Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015

Kazalo

Št. 602-08/2015-01 Ob-2577/15, Stran 1314
Na podlagi četrtega odstavka 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D – v nadaljevanju: ZOFVI), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju: Zakon o vrtcih), na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 5/11 in 3/15) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15), Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Cerklje nas Gorenjskem
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
II. Dejavnost, ki je predmet koncesije: Občina Cerklje na Gorenjskem bo podelila eno ali več koncesij (v nadaljevanju: koncesija) za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje, ki obsega program za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji, dne 18. 3. 1999. Koncesija bo podeljena za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Cerklje na Gorenjskem, in sicer najmanj deveturnega dnevnega programa za predšolske otroke, za najmanj en oddelek in skupaj za največ štiri oddelke prvega in drugega starostnega obdobja.
III. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za celotno območje Občine Cerklje na Gorenjskem.
IV. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti
Občina Cerklje na Gorenjskem bo dodelila koncesijo za določen čas, do 31. 8. 2022. Če so izkazane potrebe, se koncesijska pogodba lahko podaljša. Koncedent si pridružuje pravico do predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe, kolikor situacija na področju predšolske vzgoje v občini ne narekuje več potreb po izvajanju koncesijske dejavnosti za celotno razpisano obdobje.
Koncesionar lahko začne opravljati dejavnost s 1. 9. 2015, to je s pričetkom šolskega leta 2015/16, med šolskim letom oziroma mora pričeti z izvajanem dejavnosti najkasneje s 1. 9. 2016.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za podelitev koncesije):
Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko prijavi zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje po določilih ZOFVI in Zakona o vrtcih ter naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske vzgoje pri pristojnem ministrstvu),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– zagotavlja opremljenost prostorov v skladu s pravilnikom, ki določa normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca,
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z veljavno zakonodajo o kadrovskih normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
– ima sprejet letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program (minimalno 9 ur),
– bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno programa, ki jo določi Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem,
– bo zagotovil, da bo pri izvajanju dejavnosti dosledno upošteval določbe zakonskih in podzakonskih aktov ter občinskih aktov s področja predšolske vzgoje,
– kandidat mora najkasneje pred podpisom koncesijske pogodbe zavarovati objekt za objektivno odgovornost.
Način izpolnjevanje teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe.
VI. Merila za izbiro:
– ocena objekta, prostora in opreme;
– predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji;
– število oddelkov v posameznem vrtcu oziroma na posamezni lokaciji.
Podrobneje so merila opredeljena in ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov koncedenta: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom »Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Ponudnik mora posredovati ponudbo za prvi rok do vključno dne 2. 9. 2015, do 9. ure, za drugi rok od 2. 9. 2015 do vključno dne 3. 11. 2015, do 9. ure.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.
Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela na naslov koncedenta za prvi rok do dne 2. 9. 2015, do vključno 9. ure, oziroma za drugi rok do vključno dne 3. 11. 2015, do 9. ure. Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Koncedent ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predložene ponudbe.
VIII. Odpiranje ponudb
Komisijsko in nejavno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, in sicer v dveh sklopih. Prvo odpiranje ponudb bo dne 2. 9. 2015, ob 10. uri, za ponudbe, prispele do vključno 2. 9. 2015, do 9. ure. Drugo odpiranje ponudb bo dne 3. 11. 2015, ob 10. uri za ponudbe, prispele od vključno 2. 9. 2015 do vključno 3. 11. 2015, do 9. ure.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija za pregled in presojo prispelih ponudb, imenovana s strani župana.
Ponudniki bodo o odločitvi komisije pisno obveščeni.
IX. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelil direktor občinske uprave z odločbo. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Cerklje na Gorenjskem.
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
X. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta v času uradnih ur ter na spletni strani občine: http://www.cerklje.si/ pod rubriko »Občina«/rubrika »Objave in razpisi«/rubrika »Javni razpisi«.
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila, dodatna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo, je dan 26. 8. 2015 in velja za ob roka odpiranja. Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije ponudnik zahteva pisno, po elektronski pošti na naslov: obcinacerklje@siol.net ali po faksu 04//28-15-820.
Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji opredeljeni način ali bodo zastavljena po zgoraj določenim rokom, koncedent ne bo odgovarjal.
Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Vsa korespondenca med koncedentom ter med zainteresiranimi ponudniki poteka izključno v slovenskem jeziku.
Do poteka roka za oddajo ponudb lahko koncedent spreminja ali dopolni razpisno dokumentacijo, vendar bo v tem primeru, in če bo potrebno, ustrezno podaljšal rok za oddajo.
Pred iztekom roka za prejem ponudb lahko ponudniki v pisni obliki kadarkoli spremenijo ali umaknejo že predložene ponudbe. Po izteku roka za prejem ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti ali umakniti ponudbe.
Vsaka sprememba ali umik mora biti napisan, označen in dostavljen v skladu z določbami točke VII., pošiljka pa mora biti jasno označena z napisom »Sprememba« ali »Umik«.
Občina Cerklje na Gorenjskem

AAA Zlata odličnost