Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1997. Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina, stran 5434.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 7. redni seji dne 18. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in postopek, merila in kriteriji ter nadzor nad porabo dodeljenih proračunskih sredstev sofinanciranja programov društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
2. člen
Namen tega pravilnika je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Občine Hrpelje - Kozina.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje programov in aktivnosti društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja (v nadaljevanju: društev) se zagotovijo v proračunu Občine Hrpelje - Kozina v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
III. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV SOFINANCIRANJA
4. člen
Upravičenci do sredstev sofinanciranja programov so društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Hrpelje - Kozina in izvajajo svoje programe na območju Občine Hrpelje - Kozina,
– imajo sedež izven Občine Hrpelje - Kozina in izvajajo svoje programe tudi na območju Občine Hrpelje - Kozina,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter imajo dejavnost s področja kmetijstva, gozdarstva oziroma razvoja podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) osnovi,
– imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina.
IV. PREDMET SOFINANCIRANJA
5. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so letni programi društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Občini Hrpelje - Kozina.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Hrpelje - Kozina ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Hrpelje - Kozina pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Hrpelje - Kozina in promociji občine ali območja občine.
6. člen
Sredstva dodeljena po tem pravilniku so namenska sredstva, ki se dodelijo za naslednje namene:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter območja delovanja društva,
– organizacija prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega ali širšega pomena,
– izvedbe in/ali sodelovanje pri različnih aktivnosti kot so: prikazi običajev, ohranjanje tradicije in kulturne dediščine, tekmovanja, ocenjevanja, ozaveščanje občanov ipd.,
– sofinanciranja materialnih stroškov, ki so s skladu s cilji programa in neposredno vezani za njegovo izvedbo,
– druge izredne aktivnosti.
Vsebine iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko podrobneje opredelijo z javnim razpisom.
V javnem razpisu se določijo tudi vsebine, ki so predmet letnega sofinanciranja.
7. člen
Sredstva se ne dodelijo za naslednje namene:
– stroški dela oziroma stroški plač in honorarjev prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju,
– stroški upravnih in sodnih taks, notarskih in odvetniških storitev, carin, kazni ipd.,
– stroški davka na dodano vrednost.
8. člen
Samostojne prireditve, ki so sofinancirane iz javnih sredstev, morajo biti dostopne vsem občanom in ne smejo biti omejene le na člane društva in njihove družinske člane.
V. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
9. člen
Proračunska sredstva se dodeljujejo na podlagi sprejetega proračuna in javnega razpisa.
10. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
– imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa,
– zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga sofinanciranja,
– izdaja sklepov o sofinanciranju oziroma zavrnitvi sofinanciranja,
– reševanje morebitnih pritožb vlagateljev,
– sklenitev pogodb.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan.
11. člen
Postopek javnega razpisa za dodeljevanje sredstev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Člani komisije ne smejo biti člani društev, ki sodelujejo na razpisu.
Naloge strokovne komisije so zlasti:
– določitev prednostnih vsebin programov,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– priprava meril za ocenjevanje vlog,
– odpiranje in pregledovanje vlog,
– ugotovitev popolnosti vlog,
– ocenjevanje vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev sofinanciranja ter predloga razdelitve razpisanih sredstev,
– zagotavljanje transparentnosti postopka.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja občinska uprava.
12. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– pravno podlago in predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– navedbo meril za sofinanciranje,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– določitev roka, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– določitev roka, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– način dostopa do razpisne dokumentacije,
– določitev roka, do katerega morajo biti programi izvedeni oziroma dodeljena sredstva porabljena.
13. člen
Javni razpis se objavi za tekoče leto.
Razpisni rok za oddajo vlog ne more biti krajši od 14 dni od dneva objave.
14. člen
Društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova razpisa po tem pravilniku, ne sme kandidirati z istimi programi ali aktivnostmi za druga javna sredstva iz proračuna Občine Hrpelje - Kozina.
Skupna višina sredstev sofinanciranja, ki so bila društvu dodeljena iz občinskih ali drugih proračunskih virov, ne sme presegati vrednosti prijavljenega programa ali aktivnosti.
15. člen
Odpiranje, pregled in ocenjevanje prispelih vlog opravi strokovna komisija.
V primeru nepopolne vloge komisija pozove vlagatelja, da v roku petih dni vlogo dopolni. Kolikor vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se s sklepom zavrže.
Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se ne obravnavajo in se vrnejo pošiljatelju.
16. člen
Strokovna komisija pripravi predlog sofinanciranja na podlagi meril in kriterijev, ki so navedeni v pravilniku, javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Višina sofinanciranja je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev za tekoče leto.
17. člen
Sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev izda direktor občinske uprave na podlagi predloga strokovne komisije.
Zoper sklep o dodelitvi ali zavrnitvi je možna pritožba v roku osem dni po prejemu sklepa.
O pritožbi odloči župan.
18. člen
Sredstva se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društva za tekoče leto.
V pogodbi se opredelijo pogodbene stranke, namen za katerega so bila upravičencu dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, pravice in obveznosti pogodbenih strank, način nadzora nad namensko uporabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila pomembna za izvedbo sofinanciranja.
VI. MERILA IN KRITERIJI
19. člen
Osnovna merila, po katerih strokovna komisija ocenjuje izvedene aktivnosti in programe so:
1. Število članov društva iz Občine Hrpelje - Kozina:
– do 5 članov
20 točk
– od 5 do vključno 10 članov
30 točk
– 10 ali več članov
35 točk
2. Strokovno izobraževanje:
– organizacija in izvedba seminarjev, predavanj
15 točk/seminar
– organizacija in izvedba tečajev s praktičnim prikazom
20 točk/tečaj
– organizacija in izvedba strokovno-izobraževalne ekskurzije
30 točk/ekskurzijo
– udeležba članov na strokovnih izobraževanjih
2 točki/člana
– udeležba občanov na strokovnih izobraževanjih
2 točki/občana
3. Promocijska dejavnost:
– izdaja zgibank (minimalna naklada je dvakratno število članov)
10 točk/aktivnost
– drugi promocijsko-informativni material (minimalna naklada je enaka številu članov)
20 točk/aktivnost
– internetna stran
30 točk
– objava v medijih
5 točk/objavo
4. Organiziranje in izvedba prireditev ali tekmovanj:
– na občinski ravni
15 točk/prireditev
– na medobčinski oziroma regijski ravni
20 točk/prireditev
– na državni ravni
30 točk/prireditev
– sodelovanje na prireditvi ali tekmovanju v tujini
40 točk/prireditev
– sodelovanje na tekmovanjih
5 točk/tekmovanje
– sodelovanje na občinskem prazniku
30 točk/prireditev
– materialni stroški (vezani na izvedbo programa)
20–50 točk/prireditev
5. Čas delovanja društva:
– do 5 let
5 točk
– od 5 do vključno 10 let
10 točk
– nad 10 let
20 točk
– obletnica delovanja društva (10, 20, 30 letnica)
15 točk
6. Druge izredne aktivnosti
10–30 točk
Župan lahko navedena merila in kriterije na predlog strokovne komisije spremeni, in sicer pred objavo javnega razpisa.
20. člen
Društvu se dodelijo točke na podlagi predloženega seznama – evidence o plačani članarini za tekoče leto samo za člane iz Občine Hrpelje - Kozina.
Izobraževanje članov in/ali občanov se dokazuje z vabilom na izobraževanje in podpisano listo prisotnosti udeležencev izobraževanja.
Za točkovanje samostojnih prireditev se upoštevajo le prireditve, ki so bile organizirane skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje in je bilo predhodno najavljeno lokalni skupnosti.
Organizacija razstav, tekmovanj in ocenjevanj se dokazuje z vabilom na prireditev, podpisano listo prisotnosti udeležencev razstave, tekmovanja ali ocenjevanja, ter poročila o izvedeni prireditvi, ki ga pripravi društvo za vsak posamezen dogodek posebej.
Društvo prejme določeno število točk glede na njegovo leto obstoja in delovanja. Za jubilejno obletnico delovanja v tekočem letu se dodelijo dodatne točke.
Druge izredne aktivnosti so tiste, ki jih društvo izvede skladno z namenom pravilnika in niso zajete med osnovna merila.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
21. člen
Prejemniki sredstev morajo najkasneje do 31. marca tekočega leta podati letno poročilo o izvedbi programov iz pogodbenih določil v preteklem letu. Župan lahko v razpisu določi, da se letno poročilo iz preteklega leta priloži k prijavi na razpis za tekoče leto.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka morajo prejemniki sredstev podati realizacijo javnih sredstev iz pogodbe vedno, kadar to zahteva župan.
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravljata občinska uprava in strokovna komisija.
Če nadzorni organ ugotovi, da prejemnik sredstev ne izvršuje določil iz pogodbe ali da mu bila dodeljena sredstva na podlagi neresničnih podatkov, se zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Prejemnik mora vrniti sredstva od dneva nakazila dalje s pripadajočimi zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, in sicer v 30-ih dneh od prejema poziva za vračilo.
Društvo, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem občinskem javnem razpisu.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-1/2015-3
Hrpelje, dne 18. junija 2015
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti