Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Št. 330-2/2015-1 Ob-2605/15, Stran 1328
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15 in 43/15) in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 40/15), Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2015
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega programa oziroma projektov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Komen.
3. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen na postavki 110202 »Delovanje in izobraževanje društev« v višini 2.000 EUR za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Komen ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Komen pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Komen in promociji občine skozi njihovo dejavnost.
4. Upravičenci do finančnih sredstev
Na javni razpis za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje programov oziroma projektov društev s področja kmetijstva in podeželja lahko prejmejo društva, ki:
– imajo sedež in področje delovanja na območju Občine Komen oziroma imajo sedež izven občine, imajo pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Komen,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu ter
– izpolnjujejo splošne pogoje sofinanciranja.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Pravico do sofinanciranja programov društev oziroma projektov s področja kmetijstva in podeželja imajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo urejeno evidenco o registriranih članih,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
– imajo do Občine Komen poravnane vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški:
– predstavitve in promocije dejavnosti društva ter območja delovanja,
– organizacije prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedbe in/ali sodelovanja na različnih aktivnostih kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja, ipd.,
– materialnih stroškov vezanih na izvedbo programa.
Sredstva se ne dodeli za stroške dela oziroma stroške plač prijaviteljev ter stroške vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
7. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov
Posameznemu društvu se dodelijo sredstva po merilih.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov oziroma projektov in aktivnosti društev so naslednja:
Zap. št.
Merila
Vrednost točke
1.
IZOBRAŽEVANJE
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev ipd. na območju Občine Komen
15 točk/aktivnost
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev ipd. izven območja Občine Komen
10 točk/aktivnost
Organizacija strokovne ekskurzije
5 točk/aktivnost
2.
PREDSTAVITVENE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Promocijski material, ne glede na število izvodov: zloženka, katalog, vrečke, spletna stran, letaki, zgibanke, razglednice, predstavitev v časopisu (plačljive) ipd.
15 točk/posamezno promocijo
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih aktivnostih
10 točk/posamezno aktivnost
3.
PRIREDITVE
Organizacija samostojne prireditve v Občini Komen
30 točk/prireditev
So-organizacija prireditve
20 točk/prireditev
Izvedba oziroma sodelovanje pri različnih aktivnostih, prireditvah: izvedba prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja, degustacij ipd., oziroma sodelovanje na mednarodni ravni (MR), na državni ravni (DR), na regijski ravni (RR) in lokalni ravni (LR)
15 točk/prireditev oziroma aktivnost
4.
Delovanje društev s sedežem v Občini Komen
20 točk
Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev za tekoče leto. Višina sofinanciranja posameznega programa oziroma projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
8. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
K izpolnjeni vlogi na javni razpis (Obrazec prijave na javni razpis za leto 2015 z vsemi zahtevanimi podatki v obrazcu), je potrebno priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,
– dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb z območja Občine Komen (seznam članov) ter
– fotokopijo statuta društva ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.
9. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene na obrazcu.
Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči z naslednjim dnem po objavi.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno: »Ne odpiraj, javni razpis – sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja 2015«, na hrbtni strani ovojnice, pa mora biti označen naziv in naslov izvajalca programa (društva).
10. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja pozove na dopolnitev. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog. Po preveritvi izpolnjevanja razpisnih pogojev in opremljenosti vlog z zahtevanimi dokazili, bo pripravila predlog prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v 30 dneh po sprejeti odločitvi. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da odstopa od vloge za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe.
12. Dodatne informacije
Obrazec za prijavo na javni razpis je dostopen od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljiv je tudi preko spletne strani Občine Komen, www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Ana Švagelj, tel. 05/73-10-459, e-pošta: ana.svagelj@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen

AAA Zlata odličnost