Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2137. Sklep o mirovanju funkcije poslanke
2138. Sklep o določitvi kandidata, ki bo v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravljal funkcijo poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke
2139. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
2140. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2141. Sklep o imenovanju članice Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2142. Sklep o imenovanju članice Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2143. Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije
2144. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2145. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Stockholmu, v Kraljevini Švedski
2146. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Stockholmu, v Kraljevini Švedski
2147. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Cardiffu, v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska

MINISTRSTVA

2148. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2149. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2150. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2015

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2151. Statut Univerze na Primorskem (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UP-UPB2)
2152. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki diplom Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto

OBČINE

Celje

2153. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje
2154. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OZ-9
2155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin
2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
2157. Sklep o podelitvi pooblastila za odločanje o delovni uspešnosti poslovodnih organov javnih zavodov
2158. Sklep št. 1/2015 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2159. Sklep št. 4/15 o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerknica

2160. Pravilnik o elektronskem poslovanju Občinskega sveta Občine Cerknica
2161. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerknica (OVK)

Črnomelj

2162. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2015–2020
2163. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica po skrajšanem postopku
2164. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj
2165. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programa razvojnega oddelka v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj

Dravograd

2166. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd za programsko obdobje 2015–2020

Gorenja vas-Poljane

2167. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
2168. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gornji Petrovci

2169. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso

Hrpelje-Kozina

2170. Statut Občine Hrpelje - Kozina
2171. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi poslovnih prostorov Občine Hrpelje - Kozina

Kanal ob Soči

2172. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2173. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2015

Komen

2174. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Komen

Laško

2175. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško
2176. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško
2177. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015
2178. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
2179. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško
2180. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško

Medvode

2181. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode

Miren-Kostanjevica

2182. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Gospodarska cona ob obvoznici – zahod v Mirnu«

Pivka

2183. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Puconci

2184. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci

Razkrižje

2185. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje

Železniki

2186. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti