Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1970. Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), stran 5369.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP)
Razglašam Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija 2015.
Št. 003-02-5/2015-14
Ljubljana, dne 30. junija 2015
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O NAČINU IZVRŠITVE SODBE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE V ZADEVI ŠTEVILKA 60642/08 (ZNISESČP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa način izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji, št. 60642/08, z dne 16. julija 2014, v obsegu, v katerem je bilo Republiki Sloveniji naloženo, da sprejme vse potrebne ukrepe za poplačilo neizplačanih starih deviznih vlog. Ukrepi po tem zakonu se ne nanašajo na tiste stare devizne vloge ali njihove dele, ki so bili kakor koli izplačani ali preneseni na druge pravne osebe ali v posebne namene v skladu s predpisi držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ) ali na drugi podlagi.
(2) Ta zakon določa način določitve višine izplačila, upravičence, postopek verifikacije, pristojni organ za odločanje, način in rok izplačila ter evidence o izplačilih.
2. člen
(definicija neizplačane stare devizne vloge)
(1) Neizplačana stara devizna vloga po tem zakonu je stanje terjatev fizične osebe do Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavne filijale Sarajevo (v nadaljnjem besedilu: Glavna podružnica Sarajevo), in Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavne filijale Zagreb (v nadaljnjem besedilu: Glavna podružnica Zagreb), na deviznih računih in na podlagi deviznih hranilnih vlog na dan 31. decembra 1991, vključno s pogodbenimi obrestmi, obračunanimi do tega datuma (v nadaljnjem besedilu: stanje na dan 31. 12. 1991), zmanjšano za izplačila posamezne podružnice, Ljubljanske banke d. d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Banka) ali kogarkoli drugega po tem datumu, za neplačane obveznosti varčevalca do podružnice ali Banke in za izplačane ali poravnane zneske po 31. decembru 1991 na kateri koli podlagi.
(2) Neizplačana stara devizna vloga iz prejšnjega odstavka ni stara devizna vloga ali njen del, ki je bila na podlagi predpisov držav delovanja obeh podružnic iz prejšnjega odstavka prenesena na drugo pravno osebo ali na posebne račune za namene posebne uporabe. Te vloge so med drugim stare devizne vloge, ki so jih varčevalci Glavne podružnice Zagreb prenesli na drugo pravno osebo v skladu s predpisi Republike Hrvaške, ki so urejali prenos in prevzem jamstva za stare devizne vloge, in stare devizne vloge, ki so jih varčevalci Glavne podružnice Sarajevo v skladu s predpisi Bosne in Hercegovine prenesli na posebne račune za namen uporabe v postopku privatizacije.
3. člen
(obresti)
(1) Obresti od neizplačane stare devizne vloge iz 2. člena tega zakona se za prevzem izpolnitve po tem zakonu obračunavajo:
– za obdobje od 1. januarja 1992 do 31. decembra 1992 po letni obrestni meri 6 %,
– za obdobje od 1. januarja 1993 do 31. decembra 2015 po letni obrestni meri 1,79 %,
– za obdobje od 1. januarja 2016 do izplačila po obrestni meri za vloge gospodinjstev čez noč, objavljeni v mesečnem biltenu Banke Slovenije.
(2) Obresti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo po linearni metodi po navadnem obrestnem računu.
4. člen
(konverzija valut)
(1) Neizplačane stare devizne vloge v valutah držav, ki so del Evroobmočja, se preračunajo v euro po tečajih zamenjave med eurom in temi valutami na dan zamenjave (1. januar 1999).
(2) Neizplačane stare devizne vloge v valutah držav, ki niso del Evroobmočja, se preračunajo v euro po referenčnih tečajih Evropske centralne banke, ki jih objavlja Banka Slovenije, na dan uveljavitve tega zakona.
5. člen
(prevzem izpolnitve)
(1) Republika Slovenija prevzame izpolnitev obveznosti Banke do upravičencev iz naslova neizplačanih starih deviznih vlog in obresti v obsegu in do višine, kot je določeno v tem zakonu.
(2) Prevzem izpolnitve po tem zakonu obsega obveznosti do upravičencev iz naslova neizplačanih starih deviznih vlog, ki niso bile že poravnane ali prenesene v skladu s predpisi držav naslednic SFRJ ali na kakršnikoli drugi podlagi.
(3) Podlaga za prevzem izpolnitve iz prvega odstavka tega člena je pravnomočna odločba, izdana v postopku verifikacije po tem zakonu.
(4) Obveznosti po tem zakonu se evidentirajo v proračunu Republike Slovenije v izkazu računa finančnih terjatev in naložb na kontu 4409.
6. člen
(upravičenec)
(1) Upravičenec ali upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) po tem zakonu je fizična oseba, ki ima terjatev iz naslova neizplačane stare devizne vloge iz 2. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je upravičenec tudi civilna pravna oseba, ki je bila po predpisih o deviznem poslovanju SFRJ imetnik neizplačane stare devizne vloge iz 2. člena tega zakona.
(3) Fizična oseba, ki je pridobila terjatev iz naslova neizplačane stare devizne vloge od upravičenca iz prejšnjih odstavkov na podlagi veljavnega pravnega posla, je upravičena uveljavljati zahtevo za verifikacijo po tem zakonu le, če je njena pridobitev terjatve evidentirana pri Glavni podružnici Sarajevo oziroma Glavni podružnici Zagreb do 1. decembra 2015.
II. POSTOPEK VERIFIKACIJE
7. člen
(splošno)
(1) Zahteva za verifikacijo neizplačane stare devizne vloge se uveljavlja v postopku verifikacije, ki ga določa ta zakon.
(2) Za odločanje o prevzemu izpolnitve posamezne neizplačane stare devizne vloge v postopku verifikacije je pristojen Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Sklad).
(3) V postopku verifikacije se ugotovi upravičence ter obstoj in višina posamezne neizplačane stare devizne vloge ter obračuna obresti iz 3. člena tega zakona.
(4) V postopku verifikacije se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, razen če je v tem zakonu določeno drugače.
(5) V postopku verifikacije se za vlogo, ugovor in odločbo taksa ne plača.
(6) Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, o ravnanju z vlogo, ki ni vložena v uradnem jeziku, lahko Sklad takšno vlogo obravnava, če je vloga razumljiva.
8. člen
(javni poziv)
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, objavi javni poziv za vlaganje zahtev za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog v Uradnem listu Republike Slovenije in v najmanj dveh dnevnih časopisih, ki izhajajo na celotnem območju Bosne in Hercegovine oziroma Republike Hrvaške, ter na svoji spletni strani.
(2) V pozivu iz prejšnjega odstavka se navedejo pogoji za vlaganje zahteve za verifikacijo (upravičenci, način, rok in vsebina zahteve za verifikacijo).
9. člen
(zagotavljanje podatkov)
(1) Banka sodeluje s Skladom v vseh fazah izvajanja tega zakona.
(2) Ne glede na določbe drugih predpisov Banka daje Skladu na razpolago svoje baze podatkov in dokumentacijo, ki se nanaša na neizplačane stare devizne vloge, Sklad pa Banki podatke in dokumentacijo o vseh izplačilih po tem zakonu.
(3) Sklad in Banka lahko obdelujeta podatke in dokumentacijo, pridobljeno na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena, za potrebe odločanja v postopkih verifikacije po tem zakonu oziroma za reševanja razmerij iz naslova starih deviznih vlog. Sklad in Banka zagotavljata varstvo tako pridobljenih podatkov in dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, kar uredita s posebnim pravnim aktom.
(4) Podatki, ki se nanašajo na neizplačane stare devizne vloge Glavne podružnice Sarajevo, se zagotovijo v obliki in na način, določen v memorandumu, ki ureja sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine za izvršitev sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi št. 60642/08 z dne 16. julija 2014.
10. člen
(zahteva za verifikacijo)
(1) Postopek verifikacije se začne na zahtevo upravičenca.
(2) Zahteva mora vsebovati:
– podatke o upravičencu, in sicer osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča upravičenca oziroma naziv in sedež ter identifikacijsko številko upravičenca, ki jo za potrebe uporabe v pravnem prometu ali izkazovanja istovetnosti pred uradnimi organi določajo zakoni države njegovega državljanstva oziroma sedeža;
– osebno ime in naslov stalnega prebivališča morebitnega zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca upravičenca;
– podatke o neizplačani stari devizni vlogi;
– v primeru pridobitve terjatve z dedovanjem, navedbo pravnega prednika in podlage za dedovanje;
– naslov za vročanje, če ni enak naslovu stalnega prebivališča upravičenca;
– podpis upravičenca.
(3) Zahtevi se priložijo:
– listine o neizplačani stari devizni vlogi (izvirnik ali kopija devizne hranilne knjižice ali pogodbe o depozitu ali druge listine, ki izkazujejo obstoj in višino terjatve);
– kopija osebnega dokumenta upravičenca;
– pooblastilo ali drug posamičen akt, ki daje podlago za zastopanje, če upravičenec vlaga zahtevo po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu;
– pravni akt, ki je podlaga za pravno nasledstvo;
– dokazilo o imetniku in številki transakcijskega oziroma osebnega računa, na katerega bodo nakazana sredstva iz neizplačane stare devizne vloge;
– pisna izjava upravičenca s prevzemom materialne in kazenske odgovornosti, da neizplačana stara devizna vloga ni bila prenesena na drugo osebo.
(4) Če upravičenca zastopa pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora biti pooblastilo overjeno.
(5) Podrobnejšo vsebino in obliko zahteve za verifikacijo določi minister ali ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojna za finance.
11. člen
(vlaganje zahteve za verifikacijo)
(1) Zahteva za verifikacijo se lahko vloži od 1. decembra 2015 do 31. decembra 2017.
(2) Zahteva za verifikacijo se vloži v pisni obliki neposredno pri Skladu ali pošlje po pošti. Zahteve za verifikacijo ni dopustno vlagati v elektronski obliki.
(3) Če upravičenec vloži zahtevo za verifikacijo osebno, Sklad preveri njegovo istovetnost in potrdi njegov podpis na zahtevi ter potrdi istovetnost kopij priloženih listin.
(4) Če se zahteva za verifikacijo vloži po pošti ali po drugi osebi neposredno pri Skladu, mora biti podpis upravičenca overjen.
12. člen
(odločanje o zahtevi za verifikacijo)
(1) Sklad odloča o zahtevi za verifikacijo na podlagi podatkov iz 9. člena tega zakona ter podatkov in listinskih dokazov, ki jih predloži upravičenec. Če ti podatki in listinski dokazi ne zadoščajo za odločitev, lahko Sklad pozove upravičenca, da v določenem roku predloži dodatna listinska dokazila. Sklad lahko ugotavlja dejansko stanje tudi z drugimi dokaznimi sredstvi, razen s pričami ali z ogledom.
(2) Če upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži dodatnih listinskih dokazil, Sklad odloči na podlagi podatkov in dokazil iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(informativni izračun)
(1) Če Sklad ugotovi, da je zahteva za verifikacijo utemeljena, pripravi informativni izračun neizplačane stare devizne vloge, ki vsebuje:
1. podatke o upravičencu ter o morebitnem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu upravičenca;
2. podatke o neizplačani stari devizni vlogi;
3. ugotovljeno višino neizplačane stare devizne vloge in obresti po tem zakonu;
4. rok in podatke o transakcijskem oziroma osebnem računu za izplačilo zneska iz informativnega izračuna;
5. zapis pravnega pouka z vsebino iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(2) Informativni izračun se vroči upravičencu, če ima upravičenec zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, pa zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu.
(3) Če upravičenec meni, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni ali se z informativnim izračunom ne strinja, lahko v 30 dneh od vročitve informativnega izračuna vloži ugovor zoper informativni izračun.
(4) Če upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka ne vloži ugovora zoper informativni izračun, po poteku roka za vložitev ugovora velja:
– informativni izračun za dokončno in pravnomočno odločbo o zahtevi za verifikacijo,
– da se je upravičenec odpovedal tožbi v upravnem sporu in vsem nadaljnjim zahtevkom iz naslova neizplačanih starih deviznih vlog, ki so predmet informativnega izračuna, proti komurkoli, razen zahtevku za njihovo izplačilo po informativnem izračunu.
14. člen
(odločanje o ugovoru)
(1) Sklad preizkusi, ali je ugovor pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba. Če ugovor ni pravočasen ali ga ni vložila upravičena oseba, se zavrže.
(2) Če Sklad ugovora ne zavrže, preveri navedbe upravičenca iz ugovora. Če ugotovi, da je bil izvedeni postopek nepopoln, postopek dopolni.
(3) Na podlagi ugovora Sklad o utemeljenosti zahteve za verifikacijo odloči z odločbo. V izreku odločbe se navedejo podatki iz 1. do 4. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona. V obrazložitvi odločbe se navedejo razlogi, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločitev in se opredeli do navedb in dokazov, ki jih je predložil upravičenec z ugovorom.
15. člen
(roki za odločanje in pravna sredstva)
(1) Sklad odloči o zahtevi upravičenca v treh mesecih od prejema popolne zahteve za verifikacijo.
(2) Sklad odloči o ugovoru na informativni izračun v dveh mesecih od prejema ugovora.
(3) Zoper odločbe Sklada pritožba ni dovoljena, dopusten pa je upravni spor.
(4) V upravnem sporu iz prejšnjega odstavka tega člena Sklad zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije.
III. IZPLAČILO
16. člen
(1) Znesek, ugotovljen z odločbo, upravičencu izplača Sklad 30. dan po pravnomočnosti odločbe.
(2) Sredstva za izplačilo se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(3) Izplačilo upravičencem v imenu in za račun Republike Slovenije izvrši Sklad.
17. člen
(način izplačila)
(1) Izplačilo se izvrši na transakcijski oziroma osebni račun:
– upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika, odprt pri ponudniku plačilnih storitev;
– pooblaščenca upravičenca za sprejem izplačila po tem zakonu, če predloži posebno pooblastilo za sprejem izplačila z overjenim podpisom upravičenca, kar velja tudi, če je pooblaščenec za sprejem izplačila odvetnik.
(2) Sklad izvrši izplačilo na podlagi podatkov, ki jih prejme z zahtevkom za verifikacijo. Vlagatelj mora Sklad obvestiti o morebitnih spremembah podatkov pisno v roku za vložitev ugovora zoper informativni izračun oziroma v primeru vložitve ugovora zoper informativni izračun do izdaje odločbe o zahtevi za verifikacijo.
(3) Pri izvršitvi plačila na transakcijski oziroma osebni račun upravičenca Sklad plača nadomestila, ki jih zaračunava plačnikov ponudnik plačilnih storitev, upravičenec pa plača nadomestila, ki jih zaračunava prejemnikov ponudnik plačilnih storitev.
IV. EVIDENCE
18. člen
(evidenca o odločitvah in izplačilu neizplačanih starih deviznih vlog)
(1) Zaradi zagotovitve podatkov o vloženih zahtevah in o izplačilih neizplačanih starih deviznih vlog Sklad upravlja evidenco, v kateri obdeluje naslednje osebne in druge podatke, povezane z upravičenci in starimi deviznimi vlogami:
1. osebno ime,
2. identifikacijska številka (EMŠO ali druga),
3. rojstni datum (dan, mesec, leto),
4. rojstni kraj (država, kraj),
5. stalno prebivališče upravičenca,
6. datum vložitve zahteve za verifikacijo,
7. številko, datum izdaje odločbe oziroma sklepa, vrsto odločitve, datum vročitve,
8. podatke o dokončnosti in pravnomočnosti odločitve iz prejšnje točke,
9. višino izplačila neizplačane stare devizne vloge,
10. datum in način izplačila neizplačane stare devizne vloge,
11. podatke iz podatkovnih zbirk in listin, ki jih Sklad pridobi na podlagi 9. člena tega zakona.
(2) Podatki iz evidence se hranijo 10 let od izplačila devizne vloge, nato se arhivirajo.
V. POSEBNE DOLOČBE
19. člen
(davčna obravnava izplačil)
(1) Od obresti iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, izplačanih fizični osebi, se ne plačuje dohodnine, razen če so izplačane fizični osebi, ki je pridobila terjatev iz naslova neizplačane stare devizne vloge od upravičenca na podlagi veljavnega pravnega posla, v okviru opravljanja dejavnosti.
(2) Od obresti iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, izplačanih civilni pravni osebi, opredeljeni po tem zakonu, ali fizični osebi, ki je pridobila terjatev iz naslova neizplačane stare devizne vloge od upravičenca na podlagi veljavnega pravnega posla, v okviru opravljanja dejavnosti, se ne izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj po zakonu, ki ureja dohodnino, ali zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(postopki v teku)
(1) Sodni postopki za izplačilo neizplačanih starih deviznih vlog, ki so bili začeti do uveljavitve tega zakona in o njih še ni bilo odločeno, se prekinejo z dnem uveljavitve tega zakona. Postopki, začeti po uveljavitvi tega zakona, se prekinejo z dnem, ko je tožba vročena nasprotni stranki.
(2) V sodnih postopkih iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec, ki ne vloži ugovora zoper informativni izračun, v roku 60 dni od prejema izplačila umakne tožbo ali drug pravni akt brez privolitve nasprotne stranke. Če upravičenec tožbo umakne v skladu s tem odstavkom, ni dolžan povrniti stroškov nasprotni stranki. Pravni pouk o tem je zapisan v sklepu o prekinitvi postopka.
(3) Če upravičenec v roku 60 dni od pravnomočnosti odločbe o zahtevi za verifikacijo, če zahteve za verifikacijo ne vloži, pa v roku 60 dni od poteka roka iz prvega odstavka 11. člena tega zakona, ne predlaga nadaljevanja sodnega postopka, prekinjenega na podlagi prvega odstavka tega člena, se šteje, da je umakni tožbo ali pravno sredstvo. Pravni pouk o tem je zapisan v sklepu o prekinitvi postopka.
21. člen
(odložitev odločanja do pridobitve podatkov)
(1) Odločanje o zahtevah za verifikacijo neizplačanih starih deviznih vlog pri Glavni podružnici Sarajevo se odloži do pridobitve podatkov iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona.
(2) Datum pridobitve podatkov iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije, Sklad pa na svoji spletni strani.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Sklad odloča o zahtevah upravičencev, katerim je bila terjatev iz naslova neizplačane stare devizne vloge priznana s pravnomočno sodno odločbo sodišča s splošno pristojnostjo Republike Slovenije ali primerljivo sodno odločbo mednarodnega sodišča, pristojnega tudi za Republiko Slovenijo.
22. člen
(rok za izdajo predpisa in objavo javnega poziva)
Minister, pristojen za finance, izda predpis iz petega odstavka 10. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za finance, pa objavi javni poziv iz 8. člena tega zakona najkasneje 2. novembra 2015.
23. člen
(uveljavljanje izpolnjenih obveznosti po tem zakonu)
Izpolnjene obveznosti na podlagi prevzema izpolnitve po tem zakonu Republika Slovenija uveljavlja po 7. členu Priloge C Sporazuma o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/02; v nadaljnjem besedilu: Sporazum), podpisanega na Dunaju 29. junija 2001 med Bosno in Hercegovino, Republiko Hrvaško, Republiko Makedonijo, Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Jugoslavijo kot državami naslednicami nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, z namenom doseči pravično razdelitev jamstev SFRJ ali Narodne banke Jugoslavije za stare devizne hranilne vloge iz a) točke tretjega odstavka 2. člena Priloge C Sporazuma.
24. člen
(urejanje razmerij med Republiko Slovenijo in Banko)
Republika Slovenija in Banka lahko medsebojna razmerja v zvezi s prevzemom izpolnitve po tem zakonu uredita s pogodbo.
25. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-10/15-1/18
Ljubljana, dne 22. junija 2015
EPA 557-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti