Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

Št. 478-0006/2015-1 Ob-2549/15, Stran 1295
Na podlagi 2., 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, 47/13) ter v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), 16. člena Statuta Občine Podvelka in sklepa Občinskega sveta Občine Podvelka sprejetega s programom prodaje nepremičnin v letu 2015, objavlja z dne 3. 7. 2015
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, tel. 02/876-95-10, email – obcina@podvelka.si.
II. Opis predmeta prodaje in izklicna vrednost:
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Podvelka:
Z. št.
Naslov
nepremičnine
Površina stanovanjskega objekta (m2)
Leto gradnje objekta
Leto obnove
Št. stavbe
Datum in ura
ogleda
1.
Rdeči Breg
del – 36
53,60
1900
1975
339
Od 13. do 15. julija 2015, od 7. do 9. ure, po predhodni najavi
Sestavni del zgoraj navedenega objeta so tudi pomožni objeti, vodeni pri Geodetski upravi pod št. stavbe 340, 341, 343. Prav tako so sestavni del zgoraj navedenega objekta tudi nepremičnine parc. št. 1278/1 – v izmeri 1702 m2, 1441/42 – v izmeri 331 m2, 1441/43 – v izmeri 906 m2, *108 – v izmeri 47 m2, *139 – v izmeri 5 m2, *140 – v izmeri 140 m2, vse k.o. Rdeči Breg II, ki predstavljajo funkcionalno celoto.
Izklicna cena za nepremičnin je 23.500,00 € brez davka na nepremičnine.
Vsi sestavni deli se prodajajo skupaj z objektom in so vključeni v izklicno ceno stanovanjskega objekta.
V. Pogoji prodaje
Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota, kot je navedeno v točki II.
2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.
4. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za nepremičnino na transakcijski račun Občine Podvelka: 01293-0100011253, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko: 00-7221-2015.
Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
VI. Ponudba
Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse pogoje, navedene v podrobnejši razpisni dokumentaciji javnega razpisa, ki je objavljen na spletni strani občine.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka ali oddajo v glavni pisarni Občine Podvelka, najkasneje 24. 7. 2015.
Javno odpiranje ponudb bo dne, 27. 7. 2015, ob 9. uri, v prostorih Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, sejna soba, 1. nadstropje.
Podrobnejša razpisna dokumentacija in pogoji ter obrazci za prijavo ponudbe za javni razpis so objavljeni na spletni strani Občine Podvelka – www.podvelka.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v glavni pisarni Občine Podvelka.
Občina Podvelka

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti