Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2093. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic, stran 5655.

  
Na podlagi sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju podružnic bank držav članic
1. člen
(Splošne določbe)
(1) Ta sklep določa podrobnejši obseg podatkov in informacij, ki jih poročajo podružnice bank držav članic (v nadaljevanju: podružnic) v zvezi s poslovanjem na območju Republike Slovenije.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Poročanje zaradi spremljanja likvidnostnega tveganja)
Podružnica mora poročati o količnikih likvidnosti v skladu s Sklepom o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15).
3. člen
(Poročanje za informativne in statistične namene)
(1) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 50/15) ter Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 7. julija 2015, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije.
(2) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08 in 24/13) in Navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 107/08, 36/09, 81/09, 81/10, 103/11, 99/12 in 27/13) ter Navodilom o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 109/13).
(3) Podružnica mora poročati o oceni izgub iz kreditnega tveganja v skladu s Sklepom o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15) in Navodilom za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15) oziroma na obrazcih RAZ-1 in RAZ-2. Na obrazcu RAZ-1 se izpolnijo le stolpci od 1 do 10 ter stolpci 14, 21, 32 in 33.
(4) Če podružnica opravlja plačilne storitve, kakor so opredeljene v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12), mora poročati o nadomestilih, ki jih zaračunava uporabnikom v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, v skladu s Sklepom o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 71/09).
(5) Če podružnica opravlja menjalniške posle, kakor so opredeljeni v Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12), mora poročati o odkupu tuje gotovine in čekov, ki se glasijo in so unovčljivi v tujem denarju, ter o prodaji tuje gotovine po valutah v skladu s Sklepom o opravljanju menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 30/13).
(6) Če je podružnica obveznik po Sklepu o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 38/14), mora poročati v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 69/14).
(7) Podružnica mora poročati o medbančnih depozitih v skladu s Sklepom o poročanju o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 103/06) in v skladu z Navodilom o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih (Uradni list RS, št. 105/06, 27/07 in 4/14).
(8) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 47/15).
(9) Podružnica mora poročati v skladu s Sklepom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 72/10).
4. člen
(Poročanje za uresničevanje jamstva za vloge)
(1) Podružnica polletno poroča o številu vlagateljev pri podružnici, katerih vloge so zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v državi sedeža banke, in o skupnem znesku njihovih zajamčenih vlog, ločeno za fizične in pravne osebe.
(2) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je po stanju ob koncu junija najkasneje do konca julija tekočega leta, po stanju ob koncu decembra pa najkasneje do konca januarja naslednjega leta.
5. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 32/12).
6. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. julija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost