Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2097. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih zmajev in jadralnih padal, stran 5668.

  
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje 7. člena, 10. člena, 12. člena, 13. člena, 14. člena in 48. člena Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99, 18/01) izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O  Z A H T E V O
za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih zmajev in jadralnih padal
1. člen
(vsebina)
Ta operativno-tehnična zahteva določa pogoje, postopke in evidentiranje tehničnih pregledov jadralnih zmajev in jadralnih padal.
2. člen 
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo naslednji pomen:
1. atestiran tip jadralnega zmaja je vrsta letalne naprave, ki je skladna z mednarodno uveljavljenimi standardi kot so DHV, BHPU, USHGPA, HGFA in drugimi mednarodno uveljavljenimi standardi;
2. poseben tip jadralnega zmaja je vrsta letalne naprave, ki ni skladna z mednarodno uveljavljenimi standardi;
3. atestiran tip jadralnega padala je vrsta letalne naprave, katere lastnosti so ugotovljene skladno s standardi EN-926-1 in EN-926-2 ali drugimi mednarodno uveljavljenimi standardi;
4. poseben tip jadralnega padala je vrsta letalne naprave, katere lastnosti se zaradi svojih posebnosti ne morejo primerjati s trenutno uveljavljenimi mednarodnimi standardi;
5. agencija pomeni Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije.
3. člen 
(izvedenci)
(1) Izvedence za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje tehničnih pregledov letalnih naprav iz prejšnjega člena te operativno-tehnične zahteve imenuje agencija na predlog Zveze za prosto letenje Slovenije.
(2) Izvedenci iz prejšnjega odstavka so praviloma strokovnjaki z izkušnjami iz načrtovanja, izdelave, vzdrževanja, pregledovanja in preizkušanja letalnih naprav, navedenih v prejšnjem členu te operativno-tehnične zahteve.
4. člen 
(pooblaščene osebe za izvajanje tehničnih pregledov in evidentiranje)
(1) Pooblaščene osebe za izvajanje tehničnih pregledov in evidentiranje jadralnih zmajev so pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki jih pooblasti agencija.
(2) Pooblaščene osebe za izvajanje tehničnih pregledov in evidentiranje jadralnih padal so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki jih pooblasti agencija.
(3) Pooblaščene osebe iz prejšnjih odstavkov morajo izpolnjevati pogoje iz 5. člena te operativno-tehnične zahteve.
(4) Ugotovitveni postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za pooblaščeno osebo za izvajanje tehničnih pregledov in evidentiranje letalnih naprav izvede agencija s pomočjo izvedencev iz 3. člena te operativno-tehnične zahteve, ki se opravi s kontrolno listo, ki je Priloga 1 te operativno-tehnične zahteve.
(5) Oseba, ki ima za izvajanje tehničnih pregledov pooblastilo proizvajalca letalne naprave iz 2. člena te operativno-tehnične zahteve, mora za izvajanje tehničnih pregledov na območju Republike Slovenije pridobiti pooblastilo agencije.
5. člen 
(izpolnjevanje pogojev za pooblaščeno osebo)
(1) Pooblaščena oseba za izvajanje tehničnih pregledov in evidentiranje jadralnih padal mora ves čas izvajanja pooblastil imeti:
1. najmanj eno osebo, ki je usposobljena za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih padal,
2. najmanj eno pooblastilo proizvajalca atestiranega tipa jadralnega padala za izvajanje tehničnih pregledov,
3. ustrezne prostore za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih padal po predpisanem postopku proizvajalca in te operativno-tehnične zahteve,
4. ustrezno opremo za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih padal po predpisanem postopku proizvajalca in te operativno-tehnične zahteve,
5. ustrezno informacijsko opremo za dostop do svetovnega spleta in aplikacije za centralno evidentiranje tehničnih pregledov,
6. urejen arhiv za dokumentarno gradivo, ki nastane ob pregledu jadralnega padala,
7. dostop do zadnjih sprememb navodil in tehničnih podatkov proizvajalcev za tipe jadralnih padal, za katere izvaja tehnične preglede.
(2) Pooblaščena oseba za izvajanje tehničnih pregledov in evidentiranje jadralnih zmajev mora ves čas smiselno izpolnjevati pogoje iz prve, pete, šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka.
6. člen 
(tehnični pregled jadralnega zmaja)
(1) Tehnični pregled jadralnega zmaja je ugotavljanje skladnosti med deklaracijo na zmaju, tehničnimi podatki pripadajočega priročnika in izmerjenimi vrednostmi tehničnega pregleda ter splošno ocena stanja ter nosilnosti vseh sestavnih delov jadralnega zmaja.
(2) Tehnični pregled jadralnega zmaja se izvede po predpisanem postopku proizvajalca. Če postopek proizvajalca ni predpisan, se tehnični pregled glede na konstrukcijske posebnosti, smiselno izvede po postopku iz Priloge 2 te operativno-tehnične zahteve. Tehnični pregled jadralnih zmajev se izvaja vsakih pet let ali pogosteje, če je tako določil proizvajalec.
(3) Tehnični pregled jadralnega zmaja lahko opravi pooblaščena oseba ali pilot - skrbnik, pri čemer mora biti tehnični pregled dokumentiran na način, kot ga določa Priloga 2 te operativno-tehnične zahteve. Izvajalec tehničnega pregleda vsako izvedeno opravilo zabeleži. Po končanem tehničnem pregledu izvajalec podpiše izjavo o sprostitvi v uporabo in s tem potrdi, da so bila vsa opravila izvedena v skladu z navodili proizvajalca ali po postopku določenem v Prilogi 2 te operativno-tehnične zahteve ter da je zmaj tehnično brezhiben.
(4) Prvi tehnični pregled posebnega tipa jadralnega zmaja je hkrati tudi postopek atestiranja tipa letalne naprave, kot ga določa 7. člen Uredbe o jadralnem zmajarstvu in padalstvu. V tem primeru prvi tehnični pregled opravi pooblaščena oseba, pri čemer je obvezen eden ali več preizkusnih letov, s čimer se oceni letalne lastnosti in določi morebitne omejitve pri uporabi jadralnega zmaja.
(5) Tehnični pregled jadralnega zmaja se lahko izvede tudi na zahtevo uradne osebe agencije.
7. člen 
(tehnični pregled jadralnega padala)
(1) Tehnični pregled jadralnega padala je ugotavljanje skladnosti med deklaracijo na kupoli padala, tehničnimi podatki pripadajočega priročnika in izmerjenimi vrednostmi tehničnega pregleda ter splošna ocena stanja ter nosilnosti vseh sestavnih delov padala.
(2) Tehnični pregled jadralnega padala se izvede po predpisanem postopku proizvajalca in ga opravi pooblaščena oseba. Če postopek proizvajalca ni predpisan, se tehnični pregled izvede po postopku iz Priloge 3 te operativno-tehnične zahteve. Izvedba tehničnega pregleda se dokumentira na način, določen v Prilogi 4 te operativno tehnične zahteve. Izvajalec tehničnega pregleda vsako izvedeno opravilo zabeleži. Po končanem tehničnem pregledu podpiše izjavo o sprostitvi v uporabo in s tem potrdi, da so bila vsa opravila izvedena v skladu z navodili proizvajalca ali navodili iz Priloge 3 te operativno-tehnične zahteve ter da je jadralno padalo tehnično brezhibno.
(3) Tehnični pregled jadralnega padala se izvaja vsaki dve leti ali pogosteje, če je tako določil proizvajalec.
(4) Prvi tehnični pregled posebnega tipa jadralnega padala je hkrati tudi postopek atestiranja tipa letalne naprave, kot ga določa 7. člen Uredbe o jadralnem zmajarstvu in padalstvu. V tem primeru je obvezen eden ali več preizkusnih letov, s čimer se oceni letalne lastnosti in določi morebitne omejitve pri uporabi jadralnega padala.
(5) Tehnični pregled jadralnega padala se izvede na zahtevo skrbnika jadralnega padala ali uradne osebe agencije.
8. člen 
(nove letalne naprave)
Za nove letalne naprave iz 2. člena te operativno-tehnične zahteve, za katere še ni potreben prvi tehnični pregled, se datum prvega tehničnega pregleda ugotavlja na podlagi računa o nakupu letalne naprave.
9. člen 
(evidentiranje tehničnih pregledov)
(1) Izvedeni tehnični pregledi na območju Republike Slovenije se evidentirajo v evidenco tehničnih pregledov.
(2) Skrbnik informacijskega sistema za evidentiranje tehničnih pregledov letalnih naprav iz 2. člena te operativno-tehnične zahteve je agencija, ki pooblaščenim osebam iz 4. člena te operativno-tehnične zahteve zagotovi dostop do evidence preko spletne aplikacije.
(3) Vnos v evidenco tehničnih pregledov izvajajo pooblaščene osebe iz 4. člena te operativno-tehnične zahteve.
(4) Ob prvem vnosu podatkov o letalni napravi v evidenco tehničnih pregledov letalnih naprav pooblaščena oseba vpiše podatke, navedene v četrtem odstavku 10. člena Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu. Na podlagi vpisa podatkov se izdela elektronski izpis JZ-01 ali JP-01.
(5) Ob prvem in vsakem naslednjem tehničnem pregledu letalne naprave se v evidenco tehničnih pregledov vpiše:
– datum izvedbe tehničnega pregleda,
– datum naslednjega tehničnega pregleda,
– evidenčna številka tehničnega pregleda in
– številka pooblastila pooblaščene osebe.
Na podlagi vpisa omenjenih podatkov se izdela elektronski izpis ZP-01.
(6) Zapis tehničnega pregleda na padalu je lahko izvedena v poljubni obliki odtisa žiga, ki mora vsebovati:
– pooblaščeno osebo in številko pooblastila,
– evidenčno številka pregleda,
– datum naslednjega tehničnega pregleda.
(7) Poročilo o tehničnem pregledu letalne naprave je potrebno hraniti najmanj dve leti dlje od veljavnosti tehničnega pregleda.
10. člen 
(priznavanje tujih listin)
Tehnične preglede in ateste tipov letalnih naprav, ki so bili opravljeni v tujini, lahko evidentira le pooblaščena oseba na podlagi presoje predloženih listih ali drugih dejstev, ki jih predloži skrbnik letalne naprave.
11. člen 
(začetek veljavnosti)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. julija 2015
Sandi Knez l.r.
v.d. direktor

AAA Zlata odličnost