Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2017. Odlok o mladini v Občini Zagorje ob Savi, stran 5465.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 2. člena Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. seji dne 22. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o mladini v Občini Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in cilj)
(1) S tem odlokom se določi način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina).
(2) Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v občini in v tem okviru predvsem opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti ter pospešiti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.
2. člen
(definicije)
(1) Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v veljavnem zakonu, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju na nacionalni ravni (v nadaljevanju: zakon), razen če ta odlok določa drugače. Opredelitve pomenijo, da so/je:
– »mladi« mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta;
– »mladinski sektor« področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo;
– »mladinsko delo« organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence, ter prispevajo k razvoju skupnosti; izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih, ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
– »mladinska politika« usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik, z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela, ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami;
– »organizacija v mladinskem sektorju« subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju, in je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet;
– »mladinska organizacija« avtonomno, demokratično, prostovoljno, samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo, ter je organizirana kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;
– »organizacija za mlade« pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga;
– »strukturirani dialog« odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med mladimi in nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju;
– »mladinska infrastruktura« fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen predvsem mladim za izvajanje mladinskega dela;
– »mladinski program« skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
– »program za mlade« program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgano večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev.
(2) Mladi se lahko organizirajo kot:
– »neformalne skupine mladih«, skupine brez pravno formalne oblike ter
– »formalne skupine mladih«, mladi zbrani v društvih, zvezah društev, zavodih, zadrugah, kooperativah ipd.
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA
3. člen
(področja in aktivnosti mladinskega sektorja)
(1) Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
in se nanašajo na naslednje aktivnosti:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz občine,
– sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za delovanje in razvoj mladih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte,
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
(2) Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
III. NOSILCI, SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU
4. člen
(nosilci javnega interesa)
Za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni so pristojni občinski svet, župan, javni zavod Mladinski center Zagorje ob Savi in posebej za ta namen ustanovljena delovna telesa organov občine.
5. člen
(subjekti javnega interesa)
Subjekti javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni so mladinske organizacije, organizacije za mlade in mladinski svet lokalne skupnosti.
6. člen
(mladinski svet lokalne skupnosti)
Mladinski svet lokalne skupnosti je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini in je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete. Mladinski svet lokalne skupnosti ima v občini status mladinskega predstavništva. V občini ima lahko samo en mladinski svet lokalne skupnosti status mladinskega predstavništva.
7. člen
(mladinski center)
(1) Mladinski center Zagorje ob Savi je osrednja organizacija za mlade, ki ima sedež v občini in je ustanovljena z namenom zagotavljanja osnovnih pogojev za ustvarjalno delo mladih ter organiziranja izvajanja dejavnosti kulturnega, izobraževalnega, informativnega, socialnega, športnega značaja in sistematičnega razvijanja projektov mladinskega dela, mednarodne mobilnosti in drugih strokovnih nalog v mladinskem sektorju, s čimer izvršuje osnovne pogoje za uresničevanje javnega interesa na področju mladinskega sektorja.
(2) Organizacijo, dejavnost, financiranje in prenehanje določi občina z ustanovitvenim aktom.
8. člen
(mladinske organizacije, ki izvajajo dejavnosti, namenjene mladim)
Mladinske organizacije, ki izvajajo dejavnosti, namenjene mladim, so lahko organizirane kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA
9. člen
(mladinski programi in projekti)
Občina financira ali sofinancira mladinske programe in projekte, skladno s finančnimi zmožnostmi, in sicer preko javnih razpisov, javnih pozivov, z javnim naročanjem in z izvrševanjem ustanoviteljskih obveznosti, za kar zagotavlja sredstva v občinskem proračunu.
10. člen
(mladinska infrastruktura)
Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za mladinsko infrastrukturo v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi.
V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI
11. člen
(komisija za mladinska vprašanja)
(1) Za celovito obravnavo področja mladine se ustanovi Komisija za mladinska vprašanja v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: komisija za mladinska vprašanja), ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisija je sestavljena iz petih članov, in sicer: dveh predstavnikov lokalnega mladinskega sveta kot predstavnikov mladinskih organizacij, enega predstavnika strokovne službe – Oddelka za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi in dveh predstavnikov Mladinskega centra Zagorje ob Savi.
(3) Komisija lahko po potrebi za čas trajanja projekta oziroma izvedbe dejavnosti k sodelovanju pritegne strokovnjaka s področja, na katerega se projekt ali izvedba dejavnosti nanaša.
(4) Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Mandat članov komisije traja eno leto z možnostjo ponovnega imenovanja.
(5) Za delo komisije se smiselno uporabljata statut in poslovnik občine.
12. člen
(celovito obravnavanje področja mladine)
(1) Komisija za mladinska vprašanja je posvetovalno telo župana in celovito obravnava področje mladih v Občini Zagorje ob Savi ter o tem sprejema mnenja in stališča.
(2) Komisija za mladinska vprašanja obravnava:
– spodbujanje pogojev za razvoj mladinskih dejavnosti,
– sodelovanje med Občino Zagorje ob Savi in mladinskimi organizacijami, organizacijami za mlade ter neformalnimi skupinami mladih,
– strateške in razvojne programe na področju dejavnosti mladih,
– spremlja izvajanje in predlaga morebitne popravke tega odloka,
– predloge odločitev organov Občine Zagorje ob Savi, ki vplivajo na delo in življenje mladih v Občini Zagorje ob Savi ter
– druga vprašanja povezana z mladino.
(3) Komisija za mladinska vprašanja pripravi letno poročilo o delovanju in ga posreduje županu ter svetu zavoda MC ZoS.
13. člen
(pravočasnost obveščanja o predlogih odločitev o mladih)
(1) Komisija za mladinska vprašanja obravnava predloge odločitev občinskih organov, ki vplivajo na delo in življenje mladine v občini. Za predloge odločitev, ki vplivajo na življenje in delo mladine v občini se štejejo vsi predlogi neposrednih odločitev o mladini v obliki splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki zajemajo predvsem mladino.
(2) O predlogih neposrednih odločitev o mladini mora biti komisija za mladinska vprašanja pravočasno obveščena pred sprejemom posamezne odločitve s strani ustreznega organa oziroma predlagatelja. Predloge neposrednih odločitev o mladini komisija za mladinska vprašanja obravnava na svoji seji, na kateri oblikuje tudi mnenje, ki ga posreduje občinskemu organu, pristojnemu za sprejem odločitve.
14. člen
(mnenje mladinskega sveta lokalne skupnosti)
Mladinski svet lokalne skupnosti lahko občinskemu svetu ali komisiji za mladinska vprašanja pred obravnavo posreduje nezavezujoče mnenje v zvezi z vsemi predlaganimi odločitvami, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja.
VI. LOKALNA STRATEGIJA ZA MLADE
15. člen
(pomen lokalne strategije za mlade)
Lokalna strategija za mlade (v nadaljevanju: lokalna strategija) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.
16. člen
(časovno obdobje in struktura lokalne strategije)
Lokalna strategija se sprejema za obdobje šestih let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje,
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja lokalne strategije.
17. člen
(področja lokalne strategije)
Področja, ki jih v okviru področij mladinskega sektorja obravnava strategija, so zlasti:
– izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– mladinsko organiziranje,
– participacija mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih,
– mobilnost mladih.
18. člen
(priprava in sprejem lokalne strategije)
(1) Pripravo lokalne strategije vodi komisija za mladinska vprašanja iz 11. člena tega odloka.
(2) Lokalno strategijo iz 15. člena sprejme Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Lokalno strategijo iz 15. člena tega odloka je potrebno sprejeti najkasneje do konca meseca junija 2016.
20. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2015
Zagorje ob Savi, dne 22. junija 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti