Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2176. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško, stran 5922.

  
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) in 152. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/08, 50/10) je občinski svet Laško na 7. seji dne 1. 7. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Laško
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/08, 50/10) se v prvem odstavku 6. člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dnevni red konstitutivne seje vsebuje tudi slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor«
3. člen
Črta se drugi stavek prvega odstavka 9. člena.
4. člen
Črta se 21. člen.
5. člen
Spremeni se tretji odstavek 24. člena, tako da se glasi:
»Vabilo na sejo se praviloma pošlje v elektronski obliki s povezavo za dostop do gradiva na svetovnem spletu. Vabilo s sejnim gradivom se objavi tudi na občinski spletni strani.«
6. člen
Črta se sedmi odstavek 29. člena.
7. člen
Drugi odstavek 32. člena se dopolni tako, da se doda stavek, ki se glasi:
»Javnost seje se zagotavlja tudi z zvočnim in slikovnim snemanjem sej. Posnetki sej se objavijo na spletni strani občine, lahko pa tudi na lokalni televiziji.«
V sedmem odstavku 32. člena se črta beseda »predsedujočega« in vejica, ki stoji pred njo.
8. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po ugotovitvi sklepčnosti se odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje«.
9. člen
Črta se drugi odstavek 38. člena.
10. člen
Črta se drugi stavek prvega odstavka 58. člena.
11. člen
Prvi odstavek 59. člena se dopolni tako, da se doda stavek:
»Pri glasovanju z dvigom rok se lahko uporabljajo barvni kartončki (zeleni kartonček – glas ZA, rdeči kartonček – glas PROTI).«
12. člen
Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seja občinskega sveta se snema zvočno in slikovno. Snemanje seje služi za pomoč pisanja zapisnika, z objavo na svetovnem spletu pa tudi za zagotavljanje transparentnosti delovanja občinskega sveta.«
13. člen
Prva alineja drugega odstavka 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles, občinskih organov in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih skladov in javnih podjetij,«
Doda se nova druga alineja drugega odstavka 73. člena, ki se glasi:
»– svetu predlaga kandidate oziroma poda soglasje ali mnenje k imenovanju kandidatov za direktorje oziroma ravnatelje javnih zavodov, javnih skladov in javnih podjetij,«
Ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
14. člen
V prvem odstavku 83. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Predsednik delovnega telesa ima namestnika, ki ga na predlog predsednika izvolijo člani delovnega telesa.«
V drugem stavku četrtega odstavka se beseda »navzočih« nadomesti z besedo »opredeljenih«.
15. člen
V drugem odstavku 91. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
16. člen
Prvi stavek odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog proračuna občine mora župan predložiti svetu najkasneje v tridesetih dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru.«
17. člen
138. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Županu in članom občinskega sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat. Postopek v zvezi z odstopom župana ali člana sveta ureja statut.
Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.
Izjava o odstopu, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena, mora biti dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna predlagati svetu novega kandidata. Svet odloči s sklepom.«
18. člen
V drugem odstavku 152. člena se beseda »vseh« nadomesti z besedo »navzočih«.
19. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-08/2015
Laško, dne 1. julija 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti