Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Ob-2586/15, Stran 1326
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 39/08) ter na podlagi sklepa župana št. 322-110/2015, z dne 30. junija 2015, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditve »Silvestrovanje v Kopru 2015/2016«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor organizatorja prireditve za sofinanciranje prireditve »Silvestrovanje v Kopru 2015/2016«.
II. Pogoji prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter imajo za to predpisana dovoljenja ter vsaj eno referenco pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, ki je premet razpisa.
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami,
– izjavo o organizaciji izvedbe novoletnega ognjemeta,
– plan promocije in oglaševanja prireditve »Silvestrovanje v Kopru 2015/2016«,
– podroben opis vsebine programa »Silvestrovanje v Kopru 2015/2016«, (točne nazive izvajalcev, ure izvedbe programa, lokacije prireditve …),
– predvideni finančni plan prireditve »Silvestrovanje v Kopru 2015/2016«,
– dokazila (podpisane izjave, dogovore, potrditve, pogodbe …) o izvedbi programa s strani izvajalcev, navedenih v prijavljenem programu prireditve.
Program mora zajemati najmanj naslednje vsebine, po predpisanem terminu in urniku:
– termin in ura: program prireditve se mora izvajati od najmanj 21. ure – 31. decembra 2015, do najkasneje 2. ure zjutraj – 1. januarja 2016;
– lokacija: koprski mandrač (najmanj do 24. ure na silvestrski večer) in Taverna. V primeru slabega vremena se lahko celotni program izvede v Taverni;
– zapore: potrebno je zagotoviti začasno zaporo Pristaniške ulice najmanj od 22. do 2. ure;
– vsebina: izvedba zabavno glasbenega programa z najmanj dvema znanima in eno manj znano glasbeno zasedbo, povezovalca/animatorja programa (ki povezuje prireditev od njenega začetka do konca, ki izvede skupaj z obiskovalci odštevanje sekund do novega leta v živo, digitalno (projicirano) odštevanje, organizacija izvedbe ognjemeta in postavitev zvočnikov tako, da bodo obiskovalci prireditve lahko prisluhnili programu na Pristaniški ulici (od Kapitanije do tržnice v Kopru, na delu Semedelske ceste do konca Hlavatiyevega parka na strani proti Žusterni in v Taverni s Carpaccievim trgom).
Udeležba na prireditvi mora biti v celoti brez vstopnin ali drugih prispevkov za obiskovalce.
III. Merila za izbor
Za ocenjevanje posameznih prijav bosta uporabljeni naslednji merili:
1. predlagan program prireditve
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijavitelju, ki po mnenju komisije ponudi najboljši program in sicer 20 točk, drugi najboljši program prejme 18 točk in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk).
2. predlagan program prireditve vključuje več vsebin/programa, kot je predpisano v besedilu javnega razpisa
(10 točk prejme prijavitelj, katerega program prireditve vključuje bistveno več programa/vsebin kot je predpisano v javnemu razpisu, 5 točk prejme prijavitelj, katerega program vključuje več programa/vsebin kot je predpisano v javnemu razpisu, ostali prijavitelji prejmejo 0 točk).
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo po mnenju komisije ponudil najboljši program prireditve in bo dosegel najvišje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 30.
Po zaključku prireditve poda izbrani izvajalec končno finančno in natančno vsebinsko poročilo z dokazili (izvodi promocijskega materiala prireditve, kopije plačanih računov najmanj v višini razpisanih in dodeljenih sredstev).
IV. Višina sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje prireditve znaša do največ 8.000,00 EUR, od tega zneska mora izbrani organizator nameniti za promocijo prireditve, ki je predmet javnega razpisa, najmanj 25 % dodeljenih sredstev, kar znaša največ 2.000 EUR. Sredstva bodo dodeljena v skladu z veljavnim odlokom o proračunu občine, v pogojih začasnega financiranja pa tudi z veljavnim aktom o začasnem financiranju.
Minimalni obseg promocije, ki ga jo je dolžan izvesti izbrani organizator mora obsegati najmanj:
– oglaševanje prireditve na lokalni radijski postaji (najmanj 30 oglasov, najmanj 7 dni oglaševanja);
– oglaševanje na nacionalni radijski postaji (najmanj 30 oglasov, najmanj 10 dni oglaševanja);
– jumbo oglaševanje (najmanj 5 plakatnih mest na območju Koper – Izola in Piran, najmanj 14 dni);
– oglaševanje s plakati (najmanj 50 plakatnih mest na območju Koper – Izola in Piran, najmanj 14 dni);
– TV oglaševanje (najmanj oglaševanje s telopi/7 dni oglaševanja);
– drugo (PR članki, spletno oglaševanje, izdelava plakatov …).
Pri izplačilu sredstev vezanih na promocijo prireditve, se bo upoštevalo realne tržne vrednosti za razpisane storitve. Računi, ki ne bodo odražali dejanskega stanja na trgu (če storitve, ki so predmet računa ne bodo dokazljive), ne bodo upoštevani pri seštevku prejetih računov za izplačilo dodeljenih sredstev in bodo obravnavani kot neupravičeni.
Mestna občina Koper bo sofinancirala program izbranega organizatorja prireditve na osnovi zgoraj navedenih meril in pogojev. Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero bodo določeni pogoji in način koriščenja dodeljenih proračunskih sredstev.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
V. Rok izvedbe: program prireditev mora potekati 31. decembra 2015 (najmanj od 21. ure) do 1. januarja 2016 (do 2. ure).
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Obravnavali bomo prijave, ki bodo poslane pravočasno in pravilno opremljene do vključno 31. julija 2015, priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – vloga št. 322-110/2015«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
VII. Obravnava vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Postopek vodi Turistična organizacija Koper. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Mestna občina Koper lahko, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega razpisa.
Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
VIII. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje Jana Otočan, Turistična organizacija Koper, tel. 05/664-62-42.
Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost