Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin, stran 5869.

  
Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter v skladu z 10., 19. in 115. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 7. redni seji dne 30. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin
1. člen
V besedilu 1. člena Odloka o rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 75/02, 105/03 in 23/15) se črta besedilo »in podrejena raba«.
2. člen
(1) Spremeni se 2. točka 2. člena tako, da se glasi:
»2. Posebna raba javnih površin pomeni rabo javnih površin za:
– postavitev gostinskega vrta, ki ni prostorsko povezan z obstoječim gostinskim obratom,
– postavitev gostinskega vrta, ki je prostorsko povezan z gostinskim obratom,
– postavitev kioska,
– postavitev prodajnega objekta, premične stojnice in premičnega vozička za namene prodaje,
– postavitev stojala za brezplačne časopise,
– postavitev polnilnih točk,
– postavitev cvetličnih korit,
– postavitev samopostrežnega avtomata,
– prirejanje razstav,
– postavitev gradbenega odra ali gradbišča,
– izvedbo snemanja filma in otvoritve,
– izvedbo javne prireditve (kulturna, športna, zabavna, izobraževalna, verska ali druga aktivnost) in javnega shoda,
– postavitev stojnice za predstavitve humanitarnih, socialnih, kulturnih, športnih in okoljevarstvenih vsebin, za podpisovanje peticij ter za namene volitev in referendumov in promocij zdravja,
– postavitev urbane opreme.«.
(2) Črta se 3. točka.
(3) Dosedanja 4. točka postane 3. točka, dosedanja 5. točka pa postane 4. točka.
3. člen
V naslovu poglavja II. se črta besedilo »sklenitve pogodbe in«.
4. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javne površine se oddajo v uporabo za namene posebne rabe iz 2. točke 2. člena tega odloka na podlagi dovoljenja, ki ga izda pristojni organ občinske uprave na podlagi vloge.«.
5. člen
Črta se 4. člen.
6. člen
(1) Črta se prvi odstavek 5. člena.
(2) Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
(3) V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo »sklenitev pogodbe oziroma«.
7. člen
V besedilu 7. člena se beseda »podrejene« nadomesti z besedo »posebne«.
8. člen
V tretjem odstavku 8. člena se črtata besedi »in podrejena«.
9. člen
V prvem odstavku 9. člena se črtata besedi »ali podrejene«.
10. člen
V prvi, tretji in sedmi alineji prvega odstavka 12. člena se besedi »s pogodbo« nadomestita z besedama »z dovoljenjem«.
11. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedi »v pogodbi« nadomestita z besedama »z dovoljenjem«.
12. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedi »s pogodbo« nadomestita z besedama »z dovoljenjem«.
13. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedi »s pogodbo« nadomestita z besedama »z dovoljenjem«.
14. člen
V tretjem odstavku 17. člena se črtata besedi »ali podrejene«.
15. člen
(1) V prvi in drugi alineji 20. člena se črtata besedi »ali pogodbe« in »ali pogodbo«.
(2) V tretji alineji se besedilo »s pogodbo ali« nadomesti s črko »z«.
(3) V četrti, peti in osmi alineji se besedi »s pogodbo« nadomestita z besedama »z dovoljenjem«.
(4) V deveti alineji se besedilo »s pogodbo oziroma« nadomesti s črko »z«.
16. člen
Poglavje IV. se črta.
17. člen
(1) V prvem odstavku 23. člena se besedilo »prirejanje razstav in javnih prireditev« nadomesti z besedilom »uporabo javne površine«.
(2) V drugem odstavku se spremeni tabela tako, da se glasi:
»
prirejanje razstav
1,00 euro/dan
zabavna prireditev 
200,00 eurov/dan
gostinski vrt v starem mestnem jedru
0,01 eura/m2/dan
na ostalih območjih
0,01 eura/m2/dan
kiosk v starem mestnem jedru
0,10 eura/m2/dan
na ostalih območjih
0,10 eura/m2/dan
cvetlično korito
1,00 euro/leto
polnilna točka
50,00 eurov/leto
prodajni objekt, premična stojnica ali premični voziček za prodajo
0,10 eura/m2/dan
samopostrežni avtomat
40,00 eurov/leto
stojalo za brezplačne časopise
50,00 eurov/leto
gradbeni oder ali gradbišče
0,10 eura/m2/dan
otvoritve
20,00 eurov/dan
javna prireditev ali javni shod
20,00 eurov/dan
stojnica za predstavitve
0,50 eura/dan
«.
18. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obstoječi uporabniki javne površine za namene posebne rabe iz 2. člena tega odloka, ki nimajo dovoljenja, morajo najkasneje v tridesetih dneh od uveljavitve tega odloka vložiti pri pristojnem organu občinske uprave vlogo za izdajo dovoljenja. Če tega ne storijo v postavljenih rokih, Inšpektorat ukrepa v skladu s 25. členom tega odloka.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(1) Obstoječe pogodbe za rabo javnih površin, ki so bile sklenjene na podlagi določb Odloka o rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 75/02, 105/03 in 23/15), prenehajo veljati s potekom časa za katerega so bile sklenjene.
(2) Postopki sklenitve pogodb za rabo javnih površin, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka in za katere do uveljavitve tega odloka pogodbe za rabo javnih površin še niso sklenjene, se končajo po določbah tega odloka kot postopki za pridobitev dovoljenja za rabo javnih površin.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-1/2015
Celje, dne 30. junija 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti