Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2175. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško, stran 5920.

  
Na podlagi 21., 155. in 156. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je občinski svet Laško na 7. seji dne 1. 7. 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Laško
1. člen
V Statutu Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) se v drugem odstavku 3. člena pred besedo »naloge« doda beseda »prenesene«.
2. člen
V četrtem odstavku 5. člena se pred besedo »odločitve« doda besedna zveza »zakona in«, pred besedo »zemljišč« pa se doda besedna zveza »ali uporabniki«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina je ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
Belovo, Blatni Vrh, Brezno, Brodnice, Brstnik, Brstovnica, Bukovca, Curnovec, Debro, Doblatina, Dol pri Laškem, Gabrno, Globoko, Govce, Gozdec, Gračnica, Harje, Huda Jama, Jagoče, Jurklošter, Kladje, Klenovo, Konc, Kuretno, Lahomno, Lahomšek, Lahov Graben, Laška vas, Laško, Laziše, Leskovca, Lipni Dol, Lokavec, Lože, Mačkovec, Mala Breza, Male Grahovše, Marija Gradec, Marijina vas, Modrič, Mrzlo Polje, Obrežje pri Zidanem Mostu, Ojstro, Olešče, Padež, Paneče, Plazovje, Polana, Povčeno, Požnica, Radoblje, Reka, Rifengozd, Rimske Toplice, Sedraž, Selo nad Laškim, Senožete, Sevce, Slivno, Spodnja Rečica, Stopce, Strensko, Strmca, Suhadol, Šentrupert, Širje, Škofce, Šmihel, Šmohor, Tevče, Tovsto, Trnov Hrib, Trnovo, Trobni Dol, Trojno, Udmat, Velike Gorelce, Velike Grahovše, Veliko Širje, Vodiško, Vrh nad Laškim, Zabrež, Zgornja Rečica, Zidani Most, Žigon.«
4. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
»Krajevna skupnost Jurklošter ima sedež v Jurkloštru 19a, Jurklošter.
Krajevna skupnost Laško ima sedež naTrubarjevi ulici 3, Laško.
Krajevna skupnost Marija Gradec ima sedež na Marija Gradcu 29, Laško.
Krajevna skupnost Rečica ima sedež v Hudi Jami 1, Laško.
Krajevna skupnost Rimske Toplice ima sedež na Aškerčevi cesti 6, Rimske Toplice.
Krajevna skupnost Sedraž ima sedež v Sedražu 22, Laško.
Krajevna skupnost Šentrupert ima sedež v Šentrupertu 89, Šentrupert.
Krajevna skupnost Vrh nad Laškim ima sedež na Vrhu nad Laškim 9a, Laško.
Krajevna skupnost Zidani Most ima sedež v Zidanem Mostu 12, Zidani Most.«
5. člen
V prvem in drugem odstavku 9. člena se besedna zveza »Občinski svet« nadomesti z besedo »Župan«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
7. člen
V zadnji alinei 5. točke 13. člena se črta vejica in beseda »pogrebno«, beseda »ogledno« pa se nadomesti z besedo »pregledno«.
8. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organa občine po posebni zakonodaji sta občinska volilna komisija in svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.«
Tretji odstavek se črta.
V šestem odstavku se beseda »neprofesionalno« nadomesti z besedo »nepoklicno«.
9. člen
V petem odstavku 16. člena se število »15« nadomesti z besedilom »z zakonom določen odstotek«.
10. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta in podžupana s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru, z delom v občinski upravi, s funkcijo načelnika upravne enote in z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine ureja zakon.«
11. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Seje občinskega sveta so javne. Občinski svet lahko sklene, da se javnost izključi, če se obravnava gradivo, ki vsebuje podatke, ki so varovani na podlagi zakona. Izključitev javnosti podrobneje določa poslovnik občinskega sveta.«
12. člen
V osmem odstavku 34. člena se za besedo »organih« postavi pika in se črta besedilo »in organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta.«
13. člen
V zadnjem stavku tretjega odstavka 46. člena se za besedo »odbora« postavi pika in se črta besedilo »ali najmanj ene četrtine članov občinskega sveta.«
14. člen
Črtata se drugi in peti odstavek 48. člena.
V šestem odstavku 48. člena se besedilo »konca meseca januarja koledarskega leta« nadomesti z besedilom »obravnave zaključnega računa«.
15. člen
Tretji odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nezdružljivost članstva v komisiji ali odboru občinskega sveta z članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi določa zakon.«
16. člen
V naslov pred 71. členom se pred besedo »krajevnih« doda beseda »predsednikov«.
V 71. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ.«
V drugem odstavku se za besedo »skupnosti« postavi pika. Doda se drugi stavek, ki se glasi: »Seje sveta sklicuje in vodi župan.«
17. člen
Črta se drugi odstavek 72. člena.
18. člen
V prvem odstavku 74. člena se črta zadnja vejica in besedilo »statutom krajevne skupnosti«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.«
19. člen
V prvem odstavku 75. člena se v enajsti alinei beseda »soglasje« nadomesti z besedo »mnenje«. Dvanajsta alinea se črta.
20. člen
Tretji odstavek 77. člena se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Funkcija člana sveta je častna. Nezdružljivost članstva v krajevni skupnosti s funkcijo župana in podžupana, članstvom v nadzornem odboru občine in z delom v občinski upravi ureja zakon.«
21. člen
Doda se nov 77. a člen, ki se glasi:
»Število članov sveta po posameznih krajevnih skupnostih je naslednje:
– Krajevna skupnost Jurklošter ima 9 članov sveta,
– Krajevna skupnost Laško ima 11 članov sveta,
– Krajevna skupnost Marija Gradec ima 10 članov sveta,
– Krajevna skupnost Rečica ima 8 članov sveta,
– Krajevna skupnost Rimske Toplice ima 8 članov sveta,
– Krajevna skupnost Sedraž ima 6 članov sveta,
– Krajevna skupnost Šentrupert ima 7 članov sveta,
– Krajevna skupnost Vrh nad Laškim ima 7 članov sveta,
– Krajevna skupnost Zidani Most ima 7 članov sveta.
Volilne enote za volitve v svet posamezne krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom.«
22. člen
V 78. členu se črta drugi odstavek.
V sedmem odstavku se pred besedo »glasov« doda beseda »opredeljenih«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za delovanje svetov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe statuta občine in poslovnika občinskega sveta.«
23. člen
Za 81. členom se doda 81.a člen, ki se glasi:
»Krajevna skupnost lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov.
Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.«
24. člen
Za 81.a členom se doda 81.b člen, ki se glasi:
»Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu svet krajevne skupnosti ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov, ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna, ne uporabljajo namensko.
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.«
25. člen
Črtajo se deseta, osemnajsta in devetnajsta alinea 115. člena.
26. člen
Spremenita se tretji in četrti odstavek 118. člena tako, da se glasita:
»Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.«
27. člen
V prvem odstavku 123. člena se vejica pred besedo »načrt« nadomesti z besedo »in«, za besedo »programov« se postavi pika in se črta besedna zveza »in obrazložitve«.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati:
– Statut Krajevne skupnosti Breze z dne 18. 5. 1997,
– Statut Krajevne skupnosti Jurklošter z dne 19. 7. 1996 in 1. 3. 2001,
– Statut Krajevne skupnosti Laško z dne 16. 10. 1996 in 12. 3. 2002,
– Statut Krajevne skupnosti Marija Gradec z dne 20. 8. 1996,
– Statut Krajevne skupnosti Rečica z dne 6. 12. 1996,
– Statut Krajevne skupnosti Rimske Toplice z dne 19. 6. 2003,
– Statut krajevne skupnosti Sedraž, z dne 17. 5. 1997,
– Statut Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim z dne 25. 8. 1996,
– Statut Krajevne skupnosti Zidani Most z dne 8. 9. 1997.
29. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-08/2015
Laško, dne 1. julija 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti