Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2169. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso, stran 5901.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 286. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 5. redni seji dne 24. 3. 2015 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo osnovne šole Gornji Petrovci (naslov Gornji Petrovci 2), vrtca Gornji Petrovci (naslov Gornji Petrovci 2B) in večstanovanjskega objekta (naslov Gornji Petrovci 2A) s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso. Poleg tega ta akt določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Občina Gornji Petrovci. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
Uporabniki storitve oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso so Občina Gornji Petrovci in lastniki stanovanj v večstanovanjskem objektu na naslovu Gornji Petrovci 2A.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Občinski svet na podlagi DIIPa s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za oskrbo objektov, navedenih v 1. členu s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso v obliki javno zasebnega partnerstva.
Javni interes obsega:
– zamenjavo fosilnega energenta (kurilno olje) z lesno maso, ki je obnovljiv vir energije, s čimer se zmanjšuje izpuste CO2 in prispeva k uresničevanju strategije povečevanja izrabe obnovljivih virov energije in
– zniževanje stroškov ogrevanja v navedenem objektu.
3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je:
– prenova kotlovnice in postavitev nove kotlovske opreme,
– priključitev uporabnikov na kotlovnico,
– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
– distribucija toplotne energije do uporabnikov.
4. člen
(obseg posameznih nalog)
Naloge iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena obsegajo izvedbo potrebnih gradbenih del, dobavo in postavitev nove kotlovniške opreme, izvedbo potrebnih strojno inštalaterskih in elektro inštalaterskih del.
Naloge iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena obsegajo izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za zagotovitev distribucije toplotne energije do uporabnikovih naprav.
Naloga iz tretje alineje prvega odstavka prejšnjega člena obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice.
Naloge iz četrte alineje prvega odstavka prejšnjega člena obsegajo obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporanikom.
Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z gospodarsko javno službo neločljivo povezane.
5. člen
(obveznosti javnega partnerja)
Javni partner bo zasebnemu podelil izključno pravico izgradnje kotlovnice in upravljanja s kotlovnico v objektih, navedenih v 1. členu in mu omogočil tak dostop do kotlovnice, da bo lahko opravil potrebna gradbena in instalacijska dela.
Javni partner je tudi dolžan zagotoviti, da uporabniki toplote, ki so delno ali v celoti financirani iz občinskega proračuna, redno plačuje stroške dobavljene toplote. Dobavljena toplota se obračunava na podlagi pogodbe, ki jo skleneta zasebni partner in uporabnik.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner prevzema obveznosti izvedbe vseh investicijskih ukrepov za prenovo kotlovnice vključno s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za začetek obratovanja.
Zasebni partner v celoti prevzema obveznost upravljanja, razvoja in vzdrževanja kotlovnice, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice ter izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice. V to obveznost spada tudi nakup goriva (lesni sekanci) in zagotavljanje redne dobave toplote uporabnikom pri čemer zasebni partner prevzema tudi obveznost nabave goriva v lokalnem okolju.
II. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
7. člen
(oblika javno zasebnega partnerstva)
Javno zasebno partnerstvo se izvede v obliki koncesijskega razmerja.
III. TRAJANJE JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA
8. člen
(trajanje javno zasebnega partnerstva)
Koncesijska pogodba med javnim in zasebnim partnerjem se sklene za obdobje 15 let.
IV. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
9. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa, v odprtem postopku.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
10. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zadostne reference s predmetnega področja in zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
11. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Za izbor zasebnega partnerja se kot glavno merilo uporabi ekonomsko najugodnejša ponudba. Z javnim razpisom se kot dopolnilna lahko določi tudi druga merila.
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor najugodnejšega kandidata.
12. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva, podelitev soglasja za izvajanje dejavnosti distribucije toplote kot tržne distribucije in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se pooblasti župana.
13. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo strokovne komisije je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
14. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve koncesijske pogodbe. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner pogodbe ne podpiše v roku 30 dni od njegove pravnomočnosti.
15. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev oziroma s pretekom pogodbenega roka. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
16. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s koncesijsko pogodbo. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje.
Javni partner mora s koncesijsko pogodbo vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
VII. NAČIN FINANCIRANJA
17. člen
(način financiranja)
Sredstva za izvedbo investicije zagotovi zasebni partner.
Sredstva za tekoče obratovanje zagotovi zasebni partner iz prihodkov za dobavljeno toploto uporabnikom.
VIII. NADZOR
18. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in občinski svet.
19. člen
(veljavnost akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015-13
Gornji Petrovci, dne 22. junija 2015
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti