Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2096. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic, stran 5667.

  
Na podlagi četrtega odstavka 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju: ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) v povezavi z Recitalom (75) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala bank in hranilnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju banka) priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka 129. člena ZBan-2 oziroma dovoljenja iz tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala banke.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitve pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA VKLJUČITEV KAPITALSKEGA INSTRUMENTA V IZRAČUN KAPITALA
3. člen
(Splošno)
(1) Banka mora skladno s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ali drugim odstavkom 129. člena ZBan-2 pridobiti dovoljenje pristojnega organa za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala ter pri tem upoštevati določbe glede postopka odločanja o izdaji dovoljenj iz oddelka 12.2. ZBan-2, razen če Uredba (EU) št. 575/2013 ali drug predpis izrecno določa drugače.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala mora banka priložiti informacije iz 4. člena tega sklepa.
4. člen
(Vsebina zahteve za izdajo dovoljenja)
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa mora vsebovati naslednje:
(a) osnovna dokumentacija (pogodba, prospekt ali drugo), povezana z izdajo kapitalskega instrumenta;
(b) znesek ter datum načrtovane izdaje kapitalskega instrumenta za vključitev v izračun kapitala ter vpliv na kapitalske količnike iz 92. člena Uredbe (EU) št. 575/2013;
(c) navedba kategorije kapitala ter raven vključevanja kapitalskega instrumenta (posamična in/ali konsolidirana podlaga);
(d) navedba imetnika kapitalskega instrumenta, če je znan, sicer navedba potencialnega imetnika oziroma vrste potencialnih imetnikov (npr. institucionalni investitorji ipd.) zadevnega kapitalskega instrumenta;
(e) povzetek glavnih značilnosti kapitalskega instrumenta na podlagi predpisane predloge iz Priloge II iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013);
(f) prikaz izpolnjevanja zahtevanih pogojev iz 28., 52. ali 63. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, vključno z relevantnimi pogoji iz regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov oziroma drugih predpisov iz 9. člena ZBan-2;
(g) opis računovodske obravnave zadevnega kapitalskega instrumenta skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja glede njene primernosti;
(h) izračun kapitala in kapitalskih zahtev banke, vključno s kapitalskimi blažilniki, po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma postavkah;
(i) projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev banke, vključno s kapitalskimi blažilniki, za obdobje prihodnjih treh let, ter njeno poslovno strategijo, vključno s projekcijo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida ter izkaza vseobsegajočega donosa, kot opredeljeno v Sklepu o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15);
(j) soglasje organov vodenja in nadzora banke glede izdaje kapitalskega instrumenta;
(k) statutarne določbe in omejitve glede izdaje kapitalskega instrumenta;
(l) krajši vsebinski in časovni opis dodatnih dovoljenj ali soglasij, ki jih mora banka pridobiti v zvezi z izdajo relevantnega kapitalskega instrumenta na podlagi zakonodaje, ki ureja trg finančnih instrumentov;
(m) druga dejstva in okoliščine, ki bi lahko vplivala na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala banke.
(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena banka predloži na posamični in/ali konsolidirani podlagi, v odvisnosti od ravni vključevanja zadevnega kapitalskega instrumenta v izračun kapitala. Če namerava banka zadevni kapitalski instrument vključiti v izračun kapitala na konsolidirani podlagi, se določbe iz prvega odstavka tega člena uporabljajo s smiselno prilagoditvijo pri predložitvi informacij.
(3) Informacije iz točke (f) prvega odstavka tega člena morajo biti predložene v obliki preglednice, v kateri so posamično navedeni:
(a) vsi zahtevani pogoji za relevanten kapitalski instrument;
(b) sklici na osnovno dokumentacijo iz točke (a) prvega odstavka tega člena (navedba strani ter člena, odstavka, točke ali drugo), katerih vsebina utemeljuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev;
(c) samoocene skladnosti izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
(4) Banka v okviru postopka odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala pristojnemu organu nemudoma predloži spremenjene, nove oziroma dodatne informacije, če pride do sprememb ali dopolnitev prvotno predloženih informacij iz prvega odstavka tega člena.
(5) Če je postopek odločanja pristojnega organa o izdaji dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala opravljen na podlagi osnutka osnovne dokumentacije iz točke (a) prvega odstavka tega člena, mora banka predložiti končno verzijo najkasneje v petih delovnih dneh od njene sklenitve oziroma uveljavitve. Hkrati mora priložiti izjavo organa vodenja banke, da se končna različica osnovne dokumentacije iz točke (a) prvega odstavka tega člena ne razlikuje od prvotno predloženega osnutka, na podlagi katere je pristojni organ sprejel odločitev v obliki izdanega dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala oziroma pojasni razlike od prvotno predloženega osnutka.
(6) Ne glede na dejstvo, da je banka pridobila dovoljenje pristojnega organa za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala na podlagi drugega odstavka 129. člena ZBan-2 ali tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, lahko pristojni organ od banke zahteva dopolnitve ali spremembe posameznih določb osnovne dokumentacije iz točke (a) prvega odstavka tega člena, če se v naknadnem postopku pregledovanja kakovosti kapitalskega instrumenta s strani Evropskega bančnega organa na podlagi 80. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 ugotovi odstopanja od zahtevanih pogojev za zadevni kapitalski instrument banke.
3. KONČNI DOLOČBI
5. člen
(Uporaba določb sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 85/10, 97/10, 100/11 ter 100/12) v delu, ki se nanaša na dokumentacijo za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskih instrumentov v izračun kapitala banke.
6. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. julija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
 
 

AAA Zlata odličnost