Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2091. Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, stran 5644.

  
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in drugega odstavka 25. člena Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
I. NAMEN NAVODILA
1. S tem navodilom se predpisuje vsebina in oblika ter način izpolnjevanja in pošiljanja poročila o tveganih aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavkah ter razvrstitvi finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah bank in hranilnic (v nadaljevanju: poročilo).
Poročilo iz prvega odstavka banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju: banka) predloži v obliki obrazcev, ki so sestavni del tega navodila:
– RAZ–1: Razvrstitev finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, ki sestoji iz podrobne razporeditve tveganih aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk banke po posameznih dolžnikih, razvrstitve finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah v skupine ter ocene potrebnih oslabitev oziroma rezervacij za te razvrščene izpostavljenosti po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (v nadaljevanju: MSRP) in po Sklepu o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15; v nadaljevanju: sklep);
– RAZ-1a: Razvrstitev finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah na nivoju posameznega posla (partije), ki se nanaša na razvrščene izpostavljenosti do pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnosti in imajo matično številko, iz stolpcev 8–10 obrazca RAZ-1;
– RAZ–2: Celotna izpostavljenost do fizičnih oseb.
Metodologija za izdelavo poročila iz prvega odstavka temelji na vsebinski opredelitvi postavk, šifrantov in vrednostnih podatkov poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami in na metodologiji za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja iz Navodila za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij z dne 7. julija 2015, objavljenega na spletni strani Banke Slovenije (v nadaljevanju: metodologija za izdelavo izkaza finančnega položaja).
II. IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
2. Posamezni stolpci v obrazcih RAZ-1, RAZ-1a in RAZ-2 pomenijo naslednje:
STOLPEC št.:
1 – matična številka
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese sedemmestna matična številka pravne osebe iz Poslovnega registra Agencije za javnopravne evidence in storitve.
Sedemmestna matična številka iz Poslovnega registra se vnese tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo matično številko (samostojne podjetnike posameznike in druge); za osebe, ki sicer opravljajo dejavnost, vendar nimajo matičnih številk, pa se v obrazec RAZ-1 vpišejo številke 9999910 za skupino A, 9999911 za skupino B, 9999912 za skupino C, 9999913 za skupino D, 9999914 za skupino E in 9999915 za skupino P.
Za druge fizične osebe (ki ne opravljajo dejavnosti) oziroma prebivalstvo se v obrazec RAZ-1 vnesejo številke 9999900 za skupino A, 9999901 za skupino B, 9999902 za skupino C, 9999903 za skupino D, 9999904 za skupino E in 9999907 za skupino P.
Ne glede na prvi odstavek te točke se v primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja premoženja pokojninske družbe, vpiše številka 9999905; v primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada pa se vpiše številka 9999906.
Ne glede na prvi odstavek te točke, se pri tujih pravnih osebah (iz držav članic ali drugih tujih držav), ki so banke, vpiše SWIFT koda v skladu z BIC directory. Za tuje osebe, ki nimajo SWIFT kod (nekatere banke in druge tuje osebe), se uporablja zaporedna številka tujega dolžnika in šifra države. Primer: prva pravna oseba iz Italije: 0001380, iz Hrvaške 0001191,..., druga pravna oseba iz Italije 0002380, iz Hrvaške 0002191....
Nazivi dolžnikov, matične številke in SWIFT kode morajo biti ažurirani, torej preverjeni s Poslovnim registrom oziroma BIC directory za SWIFT kode.
Banka zaveže vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, da jo obveščajo o matičnih številkah (oziroma kodah), spremembah naziva in statusnih spremembah.
34 – država
V obrazec RAZ-1a se za dolžnika z označeno matično številko v stolpcu 1 vnese dvomestna (alfa) oznaka države po ISO 3166, v kateri ima ta dolžnik sedež.
2 – naziv dolžnika
Dolžniki banke so domače in tuje pravne ter fizične osebe. V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se naziv dolžnika vnese za pravne osebe (domače in tuje) in tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ter imajo matično številko in do katerih banka izkazuje izpostavljenost.
V obrazec RAZ-1 se vsaka pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ima matično številko, vnese v eno vrstico. V obrazec RAZ-1a se naziv dolžnika vnese v vse vrstice, ki se nanašajo na posle (partije) s posameznim dolžnikom.
Pod naziv dolžnika se v obrazca RAZ-1 in RAZ-1a vnese naziv – firma dolžnika in kraj, kjer je sedež dolžnika. Firma in sedež se lahko vneseta v skrajšani obliki.
Ne glede na zgornjo opredelitev dolžnikov se v primeru, ko banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, pod naziv dolžnika vnese 'pokojninski sklad v upravljanju (naziv sklada)'. V primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja premoženja pokojninske družbe, se pod naziv dolžnika vnese 'premoženje pokojninske družbe v upravljanju (naziv družbe)'.
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in nimajo matičnih številk, se v obrazec RAZ-1 vnesejo v skupnem seštevku pod naziv "podjetniki" in sicer v več vrstic, za vsako skupino razvrstitve posebej.
Fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, se v obrazec RAZ-1 vnesejo v skupnem seštevku pod naziv "prebivalstvo", in sicer v več vrstic, za vsako skupino razvrstitve posebej.
V obrazec RAZ-2 se največji dolžniki v skupini „podjetniki” in „prebivalstvo” prikažejo posamično, in sicer: v prvem delu obrazca 10 fizičnih oseb (prebivalcev) po višini skupne izpostavljenosti banke do teh oseb (stolpec 4), od najvišje do najnižje, in prav tako v drugem delu posamično 10 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (podjetnikov), vendar nimajo matičnih številk.
35 – oznaka partije
V obrazec RAZ-1a se za dolžnika z označeno matično številko za vsak posamezen posel s tem dolžnikom vnese oznaka partije, ki izhaja iz pogodbe z dolžnikom, oziroma ustrezna druga enolična oznaka posla z dolžnikom, na podlagi katere je v okviru dolžnika mogoče identificirati posamezen posel.
Posle z dolžnikom, ki jih ni mogoče identificirati na posamezno partijo, in razlike iz naslova zaokroževanj, ki izhajajo iz poslov s tem dolžnikom, se vnese zbirno v eni vrstici z oznako partije "nerazporejeno", pri čemer morata biti obvezno izpolnjena tudi stolpca 1 in 2.
36 – datum sklenitve posla
V obrazec RAZ-1a se vnese datum sklenitve posla z dolžnikom v obliki zapisa DDMMLLLL. Pri restrukturiranih izpostavljenostih se vnese datum, ki izhaja iz prve pogodbe z dolžnikom.
37 – vrsta restrukturiranja
V obrazec RAZ-1a se na nivoju posameznega posla (partije) vnese oznaka vrste restrukturiranja po tretjem odstavku 21. člena sklepa v povezavi z definicijo restrukturiranega finančnega sredstva iz prvega odstavka 21. člena sklepa, ki izhaja iz zadnjega restrukturiranja:
a podaljšanje roka ali odlog vračila terjatev,
b znižanje obrestne mere in/ali drugih stroškov,
c znižanje višine terjatev kot posledica pogodbeno dogovorjenega odpusta dolga in lastniškega prestrukturiranja,
d konverzija terjatev v naložbo v kapital dolžnika,
e prevzem drugih sredstev (vključno z unovčenjem zavarovanj) za delno ali celotno poplačilo terjatev,
f druge aktivnosti.
V primeru, da pri restrukturiranju finančnega sredstva nastopi kombinacija več vrst restrukturiranja, se poroča kombinacijo oznak za relevantne vrste restrukturiranja po vrstnem redu iz prejšnjega odstavka (npr. restrukturirano finančno sredstvo z delnim odpisom, s podaljšanjem roka za vračilo in z znižanjem obrestne mere se poroča z oznako "abc").
V primeru, da posamezna izpostavljenost do dolžnika še ni bila restrukturirana, se vnese oznaka "N".
38 – datum prvega restrukturiranja
V obrazec RAZ-1a se vnese datum, ko je banka prvič restrukturirala finančno sredstvo, v obliki zapisa DDMMLLLL, upoštevaje definicijo restrukturiranega finančnega sredstva iz prvega odstavka 21. člena sklepa. Če ta datum ni znan, se lahko vnese zadnji dan meseca, v katerem je bilo finančno sredstvo prvič restrukturirano.
Če je bilo finančno sredstvo restrukturirano prvič, je ta datum enak datumu zadnjega restrukturiranja iz stolpca 39.
Stolpec se ne izpolni (polje je prazno), če je v stolpcu 37 oznaka "N".
39 – datum zadnjega restrukturiranja
V obrazec RAZ-1a se vnese datum, ko je banka zadnjič restrukturirala finančno sredstvo, v obliki zapisa DDMMLLLL, upoštevaje definicijo restrukturiranega finančnega sredstva iz prvega odstavka 21. člena sklepa. Če ta datum ni znan, se lahko vnese zadnji dan meseca, v katerem je bilo finančno sredstvo zadnjič restrukturirano.
Stolpec se ne izpolni (polje je prazno), če je v stolpcu 37 oznaka "N".
3 do 6 – bilančne terjatve (finančna sredstva) in zunajbilančne obveznosti
V posamezne stolpce obrazca RAZ-1 se vnesejo zneski vseh bilančnih terjatev in zunajbilančnih obveznosti do dolžnika ne glede na metodo merjenja postavk (skupaj celotna izpostavljenost banke do enega dolžnika), četudi se določene postavke v nadaljevanju poročila ne razvrščajo.
Pod finančna sredstva po odplačni vrednosti (stolpec 3) se zajemajo postavke izkaza finančnega položaja A.V., A.VI. in del A.I. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja v bruto znesku (ne zmanjšane za oslabitve, tj. seštevek vrednostnih podatkov od 80 do 84 po navodilu o poročanju MFI). Del A.I. iz metodologije za izdelavo izkaza finančnega položaja vključuje naslednje postavke poročila o knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami po navodilu o poročanju MFI:
A0201, A0301, vred: 80, 82, 83;
A0411 + Š.9(S.121), Š.14(01, 02), vred: 80, 82, 83;
A0411 + Š.9(S.122), Š.14(01, 02), Š.44(03, 04), Š.55(1), vred: 80, 82, 83.
Pod finančna sredstva po pošteni in nabavni vrednosti(stolpec 4) se zajemajo postavke izkaza finančnega položaja A.II., A.III., A.IV., A.VII., A.VIII. in A.XIII. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja.
Pod drugo(stolpec 5) se zajemajo postavke izkaza finančnega položaja A.XI., A.XIV.,A.XV.,razen zlata in plemenitih kovin ter drugih zalog (brez zalog nepremičnin), in A.XVI. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja.
Pod zunajbilančne obveznosti (stolpec 6) se zajemajo postavke zunajbilančne evidence B.1. do B.4. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja.
Ne glede na prejšnji odstavek se izvedeni finančni instrumenti iz Priloge II Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2014 (Uradni list EU, št. 176/2013) (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013) zajemajo v višini izpostavljenosti, izračunani v skladu z eno izmed metod, določenih v Oddelkih od 2 do 6, Poglavja 6, Naslova 2, Dela 3 Uredbe (EU) št. 575/2013 in zmanjšani za morebitno pozitivno pošteno (knjigovodsko) vrednost iz postavk izkaza finančnega položaja A.II.1. in A.VII. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja.
7 – skupaj izpostavljenost
Je seštevek stolpcev od 3 do 6.
8 – 10 znesek postavk za razvrstitev (osnova za izračun oslabitve oziroma rezervacije)
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese znesek vseh finančnih sredstev, merjenih po metodi odplačne vrednosti, in nekaterih prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, kot določa sklep, in seštevek teh postavk.
11 – razvrstitev postavk v skupino A
V obrazec RAZ-1 se vnese znesek iz stolpca 8 oziroma 9, in sicer v delu, ki je na podlagi sklepa razvrščen v skupino A.
12 – razvrstitev postavk v ostale skupine
V obrazec RAZ-1 se vnese znesek iz stolpca 8 oziroma 9, in sicer v delu, ki je na podlagi sklepa razvrščen v skupino P, B, C, D ali E.
13 – oznaka skupine
V obrazec RAZ-1 se vnese oznaka skupine za stolpec 12 (P, B, C, D ali E). V obrazec RAZ-1a se vnese oznako ene izmed skupin (P, A, B, C, D ali E) na nivoju posameznega posla (partije).
V primeru, da je v obrazcu RAZ-1 znesek postavk za razvrstitev v skupine (stolpec 8 oziroma 9) enak nič, banka pa ima postavke, ki se ne razvrščajo (stolpec 7), se v stolpcu 13 – oznaka skupine označi z nič (0) oziroma se pusti prazno polje. Označena z nič (0) oziroma prazna so tudi vsa mesta v nadaljevanju obrazca.
14 – oslabitve oziroma izgube po MSRP v  %
V obrazec RAZ-1 se vnese % (z dvema decimalkama) potrebnih oslabitev finančnih sredstev oziroma ugotovljenih izgub iz prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah po MSRP.
15 – znesek potrebnih oslabitev oziroma rezervacij po MSRP
V obrazec RAZ-1 se vnese znesek potrebnih oslabitev oziroma rezervacij za prevzete zunajbilančne obveznosti po MSRP.
15a – znesek potrebnih oslabitev po MSRP
V obrazec RAZ-1a se vnese znesek potrebnih oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti v skladu z MSRP.
15b – znesek potrebnih rezervacij po MSRP
V obrazec RAZ-1a se vnese znesek potrebnih rezervacij za prevzete zunajbilančne obveznosti v skladu z MSRP.
16 – izkazane oslabitve oziroma rezervacije po MSRP
V obrazec RAZ-1 se vnese znesek knjigovodsko izkazanih oslabitev finančnih sredstev oziroma rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah za posameznega dolžnika v izkazu finančnega položaja po stanju na dan, za katerega se izdeluje poročilo.
16a – znesek izkazanih oslabitev po MSRP
V obrazec RAZ-1a se vnese znesek knjigovodsko izkazanih oslabitev finančnega sredstva v izkazu finančnega položaja po stanju na dan, za katerega se izdeluje poročilo.
16b – znesek izkazanih rezervacij po MSRP
V obrazec RAZ-1a se vnese znesek knjigovodsko izkazanih rezervacij za prevzeto zunajbilančno obveznost v izkazu finančnega položaja po stanju na dan, za katerega se izdeluje poročilo.
17 – dodatno potrebne oslabitve oziroma rezervacije po MSRP
V obrazec RAZ-1 se vnese znesek dodatno potrebnih oslabitev finančnih sredstev in rezervacij za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah po MSRP (stolpec 15 minus stolpec 16).
20 – oznaka skupine brez zavarovanja
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese razvrstitev finančnih sredstev in prevzetih obveznosti glede na boniteto dolžnika v skupine od A do E, brez upoštevanja kreditnih zavarovanj v skladu s 7. členom sklepa.
Oznaka skupine brez zavarovanja se vnese pri izpostavljenostih (dolžnikih), ki jih banka slabi posamično (imajo v stolpcu 13 oznako P), kot tudi pri tistih, ki jih slabi skupinsko. Banka razvrsti dolžnika v skupine od A do E glede na oceno njegovega finančnega položaja, njegovo zmožnost zagotavljanja zadostnega denarnega pritoka za redno izpolnjevanje obveznosti do banke, glede na izpolnjevanje dolžnikovih obveznosti do banke v preteklosti, ter upoštevaje kriterije za posamezno skupino kot izhajajo iz 5. člena sklepa.
21 – število dni zamude na nivoju celotne izpostavljenosti do dolžnika
V obrazec RAZ-1 se vnese število dni zamude, s katero je dolžnik po stanju na dan poročanja plačeval pomembne obveznosti do banke. Kot pomembna obveznost v zamudi se šteje vsota vseh zapadlih obveznosti posameznega dolžnika do banke najkasneje, ko ta presega 2 % črpane izpostavljenosti do tega dolžnika ali 50.000 evrov, vendar ni manjša kot 200 evrov. Črpana izpostavljenost dolžnika je seštevek črpanih zneskov po posameznih pogodbah postavk finančnih sredstev (brez delnic, deležev in dolgoročnih naložb v kapital družb v skupini).
Dnevi zamude začnejo teči najkasneje s prvim dnem, ko vsota vseh zapadlih obveznosti presega 2 % črpane izpostavljenosti do tega dolžnika ali 50.000 evrov, vendar ni manjša kot 200 evrov. Če je število dni zamude enako nič, se vnese (0). Polje se pusti prazno v primeru, ko je znesek postavk za razvrstitev enak nič, v primeru izpostavljenosti do skupin iz drugega in tretjega odstavka 2. točke II. poglavja tega navodila oziroma v vseh drugih primerih, ko vnos števila dni zamude ni smiseln.
21a – število dni zamude na nivoju posameznega posla (partije)
V obrazec RAZ-1a se vnese število dni zamude pri plačevanju na nivoju posamezne partije ob smiselnem upoštevanju definicije pomembne obveznosti v zamudi iz opisa stolpca 21, tj. na nivoju posamezne partije.
22 – nezavarovana finančna sredstva in prevzete obveznosti
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese del postavk za razvrstitev iz stolpca 10, ki so nezavarovane oziroma so zavarovane z zavarovanji, ki jih banka skladno z MSRP ne upošteva oziroma jih ne bi mogla upoštevati pri izračunu oslabitev oziroma rezervacij, ker ob morebitni unovčitvi takšnih zavarovanj ne pričakuje denarnih tokov. To velja tako za finančna sredstva in prevzete obveznosti, ki jih banka posamično ocenjuje, kot za finančna sredstva in prevzete obveznosti, ki jih ocenjuje skupinsko.
23 – zavarovanje z bančnimi vlogami
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese vrednost v zavarovanje prejetih bančnih vlog, za katere je pogodbeno določena obveznost, da se uporabijo za poplačilo.
24 – zavarovanje z nepreklicnimi jamstvi Republike Slovenije
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese vrednost v zavarovanje prejetih nepreklicnih jamstev Republike Slovenije.
25 – zavarovanje z delnicami in deleži
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese pošteno vrednost v zavarovanje prejetih delnic in deležev družb ter lastnih delnic.
26 – zavarovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese pošteno vrednost v zavarovanje prejetih obveznic, državnih zakladnih menic, komercialnih zapisov, blagajniških zapisov, potrdil o vlogah in ostalih dolžniških vrednostnih papirjev.
27 – zavarovanje z enotami kolektivnih naložbenih podjemov
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese pošteno vrednost v zavarovanje prejetih enot vzajemnih skladov in delnic investicijskih družb.
28 – zavarovanje s poslovnimi nepremičninami
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese pošteno vrednost v zavarovanje prejetih poslovnih nepremičnin.
29 – zavarovanje s stanovanjskimi nepremičninami
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese pošteno vrednost v zavarovanje prejetih stanovanjskih nepremičnin.
30 – zavarovanje pri zavarovalnici
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese vrednost zavarovanj terjatev pri zavarovalnici (brez polic življenjskega zavarovanja).
31 – zavarovanje z ostalimi oblikami zavarovanj
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese vrednost prejetih zavarovanj v drugih oblikah, ki niso zajeta v stolpcih od št. 23 do 30.
32 – razvrščena finančna sredstva, pri katerih dolžnik zamuja s plačilom več kot 90 dni
V obrazec RAZ-1 se vnese seštevek razvrščenih finančnih sredstev z zamudo s plačilom več kot 90 dni, ki so bila upoštevana kot pomembna finančna obveznost dolžnika do banke pri štetju dni zamude za namen izpolnjevanja stolpca 21a v obrazcu RAZ-1a. V seštevku se upošteva celotno finančno sredstvo, ne glede na to, če dolžnik zamuja s plačilom samo enega obroka. Stolpec se izpolnjuje za vse izpostavljenosti do pravnih oseb in do fizičnih oseb, smiselno tudi za izpostavljenosti, kjer stolpec 21a ni izpolnjen. V obrazcu RAZ-1a se stolpec izpolni na nivoju posameznega posla (partije).
33 – zapadli del razvrščenih finančnih sredstev, pri katerih dolžnik zamuja s plačilom več kot 90 dni
V obrazca RAZ-1 in RAZ-1a se vnese seštevek zapadlega dela razvrščenih finančnih sredstev z zamudo s plačilom več kot 90 dni. V seštevku se upoštevajo tudi tista zapadla finančna sredstva oziroma njihovi deli, ki niso bili upoštevani kot pomembna finančna obveznost dolžnika do banke pri štetju dni zamude za namen izpolnjevanja stolpca 21a v obrazcu RAZ-1a. Stolpec se izpolnjuje tako za izpostavljenosti do pravnih oseb kot tudi izpostavljenosti do fizičnih oseb.
3. Pri razvrstitvi banka zajema izpostavljenosti do dolžnika samo enkrat. Tako se v primeru, da je za pokritje nekritega akreditiva komitentu odobren okvirni kredit, pri razvrstitvi upošteva le zunajbilančna obveznost banke do tega komitenta za odobreni okvirni kredit.
4. Znesek bilančnih terjatev, ki jih na dan izpolnitve poročila ni mogoče razporediti na posameznega dolžnika (na primer prehodni računi), se praviloma razvrsti v skupino A.Banka vpiše v obrazec skupni znesek teh terjatev, kot dolžnik pa se vpiše naziv in matična številka banke.
5. Banka v obrazcih RAZ-1 in RAZ-1a posebej ne poroča izpostavljenosti do dolžnikov, manjših od 500 EUR. Prav tako v obrazcu RAZ-1a ne poroča izpostavljenosti do fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, in izpostavljenosti do fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in nimajo matičnih številk.
6. V obrazec niso zajeta naslednja sredstva iz izkaza finančnega položaja:
– denar v blagajni (postavka A0101 v okviru A.I. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja);
– opredmetena osnovna sredstva (A.X. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja);
– neopredmetena sredstva (A.XII. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja);
– zlato in druge plemenite kovine ter zaloge, razen zalog nepremičnin, pridobljenih za poplačilo finančnih sredstev (postavke A2940, A2938 in del A2939 v okviru A XV. in A.XVI. po metodologiji za izdelavo izkaza finančnega položaja).
III. NAČIN POŠILJANJA POROČIL
7. Banka zneske v obrazcih vpisuje v tisoč evrih.
8. Banka pošlje Banki Slovenije poročilo na obrazcu RAZ-2 v papirni obliki.
9. Banka posreduje Banki Slovenije poročili na obrazcih RAZ-1 in RAZ-1a v elektronski obliki na naslov kpb@bsi.si. Oblika in način elektronskega posredovanja sta opredeljeni s Tehničnim navodilom za elektronsko posredovanje poročil na obrazcih RAZ-1 in RAZ-1a, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1097.
IV. KONČNA IN PREDHODNA DOLOČBA
10. Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2015.
11. Do začetka uporabe tega navodila se še uporablja Navodilo za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 18/14).
Ljubljana, dne 7. julija 2015
Boštjan Jazbec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost