Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2174. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Komen, stran 5918.

  
Nadzorni odbor Občine Komen je na podlagi 54. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) dne 30. 3. 2015 sprejel
P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Poslovnik ureja organizacijo, naloge in način dela Nadzornega odbora Občine Komen (v nadaljevanju nadzorni odbor).
2. člen
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini deluje v okviru svojih pristojnosti neodvisno in samostojno. Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in nepristransko, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, statutom Občine Komen, Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine in tem poslovnikom.
Nadzorni odbor ima svoj žig, ki ima v sredini grb Občine Komen.
3. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Po predhodni presoji nadzorni odbor lahko javnost izključi. Nadzorni odbor je dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij porabnikov proračunskih sredstev. Pri delu mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
O nadzoru, ki je v postopku izvajanja, se do izdaje končnega poročila, ki je informacija javnega značaja lahko navaja le, v kateri fazi je nadzor in kdaj bo predvidoma končan.
II. ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
4. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, s katerim seznani župana in občinski svet. Pobudo za vključitev določenih zadev v letni nadzorni program lahko nadzornemu odboru podajo občinski svet in župan ter občani, ki jih nadzorni odbor upošteva po svoji lastni presoji.
Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor proračuna in zaključnega računa proračuna občine in polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem, vsaj enkrat v svojem mandatu pa nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov občine (krajevnih oziroma vaških skupnosti) ter finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih). V letnem programu nadzorni odbor navede nadzorovane osebe, predmet in obseg nadzora, cilj nadzora ter člane nadzornega odbora, ki bodo izvajali posamezen nadzor.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna, poročila o opravljenih nadzorih in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo.
5. člen
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik, ki ga člani odbora izvolijo med sabo na konstitutivni seji ali od predsednika pooblaščeni član nadzornega odbora.
6. člen
Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
– pripravi predlog programa nadzora nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev za posamezno proračunsko leto,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko upravo,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.
Predsednik lahko za določena opravila zadolži posameznega člana odbora. Zapisnike o sejah piše zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava, podpiše pa ga predsednik nadzornega odbora. Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku je potrebno priložiti kopijo gradiva.
7. člen
Dokumentacija nadzornega odbora, kot so zapisniki in gradivo za seje se hrani v prostorih občinske uprave Občine Komen.
8. člen
Temeljni akt nadzornega odbora je poročilo s priporočili in predlogi, ki vsebuje ugotovitve glede skladnosti ravnanja, mnenja in navodila za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ter predloge ukrepov za zagotovitev zakonitosti oziroma skladnosti ravnanja.
9. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij pooblaščenih porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
10. člen
Člani nadzornega odbora so se dolžni udeleževati sej nadzornega odbora in opravljati nadzore ter druge naloge, za katere jih pooblasti ali zadolži nadzorni odbor.
Če se član nadzornega odbora trikrat zapored ne udeleži seje nadzornega odbora ali če dvakrat ne opravi naloge, za katero ga pooblasti ali zadolži nadzorni odbor, oziroma nalog ne izvaja v skladu z veljavnimi predpisi in tem poslovnikom, mora predsednik nadzornega odbora na prvi naslednji seji predlagati njegovo razrešitev. Na podlagi sprejete odločitve predsednik nadzornega odbora oblikuje predlog za njegovo razrešitev, ki ga predloži občinskemu svetu.
III. POSTOPEK NADZORA
11. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku in po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje in poslovanje s premoženjem lokalnih skupnosti.
12. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore. Redni nadzori se opravijo v skladu z letnim programom dela, izredni nadzori pa so tisti, ki niso opredeljeni v letnem programu in se opravijo na podlagi sklepov, ki jih naknadno sprejme nadzorni odbor. Nadzorni odbor lahko sprejme sklep o izrednem nadzoru na podlagi pobude
– občinskega sveta,
– župana,
– članov nadzornega odbora,
– pisnih pobud občanov.
13. člen
Pred začetkom posameznega nadzora nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora,
– če je član nadzornega odbora v nasprotju interesov oziroma obstaja možnost, da bi do njega prišlo.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora v primeru, ko nastopijo okoliščine za njegovo izločitev. Zahteva za izločitev mora biti vložena pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere je oprta zahteva za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.
14. člen
Nadzor se prične s sklepom o izvedbi nadzora, ki ga sprejme nadzorni odbor. Sklep mora vsebovati identifikacijo nadzorovane osebe, njene odgovorne osebe, predmet, obseg in cilj nadzora, čas nadzora ter člane nadzornega odbora, ki bodo nadzor izvedli. Sklep o izvedbi nadzora se vroči nadzorovani osebi.
