Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2177. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015, stran 5923.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 99/07, 17/10 in 45/11) je občinski svet Laško na 7. seji dne 1. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2015 (Uradni lis RS, št. 94/14) tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Leto 2015
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.355.366,00
70
DAVČNI PRIHODKI
9.327.638,00
700 Davki na dohodek in dobiček
7.412.408,00
703 Davki na premoženje
1.462.230,00
704 Drugi davki na blago
in storitve
453.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.831.790,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.413.375,00
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
20.065,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
118.100,00
714 Drugi nedavčni prihodki
2.274.250,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
986.033,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
244.253,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred.
741.780,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.209.905,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.128.561,00
741 Prejeta sred. iz drž.
proračuna iz sredstev EU
1.081.344,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
18.506.799,12
40
TEKOČI ODHODKI
5.875.087,00
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
876.674,00
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
134.670,00
402 Izdatki za blago in storitve
4.488.243,00
403 Plačila domačih obresti
89.500,00
409 Rezerve
286.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.755.572,00
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.067.250,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
460.150,00
413 Drugi tekoči domači transferi
2.228.172,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.635.040,12
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.635.040,12
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
241.100,00
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
118.100,00
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
123.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–2.151.433,12
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II. – 403 -404)
–2.066.566,12
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(70 +71) – (40 + 41)
1.528.769,00
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500 + 501)
700.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
700.000,00
500 Domače zadolževanje
700.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)
344.045,00
55
ODPLAČILA DOLGA
344.045,00
550 Odplačila domačega dolga
344.045,00
IX.
SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU
(I. + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)
–1.795.478,12
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. – VIII,)
355.955,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+ X. –IX.)
2.151.433,12
XII.
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.404.983,62
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2014
Laško, dne 1. julija 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti