Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2134. Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, stran 5804.

  
Na podlagi drugega odstavka 100.a člena ter za izvrševanje drugega in tretjega odstavka 100.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za pridobitev naziva državni notranji revizor (v nadaljnjem besedilu: DNR) oziroma preizkušeni državni notranji revizor (v nadaljnjem besedilu: PDNR), program izobraževanja za pridobitev nazivov DNR oziroma PDNR, varstvo pravic kandidatov za pridobitev naziva in izdajanje potrdil za naziva.
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje za imenovanje članov organov, ki skrbijo za izvedbo programa izobraževanja, ter sestavo in naloge organov.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA
2. člen
(pogoji za pridobitev naziva DNR)
(1) Naziv DNR pridobi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima univerzitetno izobrazbo;
2. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega eno leto na področju revizije, računovodenja ali finančnega poslovanja;
3. je uspešno zaključil program izobraževanja za pridobitev naziva DNR.
(2) Naziv DNR lahko pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv državni revizor v skladu z zakonom, ki ureja računsko sodišče, in opravil dodatni izpit iz predmeta Notranje revidiranje – uvod po tem pravilniku ter uspešno zagovarjal zaključno nalogo. Kandidat dodatni izpit opravlja skupaj s kandidati, ki so v program izobraževanja vpisani v tekočem letu.
3. člen
(pogoji za pridobitev naziva PDNR)
Naziv PDNR pridobi kandidat, ki izpolnjuje naslednja pogoja:
1. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju revizije po izpolnitvi pogojev za pridobitev naziva DNR in
2. je uspešno zaključil program izobraževanja za pridobitev naziva PDNR.
Naziv PDNR pridobi tudi kandidat, ki je pridobil naziv preizkušeni državni revizor v skladu z zakonom, ki ureja računsko sodišče, in opravil dodatni izpit iz predmeta Notranje revidiranje – nadaljevanje po tem pravilniku.
III. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
4. člen
(vsebina izobraževanja)
(1) Program izobraževanja vključuje cilje izobraževanja, predmete in njihovo vsebino, predavanja, konzultacije, izpite iz posameznih predmetov, pripravo in zagovor zaključne naloge.
(2) Program izobraževanja za naziv DNR obsega predmete: Zakonodaja na področju javnih financ, Notranje revidiranje – uvod, Računovodstvo in finančno poročanje v javnem sektorju, Upravljanje s tveganji in notranje kontrole, ter pripravo in zagovor zaključne naloge.
(3) Program izobraževanja za naziv PDNR obsega predmete: Notranje revidiranje – nadaljevanje, Revizija postopkov poslovodenja in Vodenje notranje revizijske službe.
5. člen
(organi in osebe, ki skrbijo za izvedbo programa izobraževanja)
(1) Ministrstvo za finance zagotavlja izvajanje programa izobraževanja.
(2) Nosilec programa izobraževanja je Urad RS za nadzor proračuna.
(3) Ministrstvo za finance lahko izvedbo programa izobraževanja poveri za ta namen ustanovljeni oziroma usposobljeni organizaciji (izvajalcu programa izobraževanja).
(4) Za izvedbo programa izobraževanja skrbijo nosilec programa izobraževanja, programski svet, izvajalec programa izobraževanja, izpitna komisija in mentorji posameznih predmetov.
(5) Člani programskega sveta, izpitne komisije in mentorji posameznih predmetov morajo imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja revidiranja, računovodenja oziroma finančnega poslovanja.
6. člen
(naloge nosilca programa izobraževanja)
Nosilec programa izobraževanja ima naslednje naloge:
1. nadzira izvajanje programa izobraževanja pri izvajalcu programa izobraževanja iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
2. spremlja kakovost izvajanja programa izobraževanja in sprejema ukrepe za njegovo izboljšanje in
3. odloča v primeru nesoglasja med programskim svetom, izpitno komisijo in izvajalcem programa izobraževanja.
7. člen
(imenovanje programskega sveta in potrditev programa izobraževanja)
Minister, pristojen za finance, na predlog nosilca programa izobraževanja, imenuje programski svet. Na predlog programskega sveta potrdi program izobraževanja za pridobitev naziva DNR in PDNR.
8. člen
(programski svet)
(1) Programski svet šteje devet članov (2 predstavnika Ministrstva za finance, 2 predstavnika nosilca programa izobraževanja, 2 predstavnika Računskega sodišča Republike Slovenije, 1 predstavnik izvajalca programa izobraževanja, 2 predstavnika finančno računovodske oziroma revizijske stroke) in ima naslednje naloge:
1. pripravi predlog programa izobraževanja,
2. na predlog izvajalca programa izobraževanja:
a) sprejme pravilnik o opravljanju izpitov,
b) sprejme pravilnik in navodila za pripravo in zagovor zaključne naloge,
c) sprejme načrt izvedbe in urnik programa izobraževanja,
d) odobri seznam mentorjev pri posameznih predmetih,
e) odobri cenik izobraževanja,
3. odloča o izvedbi programa izobraževanja v posameznem letu,
4. odloča v primeru pritožbe na odločitev izpitne komisije pri zagovoru zaključne naloge in
5. odloča o drugih vprašanjih v zvezi z izvajanjem programa izobraževanja in določa nosilce posameznih nalog.
(2) Programski svet dela po poslovniku, ki ga sprejme na svoji prvi redni seji.
9. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpitno komisijo sestavljajo mentorji posameznih predmetov, ki jih potrdi programski svet.
(2) Izpitna komisija ima naslednje naloge:
1. določa roke zagovorov zaključnih nalog,
2. pripravi predlog tem zaključnih nalog za obravnavo na programskem svetu,
3. odobrava teme in naslove zaključnih nalog kandidatom,
4. izvaja zagovore zaključnih nalog in odloča o oceni zagovora,
5. odloča o ugovorih kandidatov zaradi kršitev pravic ali zoper oceno pri opravljanju izpita.
(3) Izpitna komisija odloča v sestavi treh članov. Sestavo vsakokratne izpitne komisije za posamezno nalogo oblikuje izvajalec programa izobraževanja. Kadar izpitna komisija odloča o zadevah, ki se nanašajo na posamezni predmet, mora biti eden od članov komisije mentor pri predmetu v zadevi, ki se obravnava.
(4) Izpitna komisija deluje po poslovniku, ki ga na predlog izvajalca programa izobraževanja sprejme na prvi seji.
10. člen
(pogoji za vključitev v program izobraževanja)
V izobraževanje za pridobitev naziva DNR se lahko vključi kandidat, ki izpolnjuje pogoje izobrazbe iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, v program izobraževanja za pridobitev naziva PDNR pa kandidat, ki ima naziv DNR oziroma je uspešno zaključil izobraževanje za pridobitev naziva DNR.
11. člen
(izvedba programa izobraževanja)
(1) Razpis in program izobraževanja se javno objavita.
(2) V razpisu se navede pogoje za pristop k izobraževanju in druge pomembne informacije o izvedbi programa izobraževanja.
(3) Program izobraževanja se izvede v šolskem letu, v katerem se je v izobraževanje vpisalo zadostno število kandidatov, ki zagotavlja pokritje stroškov izvedbe programa izobraževanja.
12. člen
(izpiti)
(1) Izpiti se izvajajo v skladu s pravilnikom o opravljanju izpitov, ki ga sprejme programski svet.
(2) Za vsak predmet se določita dva redna izpitna roka, med katerima mora preteči najmanj dva meseca.
(3) Če kandidat ne opravi izpita na dveh rednih izpitnih rokih, lahko izpit ponavlja z naslednjo generacijo študentov in proti plačilu dodatnih stroškov po ceniku izvajalca izobraževanja. Če kandidat tudi tretjič ne opravi izpita, lahko študij nadaljuje tako, da ponovno vpiše predmet. Kandidat lahko izkoristi možnost ponovnega vpisa posameznega predmeta samo enkrat.
13. člen
(zaključna naloga)
(1) Kandidat v programu izobraževanja za pridobitev naziva DNR, po opravljenih izpitih, izdela zaključno nalogo, ki jo zagovarja pred izpitno komisijo.
(2) Kandidat pripravi in zagovarja zaključno nalogo iz prejšnjega odstavka v skladu z navodilom in pravilnikom za pripravo in zagovor zaključne naloge, ki ju sprejme programski svet.
(3) Če kandidat zagovora zaključne naloge ne opravi uspešno, lahko nalogo popravi in ponovno zagovarja proti plačilu stroškov drugega zagovora. Če je naloga tudi po drugem zagovoru zavrnjena, ponovni popravek naloge in ponoven zagovor ni možen.
14. člen
(potrdilo o zaključku programa izobraževanja)
Po uspešno zaključenem programu izobraževanja za pridobitev naziva DNR oziroma PDNR izda izvajalec izobraževanja kandidatu potrdilo.
IV. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV
15. člen
(ugovor zaradi kršitev pravic ali zoper oceno pri opravljanju izpita)
(1) Kandidat lahko vloži ugovor na izpitno komisijo zaradi kršitev pravic pri opravljanju izpita v roku treh dni od opravljanja izpita.
(2) Kandidat lahko vloži ugovor na izpitno komisijo zoper oceno pri opravljanju izpita v roku osmih dni od objave rezultata izpita na spletni strani izvajalca programa izobraževanja. Rok začne teči z dnem, ki je naveden na seznamu objavljenih ocen.
(3) Izpitna komisija mora odločiti v desetih dneh po prejemu ugovora ter o svoji odločitvi v petih dneh od sprejema odločitve pisno obvestiti kandidata. Odločitev izpitne komisije je dokončna.
16. člen
(ugovor zoper odločitev izpitne komisije pri zagovoru zaključne naloge)
(1) Kandidat lahko vloži ugovor na programski svet zaradi kršitev svojih pravic ali zoper oceno pri zagovoru zaključne naloge v roku osmih dni od opravljanja zagovora.
(2) Programski svet mora odločiti v desetih dneh po prejemu ugovora ter o svoji odločitvi v petih dneh od sprejema odločitve pisno obvestiti kandidata. Odločitev programskega sveta je dokončna.
V. POTRDILO ZA REVIZORSKI NAZIV
17. člen
(pridobitev revizorskega naziva)
(1) Ko kandidat izpolni vse pogoje iz 2. oziroma 3. člena tega pravilnika in vloži vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev na Urad RS za nadzor proračuna, mu minister, pristojen za finance, izda potrdilo o pridobitvi naziva DNR oziroma PDNR (v nadaljnjem besedilu: revizorski naziv).
(2) Potrdilo za revizorski naziv ima značaj javne listine. Naziv se uporablja tako, da se pristavi za imenom in priimkom imetnika potrdila.
18. člen
(imenik DNR in PDNR)
Urad RS za nadzor proračuna vodi imenik DNR in PDNR, ki vsebuje podatka ime osebe in datum pridobitve oziroma priznanja revizorskega naziva. Imenik je objavljen na spletni strani Urada RS za nadzor proračuna.
VI. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izdajanju potrdil za naziv državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor (Uradni list RS, št. 83/07).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
št. 007-419/2015/7
Ljubljana, dne 18. junija 2015
EVA 2011-1611-0116
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost