Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2117. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju julij–september 2015, stran 5777.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13), 30. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US, 57/08, 36/11 in 54/15 – ZUUJFO), 27. in 132. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter 121. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) sta Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. junija 2015 in Občinski svet Občine Ankaran na seji dne 23. junija 2015 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju julij–september 2015
1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2015.
2.
Začasno financiranje zakonskih nalog in drugih s predpisi določenih namenov javne porabe se izvaja na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13 in Odloka o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 – rebalans Uradni list RS, št. 26/14) in na podlagi določb tega sklepa.
3.
Ob upoštevanju določb 32. člena Zakona o javnih financah se višina dovoljene porabe v obdobju od 1. julija do 30. septembra 2015 določi v skupni višini 16.350.000 EUR, od tega za porabo v:
– Mestni občini Koper 15.027.000 EUR,
– Občini Ankaran 1.323.000 EUR.
Financiranje izdatkov do višine porabe iz prvega odstavka te točke se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih Mestne občine Koper iz preteklega leta.
4.
Do izpolnitve pogojev za prehod na samostojno financiranje po 33. členu Zakona o financiranju občin se začasno financiranje obeh občin izvaja na ločenem podračunu proračuna Mestne občine Koper v razmerju in na način, ki ga določita župana s skupnim sklepom ob upoštevanju dovoljene višine porabe določene v tem sklepu.
5.
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se za obdobje začasnega financiranja sprejmejo v strukturi posebnega dela proračuna Mestne občine Koper za preteklo leto.
Finančna načrta neposrednega uporabnika Mestne občine Koper »400 Občinski organi in uprava« in Občine Ankaran, ob upoštevanju določb tega sklepa, sprejmeta župana posamezne občine. Finančne načrte krajevnih skupnosti pa sprejme svet posamezne krajevne skupnosti.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti do višine pravic porabe opredeljenih v finančnem načrtu za to obdobje, za iste programe in v okviru istih proračunskih postavk, kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre oziroma poveča dovoljeni obseg porabe določen v tem sklepu le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih financah.
6.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih, glede na stanje na dan 31. december 2014.
7.
Po preteku začasnega financiranja, se vsi plačani izdatki in vplačani prejemki vključijo v proračun Mestne občine Koper in v proračun Občine Ankaran za leto 2015.
8.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2015 dalje.
Št. 410-165/2014
Koper, dne 18. junija 2015
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Št. 039
Ankaran, dne 23. junija 2015
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
Visti gli articoli 32 e 23 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/2011 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13. corr. e 101/13), l’articolo 30 della Legge sul finanziamento dei comuni (Gazzetta ufficiale della RS, n. 123/06, 101/07 – sentenza CC, 57/08, 36/11 e 54/15 – ZUUJFO), gli articoli 27 e 132 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e l’articolo 121 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/2015) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 18 giugno 2015 e il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella seduta del 23 giugno 2015 hanno accettato la seguente
D E L I B E R A
sull’esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria e del Comune di Ancarano per il periodo luglio–settembre 2015
1.
Con la presente delibera viene deliberato l’esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria e del Comune di Ancarano per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015.
2.
Il finanziamento provvisorio delle attribuzioni comunali e di altre finalità previste dalle normative della spesa pubblica avviene in conformità al Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 111/13 e del Decreto sulle modifiche del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 – revisione Gazzetta ufficiale della RS n. 26/14) e in base alle disposizioni della presente delibera.
3.
Nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 32 della Legge sulle finanze pubbliche, l’ammontare della spesa consentita per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015 viene fissata complessivamente in 16.350.000 Euro suddivisa come segue:
– Comune città di Capodistria 15.027.000 EUR,
– Comune di Ancarano 1.323.000 EUR.
Il finanziamento delle spese, entro l’ammontare come dal primo comma di questo punto, avviene entro i limiti delle entrate correnti del bilancio e attingendo ai fondi sui conti correnti del Comune città di Capodistria.
4.
Fino all’adempimento delle condizioni per il passaggio al finanziamento autonomo ai sensi dell’articolo 33 della Legge sul finanziamento dei comuni, il finanziamento provvisorio dei due comuni si effettua su sotto conti separati del bilancio del Comune città di Capodistria nel rapporto e secondo le modalità stabilite dai sindaci, con delibera congiunta, nel rispetto della quota di spesa consentita fissata con questa delibera.
5.
I piani finanziari dei diretti fruitori, nel periodo del finanziamento provvisorio, si approva nell’assetto di una parte speciale del bilancio del Comune città di Capodistria per l’anno precedente.
I piani finanziari dei diretti fruitori del Comune città di Capodistria “400 Organi comunali e amministrazione” e del Comune di Ancarano, nel rispetto delle disposizioni di questa delibera, vengono adottati dal sindaco di ciascun comune. I piani finanziari delle Comunità locali vengono adottati dal consiglio delle singole Comunità locali.
Durante il periodo di finanziamento provvisorio, i diretti fruitori del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti esclusivamente nei limiti della quota stabilita nel piano finanziario per questo periodo, per le medesime voci di programma e all’interno delle stesse voci di bilancio dell’anno precedente.
In base agli articoli n. 41, 43 e 44 della Legge sulle finanze pubbliche, il fruitore diretto ha la possibilità di aprire ovvero di aumentare i limiti della quota di spesa stabilita con questa delibera.
6.
Durante il periodo di finanziamento provvisorio i fruitori diretti del bilancio non possono aumentare il numero dei dipendenti rispetto alla situazione in data 31 dicembre 2014.
7.
A conclusione del periodo di finanziamento provvisorio, le spese liquidate e le entrate riscosse saranno iscritte nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria e nel bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2015.
8.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1° luglio 2015.
N. 410-165/2014
Capodistria, 18 giugno 2015
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
N. 039
Ancarano, 23 giugno 2015
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost