Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice, stran 5795.

  
Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 in 18/10) na 8. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga)
Predmetni odlok je izdelan skladno z družbenim planom razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00 in 75/04) in Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 35/85 in Uradni list RS, št. 1/98, 4/00, 28/03, 98/09).
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa prostorske ureditve, območje sprememb in dopolnitev, opis prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet)
Prostorske ureditve so:
– območje bivše gostilne »Povh« s predvideno odstranitvijo dveh objektov in izgradnjo štirih enostanovanjskih hiš v obliki dveh dvojčkov.
III. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
4. člen
(območje)
Območje ureditve obsega parcele:
– 94/3 in 94/4, obe k. o. Slovenske Konjice.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Ureditve se umeščajo v območje starega mestnega jedra. Iz priložene dokumentacije št. 006/2014, Velenje, 29. 4. 2015, ki ga je izdelal VEBIRO, d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje je razvidna umestitev štirih enostanovanjskih hiš v obliki dveh dvojčkov. Objekta ne bosta tako po svojem volumnu, kot tudi ne po gabaritih presegala obstoječih stanovanjskih objektov v okolici. Glede na dejstvo, da sta predvidena objekta za odstranitev locirana na parcelni meji, bodo novi objekti odmaknjeni precej več. S tem se bo pridobil ob javni cesti tudi prostor za izdelavo pločnika. Dovozni priključek na javno cesto bo nekoliko zamaknjen glede na obstoječo lokacijo.
6. člen
(funkcija območja)
Območje obravnave je stavbno zemljišče. Območje je namenjeno rušitvi dveh obstoječih dotrajanih objektov in gradnji štirih enostanovanjskih hiš v obliki dveh dvojčkov z ureditvijo pripadajočih parkirišč z dovozom na lokalno cesto.
7. člen
(urbanistično arhitektonska zasnova)
Objekt enovitega prizmatičnega volumna, ki sestavlja dvojček. Dvojčka sta med seboj enaka. Posamezna volumna sta medsebojno zrcaljena.
8. člen
(oblikovanje in dimenzije načrtovanih objektov)
(1) Etažnost posameznega objekta je P+M, gabarit 6.60 x 13.50 m (ne velja za terase in izzidek stopnišča) in višine 8.50 m, fasada klasičen zariban omet, barva v naravno svetlo umirjenih tonih, streha dvokapnica 38 stopinj s slemenom v smeri daljše stranice, krita z opečnim zareznikom opečno rdeče barve.
(2) Parkirni nadstrešek pred objektom. Nadstrešek je pri hiši, ki je bolj oddaljena od ceste velik 7,15 x 8,15 m, pri drugem objektu pa 7,15 x 5,22 m.
(3) Gradnja dodatnih pomožnih objektov je le izjemoma sprejemljiva pod pogoji, da se oblikovanje značajsko prilagodi arhitekturni tipiki prostora in novogradnje, po predhodno pridobljenih kulturnovarstvenih pogojih in soglasju.
9. člen
(pogoji zunanje ureditve)
(1) Dovoz v širini dvosmernega vozišča 4.30 m urejen kot asfaltirana površina. Enako je urejen prometni priključek na javno cesto. Prometni priključek je urejen s potrebno cestno prometno signalizacijo.
(2) Ostale utrjene površine na privozu so tlakovane s tlakovci razgibanega formata v sivi naravni barvi.
(3) Zelene površine okoli objektov so urejene kot zelenica. Zaradi relativno majhnih parcel se na vsaki od njih zasadi vsaj eno manjše avtohtono listnato drevo. Žična ograja ob mejah se obsadi z zimzelenimi popenjalkami npr. bršljanom. Zaradi omilitve morebitnih negativnih vplivov na dovozu se ob meji s parcelo številka 93/7, k.o. Slovenske Konjice predvidi zid, ki se prav tako v celotni dolžini in z obeh strani obsadi z zimzelenimi popenjalkami. Zasaditev listnatih grmovnic se predvidi ob prometnem priključku in na koncu interne ceste.
(4) Posestna ograja se uredi kot pletena karo mrežna ograja s kovinskimi stebrički, ob meji s parc. št. 93/7, k.o. Slovenske Konjice pa z zidom. Žična ograja, kjer ni zidu, naj meri v višino do 1,5 m, zid ob meji s parcelno številko 93/7, k.o. Slovenske Konjice pa v višino od 1,5 do 1,8 m z 2 m pasom zelenice od meje do roba asfalta dovozne ceste.
10. člen
(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno oviranim ljudem)
Zunanja ureditev se načrtuje in izvede tako, da omogoča dostope funkcionalno oviranim ljudem.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(splošni pogoji priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na območju obravnave:
– Objekte se priključi na obstoječe in predvideno kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko omrežje in elektronsko komunikacijsko omrežje v območju starega mestnega jedra.
– Trase komunalnih in energetskih vodov se medsebojno uskladijo. Upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in odmiki od grajenih struktur.
– Gradnja komunalnih naprav in objektov se izvaja usklajeno.
– Obstoječe komunalne vode se zaščiti.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
12. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
Načrtovana odstranitev dveh objektov in izgradnja štirih enostanovanjskih hiš v obliki dveh dvojčkov se načrtuje v zavarovanem območju naselbinskega kulturnega spomenika Slovenske Konjice – Mestno jedro (EŠD 664). Predvidene posege na območju gradnje se načrtuje tako, da se ne zmanjša historična pričevalnost bližnjih varovanih objektov in ambienta naselja. Za posege je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojnega organa.
V skladu s 84. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine izvaja pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije konservatorski nadzor nad posegi v dediščino. To pomeni, da se obstoječi objekti porušijo do kote obstoječe hodne površine, vsi posegi v zemeljske plasti pa se izvajajo pod nadzorom pristojnega konservatorja arheologa. Vsaj 10 dni pred pričetkom del je potrebno o tem obvestiti pristojni Zavod.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
13. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim manjše talne površine.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S prometnih površin, gradbenih površin in odlagališč gradbenega materiala se omeji in prepreči emisije prahu. S teh površin se preprečiti tudi odtekanje vode.
(3) Pri gradnji se humus odstrani in pravilno deponira. Viške zemljine se uporabi pri urejanju zelenic.
14. člen
(varstvo kakovosti voda)
Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja se uredi v skladu s pogoji določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Na meteorno kanalizacijo se dovoli priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe.
15. člen
(varstvo zraka)
Zaradi zmanjševanja onesnaževanja zraka s prašnimi emisijami in emisijami plinov gradbenih strojev med gradnjo se upošteva naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– primerno razporeditev in ureditev začasnih in drugih dovoznih poti na gradbišče,
– zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se predvidi zadostno močenje prevoznih poti in odkritih površin.
16. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje ureditve se opredeli s III. stopnjo hrupa. Med gradnjo se ne presega mejne ravni hrupa. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hrupom. Zvočni signali na gradbišču se uporabljajo le v nujnih primerih.
17. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke in osvetljevanje se izvede tako, da je svetloba usmerjena izključno v tla.
18. člen
(pogoji zbiranja in odvoza odpadkov)
(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini. Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor, lahko tudi v objekt. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
(2) Gradbene odpadke ki nastanejo pri gradnji, se odstrani izven območja podrobnega načrta.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
19. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se zagotavlja z nepozidanimi površinami, kamor je možen umik v primeru požara in potresa.
20. člen
(pogoji za varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost objektov se zagotovi z dovozi za interventna vozila po obstoječem internem omrežju povoznih površin. Izgrajeno hidrantno omrežje zagotavlja preskrbo s požarno vodo. Varen umik se zagotovi na zunanje površine, dovozne in parkirne površine.
(2) Dostop za interventna vozila do objektov po obstoječem cestnem omrežju.
(3) Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine se opredeli v PGD projektu skladno z določili veljavne zakonodaje.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA
21. člen
(odstopanja)
Dopustna so odstopanja:
– pri tlorisnih dimenzijah do 5 %, odstopanje je lahko tudi večje kot –5 %, če je to utemeljeno z arhitekturno zasnovo stavb in zunanje ureditve,
– pri višinskih dimenzijah objektov do +0,5 m navzgor. Odstopanja so dopustna tudi navzdol, če je to utemeljeno z arhitekturno zasnovo stavb.
X. DRUGI POGOJI
22. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU
23. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Po prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev se območje vključi v enoto urejanja, ki vključuje območje starega mestnega jedra.
XII. KONČNI DOLOČBI
24. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
(razveljavitev)
S tem odlokom se razveljavi dele določil Odloka o zazidalnem načrtu prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice, ki veljajo za obravnavane parcele (Uradni list RS, št. 35/85).
Št. 3500-0006/2004
Slovenske Konjice, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost