in izjavo o pridelavi manjših količin krme ter se lahko vloži na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani uprave.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se štejejo kot evidentirani tisti obrati nosilcev dejavnosti pridelave majhnih količin krme, ki oddajo zbirno vlogo za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za dejavnost pridelave kmetijskih rastlin in reje živali, ter izpolnijo ustrezen obrazec, ki je del vloge.
II. REGISTRACIJA OBRATA OZIROMA ZASTOPNIKA
7. člen
(postopek registracije)
(1) Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo pred začetkom opravljanja dejavnosti odda vlogo za registracijo obrata iz 3. in 4. člena tega pravilnika oziroma zastopnika obrata v tretji državi iz 5. člena tega pravilnika. Vloga za registracijo mora vsebovati vsaj:
– podatke o nosilcu dejavnosti poslovanja s krmo (naziv, naslov, davčno številko, EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta, odgovorno osebo firme, v primerih kmetijskih gospodarstev pa tudi KMG-MID);
– podatke o obratu, kjer se izvaja dejavnost poslovanja s krmo, in podatke o vrsti dejavnosti, ki jih obrat izvaja, in
– podatke o vrstah živali, ki jim je krma namenjena.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se vloži elektronsko na spletni strani Uprave najpozneje 24 ur pred začetkom opravljanja dejavnosti ali pisno najpozneje 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti pri območnem uradu uprave. Vloga se lahko vloži na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani uprave. Vloga za registracijo zastopnikov, mobilnih mešalnic in dodelitev identifikacijske številke se lahko vloži samo pisno.
(3) Kadar nosilec dejavnosti poslovanja s krmo vlaga vlogo za registracijo zastopnika obrata v tretji državi s sedežem v Republiki Sloveniji, vlogi iz prvega odstavka tega člena priloži pogodbo o zastopanju obrata iz tretje države in izjavo, ki je dostopna na spletni strani uprave, s katero potrjuje:
– da bo dajal v promet proizvode, ki izvirajo iz obrata, ki izpolnjuje pogoje iz Uredbe 183/2005/ES;
– da bo dajal v promet proizvode, ki izpolnjujejo pogoje glede varnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za zagotavljanje varnosti krme;
– da bodo proizvodi ustrezali pogojem, ki so določeni v Uredbi 767/2009/ES;
– da bodo proizvodi izpolnjevali pogoje iz pravilnika, ki ureja krmo za posebne prehranske namene;
– da bodo krmni dodatki in premiksi izpolnjevali pogoje iz Uredbe 1831/2003/ES in
– da bo vodil register proizvodov, ki jih daje na trg.
(4) Kadar nosilec dejavnosti poslovanja s krmo vlaga vlogo za registracijo za mobilno mešalnico, vlogi priloži seznam tovornjakov oziroma drugih prevoznih sredstev vključno z registrskimi številkami.
(5) Za izvajanje točke (c) prvega odstavka 17. člena Uredbe 767/2009/ES OU Uprave na zahtevo nosilca dejavnosti poslovanja s krmo, ki opravlja dejavnosti proizvodnje ali uvoza krmnih dodatkov, premiksov oziroma krmnih mešanic in za katere se ne zahteva odobritev iz 9. člena tega pravilnika, dodeli nosilcu dejavnosti poslovanja s krmo identifikacijsko številko.
(6) Identifikacijska številka iz prejšnjega odstavka ima enako sestavo kot številka odobritve iz sedmega odstavka 9. člena tega pravilnika, pri čemer se ne navede oznake »α«.
(7) Uprava registriranim nosilcem dejavnosti poslovanja s krmo izda izpis iz evidence obratov, ki jo vodi uprava, in velja kot potrdilo o registraciji. Od načina vložitve vloge za registracijo obrata je odvisno, ali se izpis izda elektronsko ali pisno. Izpis iz registra se lahko izda tudi na zahtevo nosilca dejavnosti poslovanja s krmo.
(8) Uprava obrat vpiše v register obratov, ki se vodi v skladu zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in zakonom, ki ureja krmo. Vpogled v seznam registriranih obratov, razen obratov na kmetijskih gospodarstvih, je mogoč na spletnih straneh uprave.
(9) Uprava zastopnika vpiše v evidenco zastopnikov obratov v tretjih državah na območju EU in vpiše novo dejavnost v obstoječe evidence odobrenih ali registriranih obratov nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo. V evidenci zastopnikov obratov v tretjih državah se ime in naslov zastopnika s sedežem v Sloveniji navaja vzporedno z imenom obrata iz tretje države, ki ga zastopa.
8. člen
(spremembe podatkov o obratu oziroma dejavnosti v obratu)
(1) Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo je dolžan Upravi sporočati vse spremembe, ki nastanejo v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v obratu, vključno z informacijo o začasnem ali trajnem prenehanju dejavnosti, najpozneje 15 dni po vsakršni spremembi teh podatkov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, da je nosilec dejavnosti iz 4. člena tega pravilnika sporočil spremembo podatkov po tem pravilniku, če je te podatke enkrat letno že sporočil ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na podlagi predpisa, ki ureja:
– evidenco rejnih živali, za dejavnost reje živali;
– označevanje čebelnjakov in stojišč, za dejavnost, povezano s čebelarstvom;
– centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture, za dejavnosti pridelave ribiških proizvodov, ali
– izvedbo ukrepov kmetijske politike za dejavnost primarne pridelave, za posle, povezane s primarno pridelavo in krmljenje živali za proizvodnjo hrane.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se glede krmišč za divjad in mrhovišč za medveda kot sporočanje sprememb podatkov po tem pravilniku šteje vsakoletna potrditev letnega plana za določeno lovsko upravljavsko območje. Zavod za gozdove Slovenije vsako leto do 15. septembra upravi pošlje ažuriran seznam krmišč za divjad in mrhovišč za medveda.
III. ODOBRITEV OBRATA
9. člen
(vrste obratov, za katere se zahteva odobritev)
(1) Odobritev je obvezna za obrate iz prvega in tretjega odstavka 10. člena Uredbe 183/2005/ES.
(2) V skladu z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 183/2005/ES je odobritev obvezna za:
– obrate za proizvodnjo medicirane krme, ki morajo poleg pogojev iz Uredbe 183/2005/ES izpolnjevati tudi pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje za proizvodnjo, promet in uporabo medicirane krme,
– obrate, ki pri sušenju ali obdelavi krme uporabljajo direktno toploto, in
– obrate iz drugega odstavka 8. člena Uredbe 767/2009/ES, ki pri proizvodnji posamičnih krmil ali krmnih mešanic uporabljajo krmne dodatke iz 2. poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES, katerih vsebnost v končnem proizvodu je več kot 100 krat višja od določene najvišje vsebnosti v popolni krmni mešanici.
10. člen
(postopek odobritve)
(1) Postopek odobritve se začne na podlagi vloge, ki jo nosilec dejavnosti poslovanja s krmo vloži na pristojnem OU uprave. Vloga se lahko vloži na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Uprave.
(2) Vloga za odobritev obrata nosilca dejavnosti poslovanja s krmo mora vsebovati naslednje podatke o:
– nosilcu dejavnosti poslovanja s krmo (naziv, naslov, davčno številko, EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta, odgovorno osebo firme, v primerih kmetijskih gospodarstev pa tudi KMG-MID);
– obratu, kjer se izvaja dejavnost poslovanja s krmo (lokacijo, kontaktne podatke z navedbo odgovorne osebe obrata);
– vrstah živali, ki jim je krma namenjena, in
– vrsti in obsegu dejavnosti.
(3) Vlogi za odobritev obrata nosilca dejavnosti poslovanja s krmo nosilec dejavnosti priloži podatke o:
a) prostorih, opremi, skladiščih, vozilih:
– tloris postavitve objekta z označenim vhodom in izhodom,
– načrt objekta v merilu 1: 100 do 1: 500, odvisno od velikosti objekta,
– tehnični podatki o opremi in vozilih,
– shema proizvodnje s proizvodnimi tokovi in opisom tehnološkega postopka,
– opis posameznih faz proizvodnje: sprejem surovin, hranjenje surovin, proizvodnja, embaliranje, skladiščenje in izdaja končnih proizvodov na trg,
– opis opreme in orodja z načrtom vzdrževanja in načrt o zagotavljanju homogenosti proizvodov,
– opis skladiščnih kapacitet in predvidena dnevna oziroma letna proizvodnja in
– načrt čiščenja in dezinfekcije ter program za nadzor škodljivcev;
b) osebju:
– organizacijska shema podjetja,
– sistemizacija delovnih mest,
– usposobljenost osebja in odgovornosti,
– seznam odgovornih oseb za proizvodnjo, kakovost in varnost proizvodov in
– program izobraževanja delavcev;
c) proizvodnji in kontroli kakovosti:
– sistem analize tveganja in kritičnih kontrolnih točk v obratu (HACCP),
– dokazila o testih navzkrižne kontaminacije,
– dokazila o testih stabilnosti v primeru proizvodnje medicirane krme,
– dokazila o testih homogenosti,
– načrt in dokumentacija o kalibraciji merilnih naprav in
– laboratorij, ki bo izvajal analize za notranjo kontrolo kakovosti in varnosti krme,z navedbo analitskih metod, ki jih uporablja;
č) vrsti goriva, ki ga uporabljajo pri sušenju, ter o opredelitvi tveganj, ki bi ga zadevno gorivo lahko predstavljalo za varnost krme, če gre za obrat, ki pri sušenju ali obdelavi krme uporablja direktno toploto;
d) pritožbah in umikih proizvodov:
– opis sistema za registriranje in reševanje pritožb in
– pisni program umika oziroma odpoklica proizvodov iz distribucijske mreže;
e) tovornjakih oziroma drugih prevoznih sredstvih, vključno z registrskimi številkami, če gre za mobilne mešalnice.
(4) Pred odločitvijo o odobritvi je obvezen pregled obrata, ki ga opravi eden ali več uradnih veterinarjev.
(5) O odobritvi, neodobritvi ali pogojni odobritvi obrata odloči direktor OU uprave. Odobreni in pogojno odobreni obrati se vpišejo v register obratov, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti. Obrat se lahko pogojno odobri za največ tri mesece, če so izpolnjene zahteve iz 13(2) člena Uredbe 183/2005/ES. Pogojno odobritev se lahko podaljša še za tri mesece, če se pri pregledu ugotovi, da je bil dosežen napredek, vendar obrat še ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev.
(6) Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, glede katerega ob pregledu po preteku prvega trimesečnega obdobja uprava ugotovi, da v obratu ni bil dosežen napredek ali da tudi po preteku drugega trimesečnega roka pogojne odobritve ne izpolnjuje pogojev za odobritev obrata, lahko ponovno zaprosi za odobritev obrata za isto vrsto ali vrste dejavnosti šele po preteku šestih mesecev od izteka roka zadnje pogojne odobritve.
(7) Iz odločbe o odobritvi obrata morajo biti razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma ime firme in naslov ali sedež nosilca dejavnosti poslovanja s krmo,
– ime in naslov odobrenega obrata,
– številka odobritve, in
– vrste dejavnosti in morebitne omejitve.
(8) Številko odobritve iz prejšnjega odstavka sestavljajo:
– α = označba za odobrene obrate nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo,
– 705 ali SI = ISO koda Republike Slovenije,
– 00 = šifra OU Uprave in
– 000 = trimestna številka nosilca dejavnosti poslovanja s krmo.
(9) Seznam odobrenih obratov se vodi v skladu z 31. členom Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES) in 19. členom Uredbe 183/2005/ES ter je objavljen na spletnih straneh uprave in Evropske komisije.
(10) Nosilec dejavnosti za spremembo podatkov iz sedmega odstavka tega člena vloži vlogo na OU uprave. V vlogi mora biti navedeno, katere podatke želi nosilec dejavnosti poslovanja s krmo spremeniti in razlog za njihovo spremembo.
(11) Če obrat začasno ne izvaja ene ali več odobrenih dejavnosti in je to obdobje daljše od dvanajst mesecev, mora nosilec dejavnosti najmanj 15 dni pred nameravanim ponovnim začetkom izvajanja dejavnosti o tem obvestiti območni urad uprave. Na podlagi tega obvestila opravi uradni veterinar ponovni pregled obrata, da se preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev. Ponovni pregled obrata ni potreben, če obrat svojo dejavnost izvaja sezonsko in obdobje, ko obrat ne izvaja nobene dejavnosti, ni daljše od dvanajst mesecev.
11. člen
(pregled obrata in uporaba smernic)
(1) V postopku odobritve obrata pregled obrata obsega izpolnjevanje splošnih zahtev iz 4. člena Uredbe 183/2005/ES in posebnih zahtev iz 5. člena in Priloge II Uredbe 183/2005/ES. Obrat mora glede HACCP izpolnjevati tudi pogoje iz 6. in 7. člena Uredbe 183/2005/ES.
(2) Namesto dokumentacije ali dela dokumentacije iz prejšnjega odstavka lahko nosilec dejavnosti poslovanja s krmo izvaja sistem notranjih kontrol na podlagi smernic dobre higienske prakse, ki jih je ocenila uprava ali Evropska Komisija v skladu s tretjim odstavkom 21. člena oziroma 4. odstavkom 22. člena Uredbe 183/2005/ES, kot ustrezne za predvideno vrsto dejavnosti poslovanja s krmo. Smernice dobre higienske prakse, ki niso posodobljene s trenutno veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo, se lahko uporabljajo le v delu oziroma delih, v katerih je njihova vsebina skladna kljub spremembi zakonodaje.
12. člen
(začasen in trajen odvzem odobritve)
(1) Direktor območnega urada Uprave obratu odvzame odobritev v skladu z določbami 14. oziroma 15. člena Uredbe 183/2005/ES.
(2) Nosilec dejavnosti lahko ponovno vloži vlogo za odobritev po preteku šestih mesecev od dokončnosti odločbe o odvzemu odobritve.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prehodne določbe)
(1) Postopki registracije, začeti v skladu s Pravilnikom o registraciji o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/06 in 87/10) in Pravilnikom o registraciji obratov primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 79/06 in 45/08), se končajo v skladu s tem pravilnikom.
(2) Postopki odobritve, začeti v skladu s Pravilnikom o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/06 in 87/10), se končajo v skladu s tem pravilnikom.
(3) Mobilne mešalnice, ki so registrirane ali odobrene v skladu s Pravilnikom o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/06 in 87/10), morajo v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika upravi sporočiti podatke o registrskih številkah vseh tovornjakov oziroma drugih prevoznih sredstev, s katerimi opravljajo dejavnost.
(4) Obrati, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika registrirani oziroma odobreni skladno z določbami predpisov iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se štejejo za registrirane oziroma odobrene po tem pravilniku.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena tega pravilnika lahko nosilci dejavnosti poslovanja s krmo do 31. decembra 2016 vlogo za registracijo obratov oddajo le v pisni obliki.
(6) Izpis iz registra obratov na področju krme se do datuma, določenega v prejšnjem odstavku, izdaja samo v pisni obliki.
(7) Zavod za gozdove Slovenije v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika pošlje upravi seznam krmišč in mrhovišč za medveda za leto 2015 iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o registraciji o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme (Uradni list RS, št. 44/06 in 87/10) in Pravilnik o registraciji obratov primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 79/06, 45/08 – ZKme-1 in 96/14).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati 8. in 9. člen Pravilnika o uradnem nadzoru krme neživalskega izvora pri uvozu iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 81/07 in 5/10).
15. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-104/2015
Ljubljana, dne 2. julija 2015
EVA 2015-2330-0040
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost