Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2112. Odlok o občinskih cestah, stran 5739.

  
Na podlagi 95., 100. in 126. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 8. seji dne 24. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o gradnji in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta odlok.
2. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Kamnik in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe;
– nadzor nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Kamnik (v nadaljevanju besedila: občina) so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorizacija občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
(2) Lokalne ceste v občini se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrščajo v naslednje podkategorije: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in mestne ceste ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
(3) Nekategorizirane ceste so prometne površine, ki niso kategorizirane kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o cestnem prometu določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Kamnik (v nadaljevanju besedila: občinski svet) na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlagajo skupine posameznikov, krajevne skupnosti, zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije) in občinska uprava.
(3) Spremembe in prenosi se opravijo po medsebojnem usklajevanju interesov predlagatelja in ob upoštevanju meril za kategorizacijo javnih cest, vedno pa pred predajo nove ceste v promet.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, se uvršča pod isto kategorijo kot občinska cesta.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo. O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter bodočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več namenjena prometu, odloči občinski svet na predlog župana.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
9. člen
(uporaba nekategoriziranih cest)
(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh prometnih površin.
(2) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti promet urejen in označen v skladu s predpisi o javnih cestah.
(3) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, mora biti vzdrževana tako, da jo lahko, ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa, varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki jim je namenjena.
(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se ne uporabljata za gozdno cesto in nekategorizirano cesto, ki jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe. Dovoz na tako cesto mora biti ostalim udeležencem v prometu prepovedan s predpisano prometno signalizacijo, lahko pa je preprečen z zapornico ali drugo fizično oviro.
(5) Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih cest urejajo predpisi o gozdovih.
(6) Pri križanju in priključevanju nekategorizirane ceste na javno cesto velja nekategorizirana cesta za neprednostno. Priključek nekategorizirane ceste na javno cesto mora biti označen s predpisano prometno signalizacijo, razen ceste iz četrtega odstavka tega člena, dovozne poti do objekta ali zemljišča in kolovozne poti brez zgrajenega vozišča.
(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek lastnik ali od lastnika pooblaščen vzdrževalec ceste, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek lastnik nekategorizirane ceste, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in so namenjene dostopu do planinskih koč ter vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled, katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, nadomestila za uporabo teh poti in iz dotacij občine njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Upravljavec občinskih cest in drugih javnih površin je občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec občinske ceste).
12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Cilji in naloge strategije razvoja in vzdrževanja občinskih cest se podrobneje določijo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
(2) S planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest se določijo vrstni red prednostnih nalog vzdrževanja in razvoja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter dinamika in obseg uresničitve posameznih razvojnih nalog za obdobje najmanj štirih let. Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prometnih, tehničnih, ekonomskih in okoljskih meril.
(3) Način uresničevanja plana iz prejšnjega odstavka se določi z letnim planom razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
(4) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil prekrškovni organ Občine Kamnik, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
(5) Plan razvoja in vzdrževanja pripravi upravljavec občinskih cest, sprejme pa ga občinski svet na predlog župana.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Upravljavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in kolesarskih povezav. Te naloge obsegajo:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet koncesije, ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– pripravo plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest in organizacijo izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelavo zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in pripravo predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine.
IV. GRADNJA OBČINSKIH CEST
15. člen
(načrtovanje in gradnja občinske ceste)
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji, kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
16. člen
(pridobitev stvarnih pravic na nepremičninah za gradnjo javnih cest in ukrepov na njih)
(1) Zaradi gradnje občinske ceste se lahko v skladu z zakonom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.
(2) Če je treba zaradi rekonstrukcije občinske ceste, s katero se ne posega izven njenega varovalnega pasu, izvesti razlastitev ali obremenitev lastninske pravice na nepremičnini, pa za to rekonstrukcijo ni potrebna priprava prostorskega akta, se javna korist za to razlastitev oziroma obremenitev lastninske pravice ugotovi s sklepom občinskega sveta. Predlog za izdajo sklepa mora vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije s prostorskim aktom v območju rekonstrukcije ceste, grafičen prikaz lege rekonstrukcije ceste na zemljiščih, načrt parcelacije ter seznam parcel s površinami in utemeljitev javne koristi.
(3) Če bi bila izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi varstva pred hrupom in drugimi emisijami prometa, bolj učinkovita in ekonomična na sosednjih nepremičninah kot izvedba na cestnem svetu, se lahko na podlagi pravnega posla z lastnikom nepremičnine ustanovi stvarna služnost.
17. člen
(projektiranje občinske ceste)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
(3) Občinske ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da omogočajo normalno gibanje osebam z omejeno sposobnostjo gibanja.
18. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na občinski cesti morajo biti izven vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije za tehnično urejanje prometa (v nadaljevanju besedila: komisija).
(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavnik upravljavca občinskih cest, vzdrževalca občinskih cest, policije in prekrškovnega organa Občine Kamnik. Komisijo imenuje župan.
19. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter razmejitev stroškov njihove gradnje, rekonstrukcije ali vzdrževanja, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s predpisi o varnosti v železniškem prometu.
20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali naprave pridobiti soglasje upravljavca občinskih cest. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem odstavku.
22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste v cestnem telesu predvideva tudi gradnja druge gospodarske javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali uporabi, mora projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske javne infrastrukture.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je pristojen upravljavec občinskih cest.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije upravljavec posameznih objektov.
23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Upravljavec občinskih cest mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Upravljavec občinskih cest mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v ali na občinski cesti.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
24. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest določi upravljavec občinskih cest.
25. člen
(koncesija za redno vzdrževanje občinskih cest)
(1) Za upravljanje občinskih cest se lahko pravni ali fizični osebi podeli koncesija (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec občinske ceste)
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli v skladu z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
(3) Pravice in obveznosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest se natančneje uredijo v koncesijski pogodbi.
26. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste skrbi upravljavec občinskih cest.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
27. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Upravljavec občinskih cest lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
(3) Pred preusmeritvijo prometa na državno cesto se ob prisotnosti upravljavca državnih cest izvede monitoring obstoječega stanja.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
28. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Upravljavec občinskih cest oziroma vzdrževalec občinskih cest lahko začasno, vendar največ za dobo enega leta, prepove ali omeji uporabo ceste ali njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje dovoljenje hitrosti vozil, in drugi ukrepi), če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil;
– da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospešeno propadanje te ceste;
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno).
(2) Upravljavec oziroma vzdrževalec občinskih cest morajo o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve alineje ali druge alineje prvega odstavka tega člena, po elektronski poti obvestiti policijo, prekrškovni organ Občine Kamnik in prometno-informacijski center najmanj sedem dni pred izvedbo ukrepa na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko poleg upravljavca in vzdrževalca občinskih cest sprejme tudi vodja intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih. O teh ukrepih mora nemudoma obvestiti policijo, prekrškovni organ Občine Kamnik, upravljavca oziroma vzdrževalca občinskih cest in prometno-informacijski center, ki o ukrepih takoj obvesti javnost.
(4) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora vzdrževalec občinske ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.
(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec občinskih cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov po prvem odstavku tega člena in na predpisan način ne obvešča subjektov po drugem in tretjem odstavku tega člena, odgovorna oseba vzdrževalca občinskih cest pa z globo 500 eurov.
29. člen
(varovalni pasovi ob občinskih cestah)
(1) Z namenom preprečitve škodljivih vplivov posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in prometa na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinskih cest.
(3) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravane gradnje v varovalnem pasu občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(5) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče in je na vsako stran občinske ceste širok največ:
– pri lokalni cesti (LC) 10 m,
– pri javni poti (JP) 5 m,
– pri javni poti za kolesarje (KJ) 2 m,
– pri zbirni mestni ali zbirni krajevni cesti (LZ) 10 m,
– pri mestni ali krajevni cesti (LK) 8 m,
– pri nekategorizirani cesti (NK) 2 m.
(6) Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste.
(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti občine, v postopku priprave, katerih je bilo pridobljeno soglasje upravljavca občinskih cest.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca občinskih cest gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, ki vplivajo ali bi lahko vplivala na varnost prometa.
(9) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca občinskih cest gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, ki vplivajo ali bi lahko vplivala na varnost prometa, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
30. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu, pod pogoji, določenimi s soglasjem upravljavca občinskih cest.
(2) Upravljavec občinskih cest lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnove ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Upravljavec občinskih cest lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
31. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 32. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno vzdrževalcu občinskih cest iz 25. člena tega odloka ter za interventna dela.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(4) Dovoljenje za zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi zapore na cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic in ne več kot za eno uro.
(5) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritev prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec občinskih cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste zaradi del na cesti ali športnih in drugih prireditev izvede brez dovoljenja, razen v primerih drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba vzdrževalca občinskih cest pa z globo 200 eurov.
32. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda upravljavec občinskih cest in ga vroči predlagatelju zapore. O izdaji dovoljenja upravljavec občinskih cest obvesti policijo, prekrškovni organ Občine Kamnik in vzdrževalca občinskih cest.
(2) Vloga za zaporo občinske ceste mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve. Upravljavec občinskih cest lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(3) Dovoljenju mora biti priložena potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste, ki jo izdela vzdrževalec občinskih cest.
(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(5) Zaporo postavi vzdrževalec občinskih cest. Vzdrževalec občinskih cest mora za izvedbo zapore ceste o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo, prekrškovni organ Občine Kamnik in upravljavca občinskih cest najmanj tri dni pred prvo postavitvijo zapore ter takoj ob vsaki njeni spremembi.
(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec občinskih cest, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena, ali če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede v nasprotju z dovoljenjem, odgovorna oseba vzdrževalca občinske ceste pa z globo 500 eurov.
33. člen
(pogoji za izdajo soglasja k posegom na občinskih cestah)
(1) Investitor je pred izvedbo posega v cestno telo dolžan od upravljavca občinske ceste pridobiti soglasje za izvedbo posega.
(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje k posegom v cestno telo občinske ceste, pod naslednjimi pogoji:
1. Poseg v cestno telo je treba izvesti v obliki podvrtavanja oziroma podbijanja (v nadaljevanju besedila: podboj), kadar pa to ni mogoče pa v obliki prekopa. Poseg v cestno telo mora biti izveden, čim bolj pravokotno na os ceste. Podboje pod javno cesto je treba izvesti tako, da se potrebni izkop za izvedbo podboja izvede najmanj tako daleč, da se pri izkopu ne poškoduje nosilnost cestnega nasipa;
2. Poseg v cestno telo lahko izvaja vzdrževalec občinskih cest ali izvajalec, ki je za ta dela usposobljen, registriran in pooblaščen, pod nadzorom vzdrževalca občinskih cest;
3. Investitor oziroma njegov izvajalec mora vzdrževati poseg v cestišče do vzpostavitve prvotnega stanja. Vso eventualno škodo, ki bi v tem času nastala udeležencem prometa, nosi investitor;
4. Investitor mora zagotoviti, da bo pri izvajanju del upošteval pogoje soglasij upravljavcev komunalnih vodov in naprav, ki potekajo v cestnem telesu na območju posega. Vse eventualne poškodbe na teh vodih in napravah v času gradnje, mora investitor popraviti na lastne stroške;
5. Investitor je dolžan skrbeti za varnost prometa oziroma zavarovanje delovnega mesta v skladu s strokovno-tehničnimi določili, ki jih določa zakon, ki ureja ceste, in na njem temelječi podzakonski akti;
6. Globina komunalnih vodov v območju vozišča se določi v skladu s pravilniki, ki urejajo projektiranje cest in druge komunalne infrastrukture;
7. Prekopi občinskih cest se izvedejo skladno s tehničnimi specifikacijami za ceste (v nadaljevanju: TSC) TSC 08.512: Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah. Prečni poseg na občinski cesti se pri prekopih različnih globin izvede tako, da mora le-ta segati najmanj 1 m na vsako stran izkopanega jarka, ki se izvede v skladu s pravili stroke in v odvisnosti od dejansko ugotovljenih geomehanskih lastnosti podlage;
8. Intervencijski poseg na vozišču se ob zamenjavi jaškov (okvir ali pokrov) sanira v širini, ki ni manjša od 1,50 m x 1,50 m, oziroma v celotnem voznem pasu;
9. Kolikor se poseg v cestno telo izvaja vzdolžno po pločniku oziroma po kolesarski stezi, se mora asfaltirati celotna širina pločnika oziroma kolesarske steze;
10. Vzdolžni poseg v cestno telo, ki poteka po cestišču, se mora obnoviti v celotni širini vozišča, če je vozišče široko do 4.00 m oziroma če je vozišče širše od 4.00 m najmanj v širini voznega pasu;
11. Poseg v cestno telo na občinski cesti, ki poškoduje več kot 1/3 širine vozišča, se mora izvesti ustrezna sanacija ceste v celotni širini vozišča in celotni dolžini poškodovanega dela ceste;
12. Stiki med starim in novim asfaltom morajo biti ustrezno obdelani, pravokotno ali vzporedno z osjo ceste – potrebna je izvedba stopničenja, stiki morajo biti skrbno očiščeni in zatesnjeni;
13. Odkopan material je treba sproti odvažati v deponijo oziroma odlagati na zunanjo stran cestnega sveta;
14. Na zasipu prekopa je treba pred asfaltiranjem obvezno izvesti meritve nosilnosti planuma tamponske plasti. Za zasip prekopa se mora uporabljati ustrezni kamniti zmrzlinsko obstojen material, ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem za cestno gradnjo z upoštevanjem Splošnih in posebnih tehničnih pogojev za ceste – SCS 1989 z dopolnitvami in veljavnimi TSC-ji (tehničnimi specifikacijami);
15. Debelina in vrsta asfalta na vozišču je pogojena s kategorizacijo ceste in je predmet posameznega odseka v skladu s TSC 06.520: Projektiranje, dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij. Asfaltiranje poškodovanih delov vozišča se izvede vsaj v enaki sestavi in debelini, kot obstoječe asfaltne plasti;
16. Pri posegu v cestno telo je potrebno poškodovane robnike zamenjati z novimi;
17. Ob prekopu čez uvozno-izvozni priključek na pločniku je potrebno prekopano površino vzpostaviti v prvotno stanje z dvoslojnim asfaltom (nosilna in obrabna plast);
18. Pred zaključkom del mora investitor gradbišče očistiti in odpadni material odstraniti na lastne stroške v skladu z veljavnimi predpisi;
19. Investitor je dolžan izvajati nadzor nad začasno postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila postavljena;
20. Investitor je odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi stroški za eventualno povzročeno škodo uporabnikom ceste oziroma stroški poškodb vozišča bremenijo investitorja;
21. Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji ob upoštevanju danih strokovnotehničnih pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti;
22. Investitor je dolžan po končanih delih obnoviti eventualno poškodovano horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo in prometno opremo;
23. Investitor je dolžan po končanih posegih v cestno telo vzdrževalcu občinskih cest predati izveden poseg v skladu z veljavnimi predpisi in strokovno tehničnimi pogoji;
24. Če pri gradnji pride do uničenja mejnih znamenj, je investitor dolžan v tridesetih dneh na svoje stroške pri pooblaščeni geodetski službi naročiti vzpostavitev v prvotno stanje;
25. Za vso eventualno škodo na napravah ali instalacijah, vgrajenih v cestni svet, povzročeno zaradi neupoštevanja danih strokovnih tehničnih pogojev, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen uveljavljati odškodnine.
(3) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s soglasjem, izdanim v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s soglasjem, izdanim v skladu s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
34. člen
(dolžnosti vzdrževalca občinskih cest ob posegih na občinske ceste)
(1) Vzdrževalec občinskih cest je dolžan opravljati stalni nadzor nad posegi v cestno telo na občinskih cestah.
(2) Vzdrževalec občinskih cest je dolžan prevzeti vse posege v cestno telo na občinskih cestah, pod pogoji iz 23. točke drugega odstavka prejšnjega člena. Za vse vgrajene materiale mora vzdrževalec občinskih cest od investitorja pridobiti vso potrebno dokumentacijo in jo hraniti pet let.
(3) Vzdrževalec občinskih cest je odgovoren, da bodo prevzeti posegi v cestno telo na občinskih cestah izvedeni strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Vzdrževalec občinskih cest je dolžan nemudoma, brezpogojno in brezplačno odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale v garancijskem roku pri prevzetih posegih v cestno telo, zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala, ki jih je prevzel oziroma izvedel sam.
35. člen
(izredni prevoz)
(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, osno obremenitev, širino, dolžino in višino. Za izredni prevoz šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljenih mer, skupne mase ali osne obremenitve, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali njenem delu.
(2) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravljavec občinskih cest.
(3) O izdaji dovoljenja za izredni prevoz mora upravljavec občinskih cest obvestiti policijo, prekrškovni organ Občine Kamnik in vzdrževalca občinskih cest.
(4) Vozilo s tovorom ali vozilo samo sme presegati s predpisom dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne obremenitve, skupne mase ali mere le v obsegu in pod pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz po občinski cesti.
(5) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, zaradi obrambnih potreb, pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter za vozila pri zimskem vzdrževanju cest in iz 25. člena tega odloka.
(6) Izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz je prepovedan.
(7) Višino povračil za izredne prevoze na občinskih cestah, ki je odvisna od škodnih vplivov izrednih prevozov, na predlog župana s sklepom sprejme občinski svet.
(8) Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo, nastalo na občinski cesti, če jo je povzročil.
(9) Voznik, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz, se kaznuje za prekršek z globo 1.000 eurov.
(10) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz, se kaznuje za prekršek z globo 3.000 eurov, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
36. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Izredni prevoz je dovoljen le pod pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz.
(2) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti in prekrškovnim organom Občine Kamnik.
(3) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, policist ali prekrškovni organ Občine Kamnik izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
(4) Izvajalec izrednega prevoza mora v primeru neizpolnjevanja zahtev iz izdanega dovoljenja za izredni prevoz plačati stroške pregleda izrednega prevoza izdajatelju dovoljenja za izredni prevoz.
37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Namenske površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinskih cestah upravljavec z javnim razpisom odda najugodnejšemu ponudniku.
(2) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem spremljajočih dejavnosti se uredijo s pogodbo med upravljavcem občinskih cest in ponudnikom.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za postavitev objektov in naprav določi upravljavec občinskih cest s soglasjem.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem upravljavca občinskih cest.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem upravljavca občinskih cest, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
38. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca občinskih cest. S soglasjem na podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke, se določijo tehnični in drugi pogoji graditve, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnosti prometa na njej.
(3) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v projektni dokumentaciji.
(4) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
(5) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(6) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati upravljavec občinskih cest zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
(7) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev priključka na stroške uporabnika priključka, če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.
(8) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.
(10) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(11) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
39. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Upravljavec občinskih cest lahko pristojnemu ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, poda predlog, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo pred začetkom del obvestiti o vrsti in obsegu del upravljavca občinskih cest in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Upravljavec občinskih cest krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
40. člen
(gradnja žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec tovorne žičniške naprave.
(2) Za gradnjo žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje upravljavca občinskih cest.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
41. člen
(izkoriščanje mineralnih surovin ob občinski cesti)
(1) Pridobivalni prostori mineralnih surovin lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnih objektov, cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.
(2) Če območje pridobivalnega prostora sega v varovalni pas občinske ceste ali so na podlagi študij, ki so podlaga za pripravo prostorskega akta, dokazani vplivi pridobivalnega prostora mineralnih surovin na občinsko cesto, mora investitor oziroma nosilec rudarske ali vodne pravice pridobiti soglasje upravljavca občinskih cest.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
42. člen
(omejitve izvajanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)
(1) Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa (spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda, plazovitost terena itd.) mora investitor pridobiti soglasje upravljavca občinskih cest. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
43. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drugi material ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
– nasipati zemljišča ali nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa;
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode s ceste;
4. orati v razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
5. na cestišču občinske ceste:
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
– onesnažiti cestišče z mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlodovino, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati.
(3) Preden se vključi v promet na občinsko cesto s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakor koli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emesij prometa na občinskih cestah.
(5) Vzdrževalec občinskih cest mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti policijo, prekrškovni organ Občine Kamnik in upravljavca ceste. Vse stroške odstranitve ovir ali nevarnih mest na občinski cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na občinski cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja občinskih cest.
(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča občinske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega vozila je na teh površinah prepovedano.
(7) Upravljavec občinskih cest lahko izda soglasje za postavitev ograje, zasaditev žive meje ali drugih nasadov, deponiranje lesa ali drugega materiala, z odmikom od roba vozišča oziroma od zunanjega roba hodnika za pešce od 0,5 m do 2 m in največjo dovoljeno višino 0,70 m.
(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
(10) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
(11) Z globo 500 eurov se kaznuje posameznik, ki ne pridobi soglasja oziroma ravna v nasprotju z njim.
(12) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne pridobi soglasja oziroma ravna v nasprotju z njim, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
44. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje voznik, ki po cesti vozi vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče.
45. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnavanja cestišča in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Lastniki objektov ob občinski cesti morajo izvesti vse potrebne ukrepe (npr. snegolovi, opozorila itd.), da preprečijo padanje snega in ledenih sveč iz objektov, tako da ne ogrozijo varnosti udeležencev prometa.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne dopusti posegov, določenim v prvem odstavku tega člena.
(6) Z globo 500 eurov se kaznuje lastnik objekta, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena.
VII. VARSTVO OBČINSKIH CEST
46. člen
(polje preglednosti)
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na priključkih nekategoriziranih cest na občinsko cesto, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist, lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju upravljavca občinskih cest.
(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma uporabnik zemljišča, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
47. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča upravljavec občinskih cest.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.
(3) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija samo v skladu z veljavnimi predpisi. O postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije odloča upravljavec občinskih cest, ki ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje in odstranitev.
(4) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje vzdrževalec občinskih cest, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba vzdrževalca občinskih cest pa z globo 500 eurov.
48. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja prepovedano.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti;
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste;
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(4) Postavljanje elektronskih prikazovalnikov ob občinskih cestah je prepovedano. Svetlobne vitrine se lahko ob občinskih cestah v naselju postavljajo zunaj vozišča občinske ceste.
(5) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda upravljavec občinskih cest na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti.
(6) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki pravice uporabe elektronskih prikazovalnikov, ki so postavljeni ob občinskih cestah, morajo le-te odstraniti najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(7) Soglasje za izobešanje transparentov nad občinsko cesto lahko izda upravljavec občinskih cest le za določen čas (prireditve, razstave, sejmi ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in četrtim odstavkom tega člena oziroma brez soglasja postavi objekt za obveščanje in oglaševanje v območju občinske ceste ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.
(9) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.
49. člen
(pritožbeni organ)
(1) Zoper dovoljenja in soglasja, ki so izdana na podlagi tega odloka, je dovoljena pritožba županu občine.
(2) Nadzor nad določili odloka izvaja prekrškovni organ Občine Kamnik.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(večletni plan)
Upravljavec občinskih cest najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.
51. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 19/99 in 17/06).
52. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2015
Kamnik, dne 24. junija 2015
 
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost