Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

2103. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 4, stran 5711.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list. RS, št. 58/10) župan Občine Cerknica sprejema
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 4 (krajše: SD OPN – št. 4)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) V maju 2012 je občina sprejela Odlok o prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12), ki je temeljni prostorski razvojni dokument občine in je nadomestil prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica. Sledila sta dva popravka (Uradni list RS, št. 58/13, 1/14) in malo večje spremembe v 2014, ki pa še vedno niso bile konceptualne narave (Uradni list RS, št. 76/14).
(2) V obstoječem OPN so vključene vse strateške razvojne potrebe občine. Od zadnjih sprememb se je nabralo cca 35 pobud. Bistveni razlog za ponovne spremembe in dopolnitve OPN je prilagoditev akta za izgradnjo objektov za sodobno interpretacijo narave v okviru Notranjskega regijskega parka, ki želi za nameravane inštalacije kandidirati za sredstva kohezijskega sklada. Istočasno pa bi zadostili zakonskim zahtevam, ZPNačrt namreč v 47. členu pravi, da kadar so izražene razvojne potrebe v obliki pobude po spremembi namenske rabe zemljišč, morajo biti le-te ustrezno utemeljene. Izpolnjevanje pogojev pa mora občina ugotavljati najmanj enkrat na dve leti.
2. člen
(območje, predmet in vrsta postopka SD OPN – št. 4)
(1) SD OPN – št. 4 Občine Cerknica se izdela za celotno območje Občine Cerknica.
(2) Predmet SD OPN – št. 4 je prilagoditev akta za izgradnjo objektov za sodobno interpretacijo narave v okviru Notranjskega regijskega parka, ki želi za nameravane inštalacije kandidirati za sredstva kohezijskega sklada. Istočasno se akt dopolni glede na utemeljene pobude občanov, vključuje tudi manjše popravke tekstualnega dela odloka, ki so se izkazali kot potrebni skozi implementacijo OPN. Spremembe se vodi po klasičnem postopku.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo OPN.
(2) Dodatno se izdela:
– analize pobud,
– prikaz stanja prostora,
– vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih določa področna zakonodaja,
– izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD OPN – št. 4 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
(3) Strokovne podlage, ki so v zaključni fazi priprave in se jih uporabi pri pripravi SD OPN – št. 4:
– Karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za posamezna območja Občine Cerknica.
4. člen
(roki za pripravo SD OPN – št. 4 in njegovih posameznih faz)
– izdelava osnutka na podlagi splošnih smernic in obstoječih strokovnih podlag
– preveritev izdelanih in izdelava dodatnih strokovnih podlag
– po potrebi pripravljavec zaprosi NUP za dodatne smernice.
julij 2015
– pridobitev mnenja 1 (M1) in odločbe o CPVO
– izdelajo se eventualne dodatne strokovne podlage
avgust 2015
– priprava dopolnjenega osnutka ob upoštevanju M1
avgust 2015
– javna razgrnitev z javno obravnavo
september/oktober 2015
– priprava osnutka za 1. branje na občinskem svetu in sprejem
oktober 2015
– izdelava dopolnjenega predloga in pridobitev mnenja 2 (M2)
november/december 2015
– sprejem usklajenega predloga v 2. branju
februar 2016
Predvideni roki za pripravo SD OPN – št. 4 se uskladijo s podzakonskimi akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi SD OPN – št. 4 morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD OPN – št. 4 sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
DRŽAVNI:
– za področje razvoja poselitve, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– za področje kmetijstva, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana; Zavod za gozdove slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
– za področje rabe in upravljanja z vodami, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– za področje ohranjanja narave, Zavod za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
– za področje varstva kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo (MK), Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; SŽ – Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
– za področje trajnostne mobilnosti, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje rudarstva, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje energetike, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana; ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– za področje zaščite in reševanja, Ministrstvo za obrambo (MORS), Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– za področje obrambe, Ministrstvo za obrambo (MORS), Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– za področje varstva okolja, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– za področje zdravja, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
LOKALNI:
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki na lokalni ravni, JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
– za cestno omrežje, Občina Cerknica, Cesta 4. Maja 53, 1380 Cerknica
– za telekomunikacije, Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
– za električno omrežje, Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
OSTALI VABLJENI, DA PODAJO SVOJA PRIPOROČILA:
– Krajevne skupnosti.
(2) Če se v postopku priprave SD OPN – št. 4 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 47.a in 51. členom ZPNačrt podati prvo in drugo mnenje k osnutku oziroma predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva ter vzporedno odločiti glede potrebe celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
(obveznost financiranja)
Finančna sredstva za pripravo SD OPN – št. 4 bo pripravljavec zagotovil v poračunu Občine Cerknica razporejena na proračunski leti 2015 in 2016.
7. člen
(veljavnost in objava sklepa)
(1) Sklep pripravljavec pošlje pristojnemu ministrstvu za prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem spletu.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2015
Cerknica, dne 2. julija 2015
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost