Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Št. 38141-2/2015/1 Ob-2603/15, Stran 1342
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10, 47/12 in 109/12 – ZEKom-1) in na podlagi subsidiarne uporabe 35. in 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US; v nadaljevanju: ZEKom-1) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ (multipleks R1)
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa je radijska frekvenca 215.072 MHz (kanal oziroma T-DAB blok 10D) za enofrekvenčno omrežje prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem ozemlju Republike Slovenije (multipleks R1).
2. Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora ponudnik:
– predložiti popolno in pravilno ponudbo, ki vključuje:
– Splošne informacije o ponudniku in izjave,
– Pooblastilo za podpis ponudbe,
– Ponujeni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine,
– Garancijo za resnost ponudbe in pravočasno izvedbo projekta,
– Reference,
– Poslovni načrt;
– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije, ki niso predmet spora pred sodišči;
– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave ali prisilne likvidacije;
– upravljati vsaj eno digitalno radiodifuzno omrežje, ki na dan oddaje ponudbe redno obratuje in vsebuje vsaj en digitalni oddajnik z močjo 2 kW ali več.
Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
Ponudnik z udeležbo na javnem razpisu prevzema dodatne obveznosti glede hitrosti izgradnje omrežja in cene storitve in sicer mora ponudnik:
– v roku, ki ga določi v ponudbi, izgraditi omrežje vsaj na oddajnih točkah Pohorje, Plešivec, Trdinov vrh, Krvavec, Krim, Nanos in Tinjan, skladno s predloženim poslovnim načrtom, in začeti z nudenjem storitve oddajanja programov;
– v času veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc storitev oddajanja zaračunavati skladno z mesečno ceno za storitev oddajanja za 1 enoto kapacitete, kot jo določi v ponudbi.
Vse podrobnosti v zvezi z navedenimi pogoji in zahtevami opredeljuje razpisna dokumentacija.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Pravočasne, popolne in vsebinsko pravilne ponudbe bo agencija ocenila glede na ponujeno ceno storitev in čas izgradnje omrežja, ki ju ponudniki določijo v svoji ponudbi.
Ponudbe se točkujejo upoštevaje postavljena merila in razvrstijo po vrstnem redu glede na prejeto število točk. V primeru, da prejmeta dve ali več ponudb enako število točk, bo višje uvrščena ponudba z nižjo ceno storitev. V primeru, da sta dve ali več ponudb še vedno enakovredni, bo bolje uvrščena ponudba s krajšim časom izgradnje omrežja.
Agencija bo ponudniku, čigar ponudba bo najbolje ocenjena, izdala odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ (multipleks R1).
3.1 Cena ponujenih storitev (0–40 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje višina mesečne cene storitve oddajanja za 1 enoto kapacitete (CU) multipleksa. Število točk pri tem merilu se izračuna kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno iz ocenjevane ponudbe. Dobljeno število se pomnoži s 40 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudba, v kateri ponudnik ponuja najnižjo ceno storitev prejme 40 točk.
3.2 Čas izgradnje omrežja (0–10 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje čas, v katerem bo ponudnik izgradil omrežje, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in predloženim poslovnim načrtom. Ponudbe se točkujejo glede na število dni, šteto od vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, s katero bo najboljšemu ponudniku podeljena pravica do uporabe frekvence, ki je predmet tega javnega razpisa, kot ga je ponudnik navedel v poslovnem načrtu.
Čas izgradnje omrežja
št. točk
250 dni ali več
0
210 do 249 dni
5
180 do 209 dni
8
179 dni ali manj
10
4. Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo naravne dobrine in način plačila
Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine znaša 75.000 EUR.
Ponudnik, ki mu bo agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo frekvenco, ki je predmet tega javnega razpisa, mora znesek, ki ga je na javnem razpisu ponudil za plačilo učinkovite rabe omejene naravne dobrine, poravnati v roku 30 dni od vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
5. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 14. september 2015 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave, izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, dne 21. 9. 2015 ob 12. uri.
7. Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora oddati ponudbo, pripravljeno v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše informacije tega javnega razpisa in posameznih točk predmetnega sklepa.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.akos-rs.si. Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tiskani ali elektronski obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
8. Kontaktna oseba: ime in priimek: Igor Funa, elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.
9. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost