Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2015 z dne 6. 7. 2015

Kazalo

2052. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, stran 5536.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 8. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 10. redni seji dne 23. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje (Uradni list RS, št. 83/08; v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom ustanovitelj Občina Kočevje ustanavlja javni zavod z imenom: Podjetniški inkubator Kočevje. Zavod se ustanovi z namenom razvijanja in oblikovanja podjetniškega okolja ter spodbujanja podjetništva na območju Občine Kočevje. Zavod opravlja tudi naloge podjetniškega inkubatorja.«
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja in izvršuje ustanovitelj preko sveta zavoda, razen če ni s tem aktom določeno drugače.«
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ime, ki ga zavod uporablja v pravnem prometu je: Podjetniški inkubator Kočevje.
Skrajšano ime zavoda glasi: PIK.«
4. člen
V 4. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»O spremembi poslovnega naslova znotraj registriranega kraja sedeža zavoda odloča direktor zavoda po predhodnem soglasju župana Občine Kočevje.«
5. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je pravna oseba javnega prava.«
6. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z zakonom in s predhodnim soglasjem Občinskega sveta Občine Kočevje lahko zavod ustanovi drug zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo, kadar gre za izvajanje dejavnosti povezano z delovanjem zavoda in je ustanovitev novega pravnega subjekta smiselna in racionalna.«
7. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
Šifra in ime podrazreda glavne dejavnosti:
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Šifra in ime podrazreda dejavnosti:
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
84.130
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
63.120
Obratovanje spletnih portalov
63.990
Drugo informiranje
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103
Druge pravne dejavnosti
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.110
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400
Dajanje pravic uporabe intelekt. lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.300
Druga oskrba s človeškimi viri
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.410
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.«
8. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor in
– strokovni svet.«
9. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije (3) predstavniki ustanovitelja, (1) predstavnik delavcev zavoda in (1) predstavnik zainteresirane javnosti.«
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek se glasi:
»Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki je določen v statutu zavoda.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan Občine Kočevje na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva vsem zainteresiranim kandidatom.«
Dodata se nov osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Občinski svet Občine Kočevje na predlog župana predčasno razreši svojega predstavnika v Svetu zavoda, če:
– se le-ta ne udeležuje sej Sveta zavoda;
– bi se izkazalo, da le-ta članstvo v Svetu zavoda izrablja ali poizkuša izrabiti za osebne interese;
– le-ta neustrezno zastopa interese ustanovitelja;
– le-ta ravna v nasprotju z določbami tega akta ali statuta zavoda;
– je v času mandata pravnomočno obstojen za kaznivo dejanje.
Za svoje delo so člani sveta zavoda upravičeni do povračila dejansko nastalih potnih stroškov v višini, ki velja za javne uslužbence. Poleg tega so upravičeni tudi do sejnine v višini 75 % sejnin, ki jih določa uredba, ki ureja sejnine v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Ne glede na navedeno, skupen znesek, ki se lahko porabi za povračilo stroškov in za sejnine, ne sme preseči zneska, določenega v finančnem načrtu zavoda.«
10. člen
Besedilo 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda:
– sprejema program dela in spremlja njegovo uresničevanje;
– sprejema finančni načrt in rebalans finančnega načrta ter spremlja njegovo izvajanje;
– obravnava polletno poročilo o poslovanju zavoda;
– sprejema letno poročilo zavoda ter odloča o razporejanju morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
– sprejema statut zavoda;
– sprejema vse splošne in interne akte zavoda, vključno z vsemi ceniki;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– imenuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje;
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja na način in pod pogoji, ki so določeni v 16. členu tega akta;
– razrešuje direktorja zavoda na način in pod pogoji, ki so določeni v 15. členu tega akta;
– objavi javni razpis za direktorja najkasneje 90 dni pred potekom mandata obstoječega direktorja;
– opravlja druge z zakonom, statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.«
11. člen
V tretjem odstavku 14. člena se šesta alineja črta.
12. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Občinskega sveta Občine Kočevje.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba (stopnje VII/2),
– najmanj 10 let ustreznih delovnih izkušenj,
– nekaznovanost.«
Dodajo se nov četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena Svet zavoda predčasno razreši direktorja, če le-ta zaprosi za predčasno razrešitev. O predčasni razrešitvi mora Svet zavoda nemudoma obvestiti župana in Občinski svet Občine Kočevje.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora Svet zavoda razrešiti direktorja tudi v primeru, če le-ta iz kakršnega koli razloga ne more, ne zmore ali ne opravlja del in nalog, ki bi jih kot direktor moral. Pred razrešitvijo mora Svet zavoda pridobiti tudi soglasje Občinskega sveta Občine Kočevje k predčasni razrešitvi.
Ne glede na določbo drugega odstavka lahko Svet zavoda na predlog župana predčasno razreši direktorja tudi v primerih, če bi se izkazalo, da:
– je direktor ravnal v nasprotju z določbami tega akta;
– direktor ne spoštuje določb pogodbe o zaposlitvi;
– je direktor subjektivno ali objektivno odgovoren za slabo finančno poslovanje zavoda, ki se kaže kot presežek odhodkov nad prihodki;
– je direktor subjektivno ali objektivno odgovoren za negospodarno ali nenamensko rabo sredstev;
– je Računsko sodišče podalo negativno mnenje o finančnem poslovanju zavoda;
– je bil direktor v času trajanja mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.«
13. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če direktorju predčasno preneha mandat, pa tega ni bilo mogoče predvideti vnaprej in v primeru, če direktor poda odstopno izjavo, Svet zavoda z dnem, s katerim je dotedanji direktor razrešen, imenuje vršilca dolžnosti direktorja. Le-ta je imenovan le za čas:
– do imenovanja direktorja na način in pod pogoji, kot jih določa drugi odstavek tega člena;
– do imenovanja novega vršilca dolžnosti na način in pod pogoji, ki jih določa tretji odstavek tega člena.
Najkasneje v roku 7 dni po imenovanju vršilca dolžnosti s strani Sveta zavoda mora le-ta na spletni strani zavoda in vsaj enem tiskanem mediju, objaviti javni razpis za novega direktorja.
Po poteku roka za prijavo kandidatov, mora Svet zavoda najkasneje v roku 30 dni ustanovitelju v soglasje posredovati predlog novega direktorja. Soglasje k imenovanju predlaganega kandidata za direktorja poda občinski svet. Kandidat nastopi mandat naslednji dan po tem, ko ga potrdi Svet zavoda, vendar najkasneje v roku 30 dni po glasovanju na občinskem svetu, sicer soglasje preneha veljati.
Če predlagani kandidat ne dobi ustrezne podpore občinskega sveta, mora župan, ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, najkasneje v roku 7 dni imenovati novega vršilca dolžnosti, ki bo naloge opravljal do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje enega leta.
Za vršilca dolžnosti je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki so določeni za direktorja.
Pogodbo z direktorjem ali z vršilcem dolžnosti direktorja v imenu zavoda sklepa predsednik Sveta zavoda.«
14. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge.
Strokovni svet odloča o tem, katera podjetja lahko pridobijo status inkubiranca ter določa merila in kriterije za najem poslovnih prostorov pod ugodnejšimi pogoji s soglasjem župana.
Člane strokovnega sveta in predsednika strokovnega sveta imenuje Svet zavoda na predlog direktorja. Mandat članov Strokovnega sveta je štiri leta. Ne glede na navedeno mandat članom Strokovnega sveta avtomatično preneha 60. dan po prenehanju mandata direktorja.«
15. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet ima štiri člane in predsednika. Svoje delo opravljajo brezplačno, upravičeni pa so do povračila dejansko nastalih stroškov prevoza na sejo v višini, ki velja za javne uslužbence.
Član Strokovnega sveta ne more biti oseba, ki je v rednem delovnem razmerju v zavodu. Ravno tako ne more biti član Strokovnega sveta hkrati tudi član Sveta zavoda ali direktor.
V statutu zavoda se natančneje določijo formalni in neformalni pogoji za imenovanje članov Strokovnega sveta ter pravice, obveznosti in naloge Strokovnega sveta.«
16. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod v nobenem primeru ne sme sklepati poslov z direktorjem, člani Sveta zavoda, člani in predsednikom Strokovnega sveta, niti z družbami, v katerih imajo le-ti 25 % ali večji poslovni delež.
Enaka omejitev velja tudi za njihove družinske člane oziroma družbe, v katerih imajo le-ti 25 % ali večji poslovni delež. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec ali zunajzakonski partner, brat ali sestra, polbrat ali polsestra, otrok ali rejenec ali pastorek in starši.«
17. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj zagotavlja pogoje in sredstva za delovanje zavoda, in sicer:
– poslovne in skladiščne prostore, ki jih zavod lahko brezplačno uporablja za lastne potrebe;
– poslovne in skladišče prostore, ki jih zavod lahko oddaja novoustanovljenim, perspektivnim podjetjem z neprofitno najemnino;
– poslovne in skladišče prostore, ki jih zavod trži in oddaja vsem zainteresiranim podjetjem;
– denarna sredstva za delovanje zavoda, a le v obsegu, ki se vsako leto določi v občinskem proračunu.
Pobrane najemnine in uporabnine poslovnih prostorov, ki so dane v upravljanje javnemu zavodu, so prihodek zavoda.«
18. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod se sme zadolževati le po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Kočevje. Za zadolževanje se štejejo tudi:
– blagovni krediti ter nakupi blaga, pri katerih so dogovorjeni roki plačila daljši od zakonsko določenih;
– lizing oziroma finančni najem in
– dogovorjeni limiti na transakcijskem računu.
Zavod ne sme dajati kreditov oziroma posojati sredstev drugim pravnim ali fizičnim osebam. Za kreditiranje oziroma posojanje sredstev se štejejo tudi:
– dogovarjanje s kupci in najemniki za roke plačil, ki odstopajo od običajnih;
– nepravočasno vlaganje izvršb zoper neplačnike;
– omogočanje brezplačne uporabe poslovnih prostorov, razen v primerih, ko je to dopustno z zakonom, ki ureja razpolaganje s stvarnim premoženjem.«
19. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za svoje delo iz naslednjih virov:
– s prodajo izdelkov in z opravljanjem storitev,
– z opravljanjem registrirane gospodarske dejavnosti,
– proračunskih sredstev,
– sredstev EU,
– najemnine prostorov in opreme,
– donacij in prispevkov sponzorjev in
– drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenega investicijskega vzdrževanja, ki ga odobri Svet zavoda, mora zavod vplačati v proračun Občine Kočevje.
Svet zavoda vsako leto po sprejemu zaključnega računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora zavod prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
Morebiten presežek odhodkov nad prihodki mora zavod pokriti iz lastnih sredstev. Kolikor lastna sredstva ne zadoščajo, mora direktor zavoda ukrepati na način, kot je predviden z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje poslovanja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko, kolikor je do presežka odhodkov nad prihodki prišlo iz razlogov, na katere niti zavod niti direktor nista imela vpliva, sredstva za pokritje izgube zagotovi tudi ustanovitelj.«
20. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad poslovanjem zavoda izvajajo:
– ustanovitelj oziroma v njegovem imenu občinska uprava, nadzorni odbor ali zunanji izvajalec;
– Računsko sodišče RS in drugi organi nadzora.
Zavod mora redno in v skladu z veljavnimi predpisi izvajati tudi notranje revizije poslovanja. Predmet notranje revizije in izvajalca notranje revizije določi direktor v soglasju z občinskim oddelkom, pristojnim za finance.«
21. člen
Drugi odstavek 28. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javnost dela zavoda se zagotavlja preko spletnih strani, spletnih družabnih omrežij, s poročili ustanovitelju, novinarskimi konferencami ter drugimi načini komuniciranja z javnostjo.«
22. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem aktom, se uredijo v statutu zavoda, ki ga sprejme Svet zavoda z večino glasov vseh članov. K statutu mora predhodno soglasje podati Občinski svet Občine Kočevje, po sprejemu pa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
23. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode in določbe zakona, ki ureja podporno okolje za podjetništvo.
Za avtentično razlago posameznih določb tega akta je pristojen Občinski svet Občine Kočevje. Razlago posamezne določbe lahko zahtevajo župan, Svet zavoda ali direktor zavoda.«
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha mandat dosedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja.
Novega vršilca dolžnosti, ki bo opravljal naloge do imenovanja direktorja, imenuje župan in o imenovanju obvesti Občinski svet Občine Kočevje.
25. člen
Člani Sveta zavoda, ki zastopajo interese ustanovitelja, nadaljujejo s svojim mandatom do izteka mandata.
Član Sveta zavoda, ki zastopa interese delavcev, nadaljuje s svojim mandatom le do izvedbe volitev predstavnika. Volitve se razpišejo najkasneje v roku 60 dni po nastopu mandata direktorja. Z dnem izvolitve predstavnika mandat obstoječemu predstavniku preneha.
Javni poziv za zbiranje kandidatur zainteresiranim predstavnikom javnosti, ki bi želeli biti imenovani za člana Sveta zavoda, se objavi na spletni strani Občine Kočevje najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Svet zavoda mora najkasneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka objaviti javni razpis za direktorja. V razpisu je potrebno določiti, da morajo kandidati predložiti tudi vizijo dela zavoda za prihodnja 4 leta.
27. člen
Statut zavoda je potrebno z določbami tega odloka uskladiti najkasneje do 30. 9. 2015.
28. člen
Ta odlok o začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 303-1/2015-2206
Kočevje, dne 24. junija 2015
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.