Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015

Kazalo

2007. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014, stran 5452.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 9. redni seji dne 23. 6. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2014 izkazuje:
A)
Bilanca prihodkov in odhodkov
v €
I.
Skupaj prihodki
6.270.514,77
II.
Skupaj odhodki
7.285.867,55
III.
Proračunski presežek 
(primanjkljaj) (I.-II.)
–1.015.352,78
B)
Račun finančnih terjatev in naložb
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0,00
VI.
Prejeta minus dana posojila 
in sprememba kapit. delež. (IV-V)
0,00
VII.
Skupni presežek (primanjkljaj)
–1.015.352,78
C)
Račun financiranja
VIII.
Zadolževanje proračuna
800.000,00
IX.
Odplačila dolga
20.000,78
X.
Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
779.999,22
XI.
Povečanje (zmanjšanje) sredstev 
na računih (III.+VI.+X.)
–235.353,56
Stanje sredstev na računih 
31. 12. 2013
316.729,80
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2015-1
Miren, dne 23. junija 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti