Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Ob-2581/15, Stran 1334
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 71/02, 5/07 in 20/11) in 28. člena Statuta IHPS, je svet zavoda sprejel sklep o razpisu za imenovanje
direktorja
Javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (m/ž)
Za direktorja javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe, pridobljeno na univerzitetnih študijskih programih pravne, ekonomske ali ustrezne naravoslovne smeri oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje pravne ali ekonomske ali ustrezne naravoslovne smeri, ki je povezana z osnovno dejavnostjo zavoda,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let pri vodenju organizacijskih enot,
– znanje angleškega ali nemškega ali francoskega jezika na osnovni ravni in
– izdela ustrezno kvaliteten program dela zavoda za obdobje štirih let.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice oziroma pisno potrdilo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, vključno z življenjepisom kandidata z opisom dosedanjega dela,
– potrdilo državnega izpitnega centra o znanju tujega jezika na predpisanem obrazcu ter
– program dela zavoda za obdobje štirih let.
Direktorja imenuje svet Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije na podlagi razpisa s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Direktor bo imenovan za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo kandidati v roku desetih dni od dneva objave razpisa priporočeno na naslov: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec; s pripisom na ovojnici – »Razpis za direktorja – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo samo popolne vloge. S kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje bo opravljen razgovor.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Osnovni podatki o Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, programi in poročila so dosegljivi na domači strani: www./ihps.si.
Opomba: V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

AAA Zlata odličnost