15. člen
Izvedba nadzora se opravlja na podlagi načrta izvedbe nadzora. Načrt izvedbe posameznega nadzora pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za izvedbo nadzora. Izdelava poročila se izvaja skladno s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).
16. člen
Člani nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, imajo pravico od nadzorovanih oseb zahtevati vse podatke, ki so jim potrebni za izvedbo nadzora. Nadzorovane osebe so podatke dolžne dati, prav tako so nadzorovane osebe dolžne predložiti članom nadzornega odbora vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku ter odgovarjati na ugotovitve in priporočila nadzornega odbora.
Zahteva za predložitev podatkov je lahko podana pisno ali ustno. V primeru ustne zahteve, član nadzornega odbora sestavi uradni zaznamek, ki mora vsebovati podatke o navedbi dokumentacije ki jo je potrebno predložiti ter rok za predložitev podatkov, ter navedbo osebe, ki ji je bila zahteva sporočena.
Zahtevane podatke je nadzorovana oseba dolžna predložiti v roku 10 delovnih dni od prejema zahteve za dokumentacijo. Ta rok se na prošnjo nadzorovane osebe lahko podaljša. Odločitev o podaljšanju sprejmejo člani nadzornega odbora, ki nadzor izvajajo.
17. člen
Nadzorovana oseba lahko že pred izdajo osnutka poročila izvede ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, kolikor je to časovno, tehnično in organizacijsko mogoče. O izvedenih ukrepih seznani nadzorni odbor s pisnim poročilom. Nadzorovana oseba je v postopku nadzora upravičena članom nadzornega odbora, ki izvajajo nadzor izraziti svoja mnenja in ugovarjati njegovim ugotovitvam.
18. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora, ki je izvajal nadzor, osnutek poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila ter predlogi ukrepov. Osnutek poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila vložiti odzivno poročilo pri nadzornem odboru. Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v roku 15 dni. Končno poročilo s priporočili in predlogi pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu.
Končno poročilo nadzornega odbora je informacija javnega značaja in se ga objavi na uradni spletni strani Občine Komen.
19. člen
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so:
1. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna za namene, ki niso predvideni v proračunu,
2. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva,
3. prodaja občinskega finančnega in stvarnega premoženja:
– ki ni vključeno v letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja, razen če predmeta prodaje v skladu s predpisi ni potrebno vključiti v ta program,
– s sklenitvijo neposredne pogodbe, razen v primerih, ko zakon ali drug prepis to dopušča,
– v nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa,
4. oddaja javnega naročila brez javnega razpisa, oziroma oddaja del brez izvedbe javnega razpisa, kadar bi bilo to potrebno.
Ne glede na pomembnosti pri vrednosti oziroma naravi kršitve pa nadzorni odbor lahko opredeli kot hujšo kršitev tudi ponavljajoče se kršitve, na katere je nadzorni odbor že opozoril, vendar niso bili sprejeti popravljalni ukrepi.
20. člen
Nadzorovana stranka je dolžna spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan ter pristojni organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge.
Nadzorni odbor je dolžan enkrat letno poročati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
21. člen
Nadzorovana oseba, v poslovanju katere so bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti, mora nadzornemu odboru predložiti poročilo o odpravljanju odkritih nepravilnosti. Odzivno poročilo mora biti predloženo v pisni obliki. Rok za predložitev odzivnega poročila je 90 dni od dneva prejema končnega poročila s priporočili in predlogi nadzornega odbora.
V odzivnem poročilu nadzorovana oseba navede na kakšen način je upoštevala ugotovitve, mnenja in priporočila nadzornega odbora ter sprejete popravljalne ukrepe.
Nadzorovana oseba odzivnega poročila ni dolžna predložiti, v kolikor je že pred izdajo končnega poročila izvedla ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
22. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava. Posamezne strokovne naloge nadzornega odbora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
IV. SREDSTVA ZA DELO NADZORNEGA ODBORA
23. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora potrdi občinski svet in so sestavni del proračuna občine. Odredbodajalec sredstev za delo nadzornega odbora je župan, ki lahko za odredbodajalca pooblasti predsednika nadzornega odbora.
24. člen
Članom nadzornega odbora pripada za njihovo delo nadomestilo oziroma nagrada v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki ga sprejme občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Za področja delovanja nadzornega odbora, ki jih ne ureja ta poslovnik, se smiselno uporabljajo določbe Statuta Občine Komen in Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen.
26. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi na uradni spletni strani Občine Komen.
Št. 011-05/2015-4
Komen, dne 30. marca 2015
Nadzorni odbor
Dean Zalesjak l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti