Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2178. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško, stran 5924.

  
Na podlagi 3., 6. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 7/03, 86/03, 44/05, 55/05) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 7. redni seji dne 1. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi in način urejanja, vzdrževanja in varstva površin ter objektov, ki naj zagotavljajo naseljem urejen in privlačen videz, higiensko ureditev ter kvaliteto bivanja.
2. člen
Površine in objekti, ki jih ureja ta odlok so:
– ulice, dovozne poti, trgi, pločniki in druge javne utrjene površine,
– zelenice, parki, vrtovi, ograje,
– parkirne površine, dvorišča in funkcionalne površine ob objektih,
– športno-rekreacijske površine, otroška igrišča, kopališča, šotorišča in kampi
– drevoredi in skupine pomembnejših dreves,
– naprave in objekti mestne opreme,
– objekti v javni in zasebni lastnini za stanovanjsko in proizvodno dejavnost.
3. člen
Lastniki, uporabniki in upravljavci površin in objektov iz 2. člena so dolžni:
– redno vzdrževati dvorišča, dovozne poti, vrtove, zelenice, ograje in mestno opremo,
– redno vzdrževati športno-rekreacijske površine, otroška igrišča, kopališča, šotorišča in kampe,
– redno vzdrževati fasade, strehe, žlebove, odtočne cevi, snegobrane, dimnike, zunanja vrata, okna, balkone,
– posekati drevje, veje in grmovje, ki ovira promet vozil in pešcev na javnih površinah,
– na objektih ob javnih cestah, trgih, parkirnih površinah in peš poteh, namestiti snegobrane,
– porušiti in odstraniti moteče objekte ter ruševine, ki kvarijo videz, ovirajo promet ali ogrožajo varnost državljanov,
– očistiti sneg s pločnikov, dostopov k objektom in drugih utrjenih javnih površin,
– poskrbeti, da se nemudoma odstranijo s streh ledene sveče,
– ob poledici posipati pločnike in dostop ob objektih s soljo ali peskom,
– redno vzdrževati in urejati izložbe,
– odstraniti napisne table, ki ne služijo namenu zaradi opustitve, spremembe dejavnosti ali drugih vzrokov,
– odstraniti iztrebke domačih malih in velikih živali, na javnih površinah in urejenih funkcionalnih površinah ob objektih.
4. člen
Prepovedano je:
– poškodovanje objektov in naprav mestne opreme prometnih znakov, spomenikov, obeležij ter javne razsvetljave,
– poškodovanje zelenic, cvetlic, nenačrtno sekanje in odstranjevanje drevja in grmovnic,
– onesnaževati ceste, ulice, trge, parkirna mesta in druge javne površine,
– odlaganje odpadnega in drugega materiala na površinah, ki jih ureja ta odlok,
– nameščanje bodeče žice ob javnih površinah,
– z balkona in oken iztepati, izlivati ali metati karkoli, ki povzroča nesnago ter ogroža zdravje ljudi,
– sežiganje odpadkov na zelenicah in vrtovih, kar okolje moti z dimom in smradom,
– izpuščati komunalne, gnojiščne odplake in gnojnico v vodotoke, javne površine ali zelenice,
– puščati odprte jaške, metati v jaške in požiralnike predmete, ki lahko povzročajo zamašitev,
– pisanje po zidovih objektov in komunalnih napravah,
– zanemariti čistočo in red na športnih, otroških igriščih, kopališčih ter avtobusnih in železniških postajah,
– sprememba namembnosti zelenic brez pridobitve ustreznih dovoljenj,
– zanemariti čistočo in red na zelenicah, dvoriščih in vrtovih zasebnih objektov,
– onesnaževati površine iz 2. člena z iztrebki domačih malih in velikih živali.
5. člen
Stranki, ki ne izvršuje dolžnosti po 3. členu oziroma povzroči škodo oziroma s kršenjem 4. člena tega odloka, pristojni organ naloži vzpostavitev v prvotno stanje ali odpravo pomanjkljivosti. Kolikor stranka v predpisanem času tega ne stori, se tako dejanje opravi po drugi osebi na zavezančeve stroške.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec.
7. člen
Kršitve določb po tem odloku prestavljajo prekršek po Zakonu o prekrških.
Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter globo 200,00 EUR odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, če kršijo določbe 3. in 4. člena.
Lastnike domačih živali, ki kršijo določbe zadnje alineje 3. in 4. člena, se kaznuje z globo 80,00 EUR.
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselji v Občini Laško (Uradni list RS, št. 24/06, 66/07, 51/12, 79/12).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0045/2014
Laško, dne 1. julija 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti