Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2162. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2015–2020, stran 5873.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 2. 7. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Črnomelj za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter
– druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami,« pomenijo neugodne vremenske pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;
(15) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(16) »standard Unije« pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(17) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega gospodarstva;
(18) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(19) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
(20) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(21) »skupina in organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(22) »stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi kakovosti« pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;
(23) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(24) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(25) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(26) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode);
(27) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Ukrepi:
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014);
Ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč (15. člen in Uredbe komisije (EU) št. 702/2014);
Ukrep 3: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014);
Ukrep 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014);
Ukrep 5: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe
komisije (EU) št. 702/2014);
Ukrep 6: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014);
Ukrep 7: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014).
De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
Ukrep 8: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis;
Ukrep 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti
na kmetiji ter predelave in trženja;
Ukrep 10: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev;
Ukrep 11: Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak;
Ukrep 12: Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije;
Ukrep 13: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore.
Ostali ukrepi občine
(na podlagi veljavne zakonodaje s področja javnih financ)
Ukrep 14: Sofinanciranje šolanja bodočih prevzemnikov kmetij;
Ukrep 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.
6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
(1) Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in majhna podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 21, 24 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in majhna podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih in ima sedež na območju občine;
3) pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa;
4) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
5) dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 4 in ukrepa 5 iz 5. člena tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve točke prvega odstavka tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitev.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma javnega naročila, objavljenega skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ oziroma javnega naročanja ter tem pravilnikom (v sredstvih javnega obveščanja, na internetni strani Občine Črnomelj in občinski oglasni deski).
(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) V javnem razpisu določena sredstva po posameznih ukrepih je možno prerazporediti po posameznih ukrepih glede na dejanske potrebe glede na prispele vloge upravičencev. O prerazporeditvi po posameznih ukrepih odloči župan s sklepom.
(4) Podrobnejša merila in kriteriji (vključno s kriteriji prednostne obravnave) za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku, se podrobneje opredelijo v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
9. člen
(spodbujevalni učinek in podatki v vlogi)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– podatki o vlagatelju oziroma naziv, sedež in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti (naložbe), vključno z datumom začetka in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, subvencije ali druge ustrezne vrste) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma javnim naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
12. člen
(kumulacija) (8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih 13 – 19 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v členih 14, 15, 16, 21, 24, 28 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) Št. 702/2014
13. člen
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije oziroma naložbe, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
– Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški postavitve novega ali obnove sadnega nasada (priprava zemljišč, nakup opor, mreže za ograjo, večletnega sadilnega materiala – razen jagod);
– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev nasada špargljev;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa, montaže oziroma postavitve čebelnjaka;
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Stroške se podrobneje opredeli z javnim razpisom. Z javnim razpisom se lahko določi tudi prioritete glede upoštevanja upravičenih stroškov.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ter dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 hektarju primerljivih kmetijskih površin v uporabi na območju Občine Črnomelj. Omejitev glede površin ne velja za naložbe opredeljene v sedmi in deveti alineji prejšnjega odstavka tega člena), velja pa omejitev, da mora upravičenec čebelariti z več kot 20-imi čebeljimi družinami.
(4) Pogoji za pridobitev pomoči:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– (za pomoč pri naložbi v nakup, montažo oziroma postavitev čebelnjaka mnenje javne svetovalne službe v čebelarstvu o ustreznosti in primernosti lokacije, o vključenosti čebeljih družin v rejski program za kranjsko čebelo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje);
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;
– do 70 % v primerih, da je upravičenec mladi kmet.
(6) Najvišji in najnižji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki ipd.);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški izvedbe del in nakupa opreme za nezahtevne melioracije (npr. izvedba zbiralnikov za vodo, izvedba manjših vrtin za potrebe namakanja ipd.);
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Stroške se podrobneje opredeli z javnim razpisom.
(3) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 hektarju primerljivih kmetijskih površin v uporabi na območju Občine Črnomelj.
(4) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;
– do 70 % v primerih, da je upravičenec mladi kmet.
(6) Najvišji in najnižji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
14. člen
Ukrep 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč (15. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Stroške se podrobneje opredeli z javnim razpisom.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 hektarju primerljivih kmetijskih površin v uporabi na območju Občine Črnomelj in le-ta vključujejo v zaokrožitev zemljišč na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih zemljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov);
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
(6) Najvišji in najnižji znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu se določi z javnim razpisom.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
15. člen
Ukrep 3: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj premestitve kmetijskih poslopij mora biti povezan z javnim interesom.
(2) Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega poslopja;
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Stroške se podrobneje opredeli z javnim razpisom.
(3) Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 hektarju primerljivih kmetijskih površin v uporabi na območju Občine Črnomelj.
(4) Pogoji upravičenosti:
– premestitev na podlagi javnega interesa mora biti opredeljena v določbah občinskega akta.
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom;
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % dejanskih nastalih stroškov, kadar premestitev kmetijskega poslopja zajema razstavljanje, odstranitev in ponovno izgradnjo obstoječih objektov;
– do 100 % dejanskih stroškov, če se premestitev nanaša na dejavnost blizu podeželski naselij, katerih namen je izboljšati kakovost življenja ali povečati okoljsko učinkovitost podeželskega naselja.
Če ima premestitev poslopja v javnem interesu za posledico modernizacijo teh objektov ali povečanje proizvodnje zmogljivosti, se v zvezi s stroški, povezanimi z modernizacijo objektov ali povečanjem proizvodne zmogljivosti, uporabljajo intenzivnosti pomoči do 40 % ali kot velja za Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. Zamenjava obstoječe zgradbe ali objekta z novo sodobno zgradbo ali objektom, ki ne vključuje bistvene spremembe zadevne proizvodnje ali tehnologije, ne šteje, da je povezana z modernizacijo.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
(7) Z javnim razpisom se določi najvišji in najnižji znesek pomoči.
16. člen
Ukrep 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem sektorju.
(2) Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
(3) Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev povezanih z dejavnostjo prenosa znanja in informiranja.
Stroške se podrobneje opredeli z javnim razpisom.
(4) Pomoč iz tega ukrepa se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
(5) Upravičenci do pomoči:
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem sektorju na območju občine.
(6) Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
(7) Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške iz druge alineje drugega odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.
(8) Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– priložen program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
(9) Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(10) Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
(11) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(12) Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim naročilom.
17. člen
Ukrep 5: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih.
(2) Upravičeni stroški
– Stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter udeležbe na njih vključujejo:
(i) stroške udeležbe;
(ii) potne stroške in stroške prevoza živali;
(iii) stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan;
(iv) najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške njihove postavitve in razstavljanja;
(v) simbolične nagrade do vrednosti 1000 EUR na nagrado in zmagovalca tekmovanja.
– Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih vključujejo:
(i) stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz določene regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne znamke ali poreklo, z izjemo:
– shem kakovosti iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če takšna navedba natanko ustreza označbi, zaščiteni v Uniji;
– sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je takšna navedba sekundarna v sporočilu.
Upravičene stroške se podrobneje opredeli z javnim razpisom.
(3) Upravičenci do pomoči:
– do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju občine.
(4) Prejemniki pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani.
(5) Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
– program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
(6) Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(7) Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
(8) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(9) Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim naročilom.
18. člen
Ukrep 6: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
– zaščitenih živali.
(2) S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Stroške se podrobneje opredeli z javnim razpisom.
(4) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ter dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 hektarju primerljivih kmetijskih površin v uporabi na območju Občine Črnomelj in, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
(5) Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % upravičenih stroškov zavarovalne premije.
(7) Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
19. člen
Ukrep 7: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine in naravnih vrednot na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne dediščine in naravnih vrednot na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Stroške se podrobneje opredeli z javnim razpisom.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov na območju Občine Črnomelj, ki so vpisani v Register nepremične kulturne dediščine oziroma v Seznam naravnih vrednot in njihove razvrstitve na vrednote državnega in lokalnega pomena na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev:
– v primeru kulturne dediščine mora biti objekt vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo;
– v primeru naravnih vrednot mora biti le ta vpisana v Seznam naravnih vrednot in njihove razvrstitve na vrednote državnega in lokalnega pomena, ki ga vodi ministrstvo pristojno za ohranjanje narave;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor je le-to potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(6) Vlogo za pomoč predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
(7) Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) Št. 1407/2013
20. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
 če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
 če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
21. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
22. člen
Ukrep 8: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(6) Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
23. člen
Ukrep 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
(1) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
(3) Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 22. člena tega pravilnika.
(7) Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
24. člen
Ukrep 10: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev
(1) Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.
(2) Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
(3) Predmet podpore:
– financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
(4) Upravičenci:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj;
– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.
(6) Upravičeni stroški
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
(7) Intenzivnost pomoči:
– bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.
(8) Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom oziroma javnim naročilom.
25. člen
Ukrep 11: Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak
(1) Cilj pomoči je podpora občine pri izgradnji gozdnih vlak.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški, ki nastanejo z izgradnjo gozdnih vlak.
(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma zakupu gozdne parcele/površine na območju občine, in sicer najmanj 5 ha.
(4) Pogoji za pridobitev:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja – upravičenci morajo predložiti elaborat oziroma soglasje pristojnega Zavoda za gozdove;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
(5)  Intenzivnost pomoči:
– do 30 % upravičenih stroškov naložb na kmetijsko gospodarstvo.
(6) Najnižji in najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za posamezno naložbo se določi z javnim razpisom.
26. člen
Ukrep 12: Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije
(1)  Cilj podpore je izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi z uvajanjem proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa in povečati varnost pri delu v gozdu.
(2) Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove gozdarske mehanizacije.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in imajo v lasti najmanj 5 ha gozda.
(4) Pogoji za pridobitev:
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(5) Intenzivnost pomoči:
– do 30 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(6) Najnižji in najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za posamezno naložbo se določi z javnim razpisom.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
27. člen
Ukrep 13: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore
(1) Namen ukrepa:
je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in učinkovitosti nosilcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja in večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
(2) Predmet podpore:
– stroški izobraževanja, usposabljanja in informiranja svetovalnih storitev, organizacije ali sodelovanja na tekmovanjih, razstavah in sejmih;
– stroški izdaje publikacij, izdelav multimedijskih vsebin, izdelave in urejanja spletišč.
Za izobraževalne programe, ki imajo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter razvoja podeželja širši pomen in je pričakovati, da se bo v program izobraževanja vključili večje število udeležencev iz območja občine se izobraževalni program izvedbe v sklopu Ukrepa 4, Ukrepa 5 ali Ukrepa 9 po tem pravilniku in ne more biti predmet podpore po ukrepu iz tega člena.
(3) Upravičenci:
– registrirana društva oziroma združenja;
– organizacije in zavodi, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in so registrirani za opravljanje storitev iz tega ukrepa.
(4) Upravičeni stroški:
– najem prostora;
– honorar in povračilo potnih stroškov izvajalcu aktivnosti;
– oglaševanje dejavnosti oziroma aktivnosti društva oziroma zveze;
– gradiva za udeležence;
– potni stroški in drugi materialni stroški nastali zaradi izvedbe ali udeležbe strokovnih ekskurzij, usposabljanj in informiranj, organizacije sli sodelovanja na tekmovanjih, razstavah in sejmih;
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– stroški priprave in izdelave publikacij, katalogov, multimedijskih vsebin in spletišč;
– najemnine razstavnih prostorov;
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih.
(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– vse dejavnosti upravičenih stroškov morajo biti povezane s področjem delovanja upravičencev;
– pomoč se dodeli upravičencu, ki sredstva ne sme neposredno izplačevati med svoje člane ali zaposlene, razen v primeru izplačila nagrad udeležencem tekmovanja ali povračila nastalih stroškov, ki jih je imel udeleženec tekmovanj neposredno v povezavi z udeležbo na tekmovanju;
– za predstavitev v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, multimedijske vsebine mora upravičenec zagotoviti, da material na kateremkoli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda ter, da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo;
– za izvedbo strokovne ekskurzije mora upravičenec zagotovit, da je program doseže namen usposabljanja z ogledom primerov dobrih praks in, da je program v večini povezan s kmetijstvom, gozdarstvom, prehrano ali razvojem podeželja;
– kadar je tehnična pomoč namenjena nosilcem dejavnosti predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis«;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
(7) Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
28. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 21. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013);
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
29. člen
Ukrep 14: Sofinanciranje šolanja bodočih prevzemnikov kmetij
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in študentov kmetijskih programov.
(2) Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo upravičenec pomoči prevzemnik kmetije;
– kopijo ali računalniški izpisek zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo o vpisu;
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema);
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev.
(3) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(4) Upravičenci do pomoči:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI ali VII. stopnje kmetijske ali gozdarske smeri, ki bodo bodoči prevzemnik kmetije;
– upravičenec ima stalno prebivališče na kmetiji v Občini Črnomelj, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
(5) Intenzivnost pomoči:
Višina podpore na upravičenca se določi z javnim razpisom.
(6) Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
30. člen
Ukrep 15: Podpora delovanju društev in njihovih zvez s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov delovanja društev oziroma združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj izvedbe ni pridobivanje dobička.
(2) Upravičeni stroški:
– Stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja kot so: stroški udeležbe na splošnih predavanjih, delavnicah, tečajih brez pridobitve certifikata, krožkih, strokovnih ekskurzijah, seminarjih, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd, potni stroški, stroški izdaje publikacije, najemnine razstavnih prostorov ipd.;
– Stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občine kot so npr.: priprava gradiv, zloženk, objav v medijih, spletiščih, druge promocijske multimedijske vsebine, organizacija samostojnih prireditev ipd.;
– Stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja kot so: prikazi tradicionalnih domači obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja ipd.;
– Materialni stroški povezani z izvedbo programov društev in združenj;
– Stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega ali mednarodnega pomena, na prireditvah drugih društev in organizacij.
(3) Pogoji za pridobitev pomoči:
– evidenca članov;
– upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine Črnomelj oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Črnomelj;
– upravičenci morajo biti registrirani za delovanje na enem izmed naslednjih področij: področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane ali spodbujanja razvoja podeželja;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(4) Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Občine Črnomelj oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Črnomelj;
– programe, ki vključujejo pridobitno dejavnost;
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj za nosilce kmetijske dejavnosti, ki predstavljajo neposredno državno pomoč po posameznem nosilcu kmetijske dejavnosti kot upravičencu, ni predmet sofinanciranja.
(5) Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela društva oziroma združenja;
– letno evidenco članov društva;
– dokazila o upravičenih stroških;
– poročilo o delu in plan dela društva.
(6) Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska društva in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine.
(7) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov iz prijavljenega programa.
(8) Najvišji in najnižji znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
31. člen
Ostali ukrepi za razvoj podeželja
(1) Občina lahko za potrebe razvoja podeželja izvaja tudi ostale ukrepe za razvoj podeželja v skladu z veljavnimi predpisi s področja javnih financ oziroma javnega naročanja ter tem pravilnikom.
(2) Ostali ukrepi za razvoj podeželja so:
– naložbe v kmetijsko infrastrukturo (ne kategorizirane javne dostopne poti, javne gozdne poti in vlake);
– sofinanciranje stroškov postavitve stojnic in druge infrastrukture za potrebe delovanja trga v Črnomlju v skladu s Tržnim redom trga v Črnomlju;
– izvajanje projektov v sklopu lokalne razvoje strategije v sklopu programa LEADER in pristopa CLLD, za katere je izkazan širši javni interes;
– druge naložbe v sklopu projektov pomembnih za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, za katere je izkazan širši javni interes;
(3) Predvideno sofinanciranje mora biti v širšem javnem interesu in ne sme predstavljati državno pomoč.
(4) Sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Črnomelj za tekoče leto na podlagi predlogov strokovnih služb javnih zavodov, nevladnih organizacij, strokovnih služb občinske uprave in drugih ustanov ter ožjih delov lokalne skupnosti.
V. NADZOR IN SANKCIJE
32. člen
(Nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilnikuoziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
33. člen
(1)  Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VII. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 101 z dne 5. 11. 2007).
35. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporabljajo do izteka programskega obdobja 2015–2020.
(2) Določila tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 007-17/2015
Črnomelj, dne 2. julija 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti