Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

1991. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorenja vas - Poljane, stran 5409.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 in 14/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 6. redni seji dne 18. junija 2015 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A
Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
V Statutu Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) se dopolni 2. člen tako, da se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sedeži krajevnih skupnosti ter število članov svetov krajevne skupnosti so:
– Krajevna skupnost Gorenja vas: Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas; število članov sveta krajevne skupnosti: 11,
– Krajevna skupnost Poljane: Poljane nad Škofjo Loko 77, 4223 Poljane nad Škofjo Loko; število članov sveta krajevne skupnosti: 11,
– Krajevna skupnost Sovodenj: Sovodenj 23, 4225 Sovodenj; število članov sveta krajevne skupnosti: 11,
– Krajevna skupnost Javorje: Javorje 25, 4223 Poljane nad Škofjo Loko; število članov sveta krajevne skupnosti: 7,
– Krajevna skupnost Lučine: Lučine 11a, 4224 Gorenja vas; število članov sveta krajevne skupnosti: 9,
– Krajevna skupnost Trebija: Trebija 4, 4224 Gorenja vas; število članov sveta krajevne skupnosti: 9.«
2. člen
V drugem odstavku 17. člena se na koncu štirinajste alineje doda besedilo: »ter merila za izplačilo sejnin članom svetov ožjih delov občine.«
3. člen
V 18. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«
4. člen
Na koncu 67. člena se doda nova petnajsta alineja, ki se glasi:
»– dajejo predloge v zvezi s proračunom in razvojnimi načrti ter drugimi splošnimi akti občine, ki se nanašajo na njihovo območje.«
5. člen
V 70. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Člani sveta krajevne skupnosti ne morejo biti župan, podžupan, član nazornega odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi.«
6. člen
V 77. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.«
Doda se nov tretji odstavek 77. člena, ki se glasi:
»Sredstva od premoženja krajevnih skupnosti (npr. najemnine, kupnine) ali sredstva od plačil za storitve javne službe, ki jo zagotavljajo krajevne skupnosti (npr. najemnine grobov) in druga sredstva (prispevki krajanov, donacije), se s proračunom občine namenjajo za financiranje izvajanja nalog krajevnih skupnosti.«
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek 77. člena.
7. člen
V drugem odstavku 96. člena se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– na drug način, določen v skladu z zakonom.«
8. člen
Ostale določbe ostanejo nespremenjene.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-001/2013-004
Gorenja vas, dne 18. junija 2015
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti