Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Ob-2588/15, Stran 1338
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), ter pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Maribor na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki bodo v letu 2015 sofinancirani iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: poziv Maribor PrP-2015)
Naročnik po pogodbi z Mestno občino Maribor: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
Sedež naročnika: Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva Maribor-PrP 2015 je sofinanciranje celoletnih programov kulturnih društev in njihovih zvez iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno ali ustvarjalno delo, ter kot statutarno določeno delovanje organov društva;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost, večzvrstna in strokovna dejavnost.
2. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so pravne osebe – kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor. Pravne osebe, katerih programi so sofinancirani iz drugih razpisov Mestne občine Maribor v letu 2015, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet poziva Maribor PrP-2015 s proračunom zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša 103.000,00 €. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Maribor za leto 2015.
4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.
5. Roki poziva: javni poziv Maribor PrP-2015 prične teči 10. 7. 2015 in se zaključi 8. 9. 2015.
6. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Maribor PrP-2015 obsega:
– besedilo poziva Maribor PrP-2015,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti).
7. Pogoji poziva:
Vloge na poziv Maribor PrP-2015 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na področju poziva;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Maribor;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv Maribor PrP-2015 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost, ki so ustrezno podpisani in žigosani.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse zahtevane podatke;
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Maribor PrP-2015 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v roku poziva;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki kljub pozivu k dopolnitvi ne bodo dopolnjene.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 10. točke tega poziva.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Maribor PrP-2015 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, do 8. 9. 2015 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! – Vloga na poziv Maribor PrP-2015. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več popolnih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva Maribor PrP-2015.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:
– Matija Varl, matija.varl@jskd.si; 02/23-42-117,
– Katarina Simončič, katarina.simoncic@jskd.si; 02/23-42-115.
– Nežka Šoštarič, nezka.sostaric@jskd.si; 02/23-42-110.
Uradne ure po telefonu so v ponedeljek in četrtek od 10. do 12. ure.
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Maribor PrP-2015 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD, www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami dvignejo tudi na sedežu Območne izpostave JSKD Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Maribor PrP-2015, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

AAA Zlata odličnost