Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2015 z dne 14. 7. 2015

Kazalo

2180. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško, stran 5925.

  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 13/13), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 21/08, 76/08, 108/09, 109/09, 45/10, 9/11, 10/11, 26/11, 29/11, 43/11, 21/13, 111/13, 74/14, 92/14), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15), 13. in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 7. seji dne 1. 7. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško
1. člen
V Odloku o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško (Uradni list RS, št. 80/11) se v 39. členu spremeni deseta alineja, tako da se glasi:
»– pisati na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepiti plakate nanje;«
Dodata se enajsta in dvanajsta alineja, ki se glasita:
»– prepuščati nevarne odpadke, vroč pepel, gradbene odpadke, tekoče odpadke, mrtve živali ali njihove dele;
– mešati biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad z mešanimi komunalnimi odpadki.«
2. člen
Spremeni se 48. člen (prekrški uporabnikov) odloka, tako da se glasi:
»48. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrsti in obsegu storitev, kot je to določeno od 12. do 36. člena tega odloka;
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne upošteva cen storitev, ki so oblikovane in določene skladno z 44. členom tega odloka.
(2) Z globo 100 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(3) Z globo 1000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika (11. člen),
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje posode ali zabojnika (17. člen),
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (38. člen),
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (22. člen),
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice (22. člen),
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (44. člen),
– ravna v nasprotju s 39. členom.
(4) Z globo 100 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, podjetnika posameznika ter posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo 100 evrov se za prekršek kaznuje uporabnik – fizična oseba, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika (11. člen);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (38. člen);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (22. člen);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice (22. člen);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (44. člen);
– ravna v nasprotju s 39. členom.«
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2011
Laško, dne 1. julija 2015
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti