Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

Št. 344-2/2015 Ob-2546/15, Stran 1292
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s sprem.), 27. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/13), 8. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 5. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 7/15), Občina Jesenice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice
1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.
2. Koncesijski akt: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/15.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Jesenice.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje petih let. Trajanje koncesije se določi v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe, izvajanje javne službe pa se začne 1. 1. 2016.
6. Subjekti, ki se lahko prijavijo na razpis in pogoji za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpolnjenosti pogojev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja so:
– organizacijska in strokovna usposobljenost prijavitelja,
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj (in niso opredeljene pod točko 3. javnega razpisa)
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.
9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali poda predlog izbora koncesionarja, direktor občinske uprave Občine Jesenice pa izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.
10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice, št. 344-2/2015«. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do vključno 28. 7. 2015 do 14. ure, ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 28. 7. 2015. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Odpiranje prijav: komisija bo v četrtek, 30. 7. 2015 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dostavljene prijave.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
12. Rok za izbor koncesionarja: Komisija predlaga izbor koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od dneva, ko jo je prejel.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Jesenice bo vse prijavitelje obvestila o izboru koncesionarja v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno pričeti 1. 1. 2016.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Jesenice http://www.jesenice.si.
16. Vse dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani pri mag. Veri Djurić Drozdek, po elektronski pošti: vera.djuric-drozdek@jesenice.si ter pri Jasni Erman, po elektronski pošti: jasna.erman@jesenice.si.
Občina Jesenice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti