Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1988. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 I, stran 5406.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 6. redni seji dne 17. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/15), se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov/opis
Leto 2015 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.062.879
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.867.132
70
DAVČNI PRIHODKI
2.258.163
700 Davki na dohodek in dobiček
1.961.568
703 Davki na premoženje
175.245
704 Domači davki na blago in storitve
121.250
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
608.969
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
432.719
711 Takse in pristojbine
1.900
712 Globe in druge denarne kazni
22.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
42.500
714 Drugi nedavčni prihodki
109.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
335.000
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
330.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.858.247
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
562.174
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.296.073
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
5.329.161
40
TEKOČI ODHODKI 
1.048.648
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
300.330
401 Prisp.delodajalca za soc.varnost
46.710
402 Izdatki za blago in storitve
671.609
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.083.214
410 Subvencije
104.874
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
683.500
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 
92.811
413 Drugi tekoči domači transferi 
202.029
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.095.184
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
3.095.184
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
102.115
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
38.000
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
64.115
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 
–266.283
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–266.283
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–XI.) 
266.283
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
663.914
«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 8/2015), se doda šesti odstavek 5. člena tako, ki se glasi:
»Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se lahko odpre le v okviru obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki. O tem odloča župan s pisnim sklepom tako, da ostane proračun uravnotežen.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-18/2015
Dolenjske Toplice, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti