Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Ob-2619/15, Stran 1336
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni poziv
za sofinanciranje projektov, ki so bili v letu 2014 izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa ter jih bo v letu 2015 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni poziv, oznaka JP-Ustvarjalna-Evropa-2015)
1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področje ter cilji poziva
Predmet poziva
Ministrstvo bo v letu 2015 izpeljalo sofinanciranje projektov slovenskih izvajalcev, ki so bili v letu 2014 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2015 še vedno potekajo.
Področje poziva
Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.
Cilji poziva
Ukrep je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja slovenskih ustvarjalcev in organizacij na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (kot so npr., društva, ustanove in zavodi) upoštevajoč, da imajo le-te omejen dostop do financiranja, ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.
3. Pomen izrazov: v pozivu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Upravičen prijavitelj: pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ki je bila v letu 2014 izbrana na spodaj navedenih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa in katere projektne aktivnosti v letu 2015 še vedno potekajo.
Skladno s programom Ustvarjalna Evropa so to:
– Vodja projekta: pravna oseba, ki je bila izbrana na naslednjih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2014:
– v okviru podprograma Kultura: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, projekti literarnega prevajanja oziroma
– v okviru podprograma Media: razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali ter razvoj občinstev.1
1 Področje distribucije se financira že iz naslova rednega letnega ciljnega razpisa za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter art kino programov za leto 2015.
Vodja projekta je v pogodbi oziroma odločbi Izvajalske agencije EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljevanju: EACEA) opredeljen kot tak in izvaja upravičene projektne dejavnosti tudi v letu 2015.
– Partner v projektu: pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ki je bila izbrana na spodaj navedenih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2014:
– v okviru podprograma Kultura: evropske platforme in projekti sodelovanja oziroma
– v okviru podprograma Media: TV prikazovanje, dostop do trgov ter razvoj občinstev.
Partner je v pogodbi oziroma odločbi EACEA opredeljen kot tak in izvaja upravičene projektne dejavnosti tudi v letu 2015.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na JP-Ustvarjalna-Evropa-2015 se lahko prijavijo upravičene osebe, ki so bile izbrane v okviru razpisnih postopkov Izvajalske agencije EACEA in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihovi projekti so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa za leto 2014 in v času prijave na poziv v letu 2015 še potekajo (obvezno dokazilo: kopija pogodbe oziroma odločbe Izvajalske agencije EACEA);
– upravičeni stroški projekta, ki jih upravičena oseba prijavlja skladno s tem pozivom, še niso bili financirani iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji (programskih in drugih razpisov Ministrstva za kulturo RS, razpisov Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS ter drugih neposrednih ali posrednih proračunskih porabnikov) oziroma iz prispevka EU (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– v primeru, da so upravičene osebe bile pogodbene stranke Ministrstva v letih 2012, 2013, 2014 in 2015, so izpolnjevale vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).
5. Izpolnjevanje pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za področje, ki je predmet poziva. Vloge, prispele na poziv, odpira imenovani uslužbenec, po vrstnem redu prispetja vlog.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
6. Merila
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna), skladno z naslednjimi merili:
IZPOLNJEVANJE
Projekt prispeva k izpolnjevanju ciljev programa Ustvarjalna Evropa.
DA
NE
Izpolnjevanje meril.
DA
NE
7. Uporaba meril
Strokovna komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu z merili poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna.
Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Strokovna komisija bo predlagala v financiranje projekte prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis ter zgoraj navedena merila, do porabe predvidenih sredstev.
8. Določitev višine sofinanciranja
Skladno s cilji razpisa, ki je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja slovenskih ustvarjalcev in organizacij, zlasti nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, ustanove, zavodi) ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti, se višina sofinanciranja določi na naslednji način:
– Za nepridobitne pravne osebe zasebnega prava (npr. društva, ustanove, zavodi):
(a) uspešne prijavitelje v okviru podprograma Kultura
– 15 % vložka vodje projekta, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA, vendar do največ 6000 € – evropske mreže in platforme oziroma do največ 4000 € – projekti sodelovanja in literarnega prevajanja;
– 10 % vložka partnerja, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA, vendar do največ 2000 € – evropske platforme in projekti sodelovanja;
(b) uspešne prijavitelje v okviru podprograma Media:
– 15 % vložka vodje projekta, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA, vendar do največ 4000 € – razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali in razvoj občinstev;
– 10 % vložka partnerja, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA, vendar do največ 2000 € – TV prikazovanje, dostop do trgov in razvoj občinstev;
– Za pridobitne pravne osebe (npr. gospodarske družbe) in nepridobitne pravne osebe javnega prava (npr. javni zavodi):
(a) uspešne prijavitelje v okviru podprograma Kultura
– 12 % vložka vodje projekta, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA, vendar do največ 4500 € – evropske mreže in platforme oziroma do največ 3000 € – projekti sodelovanja in literarnega prevajanja;
– 9 % vložka partnerja, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA, vendar do največ 1500 € – evropske platforme in projekti sodelovanja;
(b) uspešne prijavitelje v okviru podprograma Media:
– 12 % vložka vodje projekta, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA, vendar do največ 3000 € – razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali in razvoj občinstev;
– 9 % vložka partnerja, navedenega v vlogi za Izvajalsko agencijo EACEA, vendar do največ 1500 € – TV prikazovanje, dostop do trgov in razvoj občinstev.
9. Predvidena vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv za leto 2015 znaša 97.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki št. 131110 – Razvoj projektov za financiranje iz EU sredstev.
10. Obdobje in način porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2015.
Proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.
Pogodbe se bodo sklepale do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 9. 2015.
Odobreni znesek podpore je lahko namenjen le kritju tistega deleža upravičenih stroškov projekta, za katerega si izvajalec ni uspel zagotoviti sredstev iz prispevka EU ali iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji, tako iz lokalnih proračunov kot državnega (npr. iz naslova programskih in drugih razpisov Ministrstva za kulturo RS, razpisov Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra, javne agencije ter drugih proračunskih porabnikov).
11. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi stroški, ki so nastali v letu 2015, so neposredno povezani z izvedbo projekta in brez katerih projekta ne bi bilo mogoče izvesti ter so kot upravičeni stroški opredeljeni tudi v pogodbi z EACEA. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina.
12. Pravilo de minimis: sofinancira se po pravilu de minimis pomoči, skladno z Uredbo komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis.
13. Rok poziva
Besedilo javnega poziva z oznako JP-Ustvarjalna-Evropa-2015 se objavi v Uradnem listu RS, dne 10. julija 2015 in na spletni strani Ministrstva za kulturo: (www.mk.gov.si).
Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2015.
14. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce.
Prijavitelj mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
– ustrezne priloge.
Dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.
15. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji poziva, priložiti je treba tudi ustrezne priloge.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – PRIJAVA Na javni poziv JP-Ustvarjalna-Evropa-2015.
Na hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden prijavitelj: ime, priimek in naslov (sedež).
Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59.
16. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 9. 2015 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena glavni pisarni Ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v pozivu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Prijavitelj lahko na lastno pobudo dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije ministra.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu za dopolnitev nepopolne.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka poziva z oznako JP-Ustvarjalna-Evropa-2015 vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka poziva z oznako JP-Ustvarjalna-Evropa-2015, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
Če se v času izvedbe postopka poziva z oznako JP-Ustvarjalna-Evropa-2015 zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev poziva z oznako JP-Ustvarjalna-Evropa-2015, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora izvajalca, v skladu s spremembami proračuna, zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Urška Zupanec, tel. 01/369-59-27, e-pošta: urska.zupanec@gov.si
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek dopoldan, od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi popoldan, od. 14. do 16. ure.
18. Vpogled v dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z dokumentacijo poziva oziroma pogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh Ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 14.
19. Odločitev: minister na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme popolno vlogo, ki je bila prva po vrstnem redu na rezervni listi in zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost