Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

Št. 110-7/2015-1 Ob-2559/15, Stran 1293
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti (Uradni list RS, št. 104/10, 8/11 in 53/11) objavlja razpis za prosto delovno mesto
direktorja
Zavoda Znanje Postojna, javni zavod
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg izpolnjevanja splošnih pogojev:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta vodstvenih izkušenj oziroma
– da ima visokošolsko izobrazbo in najmanj sedem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih izkušenj,
– da strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– da ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– fotokopijo osebnega dokumenta oziroma fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome, iz katere je razvidna zahtevana izobrazba,
– dokazilo o zahtevanih delovnih izkušnjah,
– življenjepis, iz katerega bo med drugim razvidno izpolnjevanje pogoja organizacijskih in vodstvenih sposobnosti,
– program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda za naslednje mandatno obdobje,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje oziroma izjavo kandidata, da dovoli pridobitev uradnih podatkov o tem,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje oziroma izjavo kandidata, da dovoli pridobitev podatkov o tem.
Kandidati naj prijave skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom: Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja Zavoda Znanje Postojna«, in sicer v roku 10 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Direktorja imenuje Občina Postojna po predhodnem mnenju sveta Zavoda Znanje Postojna, javni zavod, za dobo 5 let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta zavoda.
Kandidati bodo o izbiri oziroma neizbiri pisno obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom, je Dolores Dolenc Bajc, tel. 05/728-07-35, elektronski naslov: dolores.dolenc-bajc@postojna.si
V besedilu javnega razpisa so zapisani izrazi v moški spolni obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Postojna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti